శ్రీ నాగ దేవత

నవనాగనామస్తోత్రం~ nava naga nama stotram in telugu

Last Updated on April 21, 2021 

Read nava naga nama stotram in telugu with lyrics నవనాగనామస్తోత్రం :

శ్రీ గణేశాయ నమః
అనంతం వాసుకిం శేషం పద్మనాభం చ కంబలం |
శంఖపాలం ధృతరాష్ట్రం తక్షకం కాలియం తథా || 1 ||

ఏతాని నవనామాని నాగానాం చ మహాత్మనాం |
సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం ప్రాతఃకాలే విశేషతః || 2 ||

తస్య విషభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 3 ||

|| ఇతి శ్రీనవనాగనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *