துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

நவ துர்க்கை மந்திரம்~ nava durga stotram lyrics in tamil

Last Updated on April 19, 2021 

நவ து3ர்கா3 ஸ்தோத்ரம் nava durga stotram in tamil with lyrics

3ணேஶ:
ஹரித்3ராபஂ4சதுர்வாது3 ஹாரித்3ரவஸநம்விபு4ம் ।
பாஶாஂகுஶத4ரம் தை3வம்மோத3கந்த3ந்தமேவ ச ॥

தே3வீ ஶைலபுத்ரீ
வந்தே3 வாஞ்சி2தலாபா4ய சந்த்3ரார்த4க்ருதஶேக2ராம்।
வ்ருஷாரூடா4ம் ஶூலத4ராம் ஶைலபுத்ரீ யஶஸ்விநீம் ॥

தே3வீ ப்3ரஹ்மசாரிணீ
3தா4நா கரபத்3மாப்4யாமக்ஷமாலா கமண்ட3லூ ।
தே3வீ ப்ரஸீத3து மயி ப்3ரஹ்மசாரிண்யநுத்தமா ॥

தே3வீ சந்த்3ரக4ண்டேதி
பிண்டஜ3ப்ரவராரூடா4 சந்த3கோபாஸ்த்ரகைர்யுதா ।
ப்ரஸாத3ம் தநுதே மஹ்யம் சந்த்3ரக4ண்டேதி விஶ்ருதா ॥

தே3வீ கூஷ்மாண்டா3
ஸுராஸம்பூர்ணகலஶம் ருதி4ராப்லுதமேவ ச ।
3தா4நா ஹஸ்தபத்3மாப்4யாம் கூஷ்மாண்டா3 ஶுப4தா3ஸ்து மே ॥

தே3வீஸ்கந்த3மாதா
ஸிம்ஹாஸநக3தா நித்யம் பத்3மாஶ்ரிதகரத்3வயா ।
ஶுப4தா3ஸ்து ஸதா3 தே3வீ ஸ்கந்த3மாதா யஶஸ்விநீ ॥

தே3வீகாத்யாயணீ
சந்த்3ரஹாஸோஜ்ஜ்வலகரா ஶார்தூ3லவரவாஹநா ।
காத்யாயநீ ஶுப4ம் த3த்3யாதே3வீ தா3நவகா4திநீ ॥

தே3வீகாலராத்ரி
ஏகவேணீ ஜபாகர்ணபூர நக்3நா க2ராஸ்தி2தா ।
லம்போ3ஷ்டீ2 கர்ணிகாகர்ணீ தைலாப்4யக்தஶரீரிணீ ॥ வாமபாதோ3ல்லஸல்லோஹலதாகண்டகபூ4ஷணா ।
வர்த4நமூர்த்4வஜா க்ருஷ்ணா காலராத்ரிர்ப4யஂகரீ ॥

தே3வீமஹாகௌ3ரீ
ஶ்வேதே வ்ருஷே ஸமாரூடா4 ஶ்வேதாம்ப3ரத4ரா ஶுசி: ।
மஹாகௌ3ரீ ஶுப4ம் த3த்3யாந்மஹாதே3வப்ரமோத3தா3 ॥

தே3வீஸித்3தி4தா3த்ரி
ஸித்343ந்த4ர்வயக்ஷாத்3யைரஸுரைரமரைரபி ।
ஸேவ்யமாநா ஸதா3 பூ4யாத் ஸித்3தி4தா3 ஸித்3தி4தா3யிநீ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *