Navagraha

ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର~ navagraha stotram in odia

Last Updated on April 21, 2021 

Read navagraha stotram in odia with lyrics(save as pdf) ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର:

ଜପାକୁସୁମସଂକାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିମ୍ ।
ତମୋଽରିଂ ସର୍ୱପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ଦିବାକରମ୍ ॥ ୧॥
ଦଧିଶଙ୍ଖତୁଷାରାଭଂ କ୍ଷୀରୋଦାର୍ଣବସଂଭବମ୍ ।
ନମାମି ଶଶିନଂ ସୋମଂ ଶମ୍ଭୋର୍ମୁକୁଟଭୂଷଣମ୍ ॥ ୨॥
ଧରଣୀଗର୍ଭସଂଭୂତଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍କାନ୍ତିସମପ୍ରଭମ୍ ।
କୁମାରଂ ଶକ୍ତିହସ୍ତଂ ତଂ ମଙ୍ଗଲଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩॥
ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁକଲିକାଶ୍ୟାମଂ ରୂପେଣାପ୍ରତିମଂ ବୁଧମ୍ ।
ସୌମ୍ୟଂ ସୌମ୍ୟଗୁଣୋପେତଂ ତଂ ବୁଧଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୪॥
ଦେବାନାଂ ଚ ଋଷୀଣାଂ ଚ ଗୁରୁଂ କାଞ୍ଚନସଂନିଭମ୍ ।
ବୁଦ୍ଧିଭୂତଂ ତ୍ରିଲୋକେଶଂ ତଂ ନମାମି ବୃହସ୍ପତିମ୍ ॥ ୫॥
ହିମକୁନ୍ଦମୃଣାଲାଭଂ ଦୈତ୍ୟାନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁମ୍ ।
ସର୍ୱଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରବକ୍ତାରଂ ଭାର୍ଗବଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୬॥
ନୀଲାଂଜନସମାଭାସଂ ରବିପୁତ୍ରଂ ଯମାଗ୍ରଜମ୍ ।
ଛାୟାମାର୍ତଣ୍ଡସଂଭୂତଂ ତଂ ନମାମି ଶନୈଶ୍ଚରମ୍ ॥ ୭॥
ଅର୍ଧକାୟଂ ମହାବୀର୍ୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟବିମର୍ଦନମ୍ ।
ସିଂହିକାଗର୍ଭସଂଭୂତଂ ତଂ ରାହୁଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୮॥
ପଲାଶପୁଷ୍ପସଂକାଶଂ ତାରକାଗ୍ରହମସ୍ତକମ୍ ।
ରୌଦ୍ରଂ ରୌଦ୍ରାତ୍ମକଂ ଘୋରଂ ତଂ କେତୁଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୯॥
ଇତି ବ୍ୟାସମୁଖୋଦ୍ଗୀତଂ ଯଃ ପଠେତ୍ସୁସମାହିତଃ ।
ଦିବା ବା ଯଦି ବା ରାତ୍ରୌ ବିଘ୍ନଶାନ୍ତିର୍ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୧୦॥
ନରନାରୀନୃପାଣାଂ ଚ ଭବେଦ୍ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନନାଶନମ୍ ।
ଐଶ୍ୱର୍ୟମତୁଲଂ ତେଷାମାରୋଗ୍ୟଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ॥
ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରଜାଃ ପୀଡାସ୍ତସ୍କରାଗ୍ନିସମୁଦ୍ଭବାଃ ।
ତାଃ ସର୍ୱାଃ ପ୍ରଶମଂ ଯାନ୍ତି ବ୍ୟାସୋ ବ୍ରୂତେ ନ ସଂଶୟଃ ॥


॥ ଇତି ଶ୍ରୀବ୍ୟାସବିରଚିତଂ ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *