వేద సూక్తములు

నీలా సూక్తమ్ ~ neela(nila) suktam in telugu lyrics

Last Updated on April 15, 2021 

నీలా సూక్తమ్ : Read neela(nila) suktam in telugu with lyrics

ఓం గృ॒ణా॒హి॒ |
ఘృ॒తవ॑తీ సవిత॒రాధి॑పత్యై॒: పయ॑స్వతీ॒రన్తి॒రాశా॑నో అస్తు |
ధ్రు॒వా ది॒శాం విష్ణు॑ప॒త్న్యఘో॑రా॒ఽస్యేశా॑నా॒సహ॑సో॒యా మ॒నోతా” |

బృహ॒స్పతి॑-ర్మాత॒రిశ్వో॒త వా॒యుస్స॑న్ధువా॒నావాతా॑ అ॒భి నో॑ గృణన్తు |
వి॒ష్ట॒oభో ది॒వోధ॒రుణ॑: పృథి॒వ్యా అ॒స్యేశ్యా॑నా॒ జగ॑తో॒ విష్ణు॑పత్నీ ||

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑  ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *