శ్రీ లక్ష్మి దేవి

Padmavathi Stotram in telugu శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం:Read sri Padmavathi Stotram in telugu with lyrics

విష్ణుపత్ని జగన్మాతః విష్ణువక్షస్థలస్థితే |
పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౧ ||

వేంకటేశప్రియే పూజ్యే క్షీరాబ్దితనయే శుభే |
పద్మేరమే లోకమాతః పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౨ ||

కళ్యాణీ కమలే కాంతే కళ్యాణపురనాయికే |
కారుణ్యకల్పలతికే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౩ ||

సహస్రదళపద్మస్థే కోటిచంద్రనిభాననే |
పద్మపత్రవిశాలాక్షీ పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౪ ||

సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వమంగళదాయినీ |
సర్వసమ్మానితే దేవీ పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౫ ||

సర్వహృద్దహరావాసే సర్వపాపభయాపహే |
అష్టైశ్వర్యప్రదే లక్ష్మీ పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౬ ||

దేహి మే మోక్షసామ్రాజ్యం దేహి త్వత్పాదదర్శనం |
అష్టైశ్వర్యం చ మే దేహి పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౭ ||

నక్రశ్రవణనక్షత్రే కృతోద్వాహమహోత్సవే |
కృపయా పాహి నః పద్మే త్వద్భక్తిభరితాన్ రమే || ౮ ||

ఇందిరే హేమవర్ణాభే త్వాం వందే పరమాత్మికాం |
భవసాగరమగ్నం మాం రక్ష రక్ష మహేశ్వరీ || ౯ ||

కళ్యాణపురవాసిన్యై నారాయణ్యై శ్రియై నమః |
శృతిస్తుతిప్రగీతాయై దేవదేవ్యై చ మంగళమ్ || ౧౦ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *