పరమాత్మ ఎవరు? అర్థం : Paramatma(Supreme Soul) Definition in Telugu

పరమాత్మ అంటే అన్ని ఆత్మలకు సృష్టి కర్త అని అర్ధం. పరమ అను పదానికి వివరం దీనికి మించినది ఏది లేదు అని.

పరమాత్మ ఒక్కర లేకా చాలా ఉన్నారా? 

పరమాత్మ ఒక్కరే. 

అయితే , దేవతలు ఎవరు , ఎమని పిలుస్థారు?  దేవతలను దేవాత్మలు అంటారు. వారు దివ్య శక్తులు కలిగి ఉంటారు మరియు సృష్టి నియమానుసారం వారి యొక్క బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు.

మనుష్యులను మరియు ఇతర జీవులను ఏమని అంటారు?

జీవాత్మ అని అంటారు.

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: