నాగ కవచమ్ ~ Naga Kavacham in Telugu with Lyrics

Last Updated on October 7, 2022 

నాగ కవచమ్ : Read Sri Naga Kavacham in Telugu with Lyrics. Download nagakavacham pdf.

నాగరాజస్య దేవస్య కవచం సర్వకామదమ్ | ఋషిరస్య మహాదేవో గాయత్రీ ఛంద ఈరితః || ౧ ||

తారాబీజం శివాశక్తిః క్రోధబీజస్తు కీలకః | దేవతా నాగరాజస్తు ఫణామణివిరాజితః ||

సర్వకామార్థ సిద్ధ్యర్థే వినియోగః ప్రకీర్తితః | అనంతో మే శిరః పాతు కంఠం సంకర్షణస్తథా || ౩ || 3

కర్కోటకో నేత్రయుగ్మం కపిలః కర్ణయుగ్మకమ్ | వక్షఃస్థలం నాగయక్షః బాహూ కాలభుజంగమః || ౪ ||

ఉదరం ధృతరాష్ట్రశ్చ వజ్రనాగస్తు పృష్ఠకమ్ | మర్మాంగమశ్వసేనస్తు పాదావశ్వతరో 2వతు || ౫ ||

వాసుకిః పాతు మాం ప్రాచ్య ఆగ్నేయాం తు ధనంజయః | తక్షకో దక్షిణే పాతు నైరృత్యాం శంఖపాలకః || ౬ ||

మహాపద్మః ప్రతీచ్యాం తు వాయవ్యాం శంఖనీలకః | ఉత్తరే కంబలః పాతు ఈశాన్యాం నాగభైరవః || ౭ ||

ఊర్ధ్వం చైరావతోఒధస్తాత్ నాగభేతాళనాయకః | సదా సర్వత్ర మాం పాతు నాగలోకాధినాయకాః || ౮ ||

ఇతి నాగ కవచమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: