శ్రీ శివ శంకరుడు

మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం~ mrityunjaya sahasranama stotram in telugu

Last Updated on April 21, 2021 

Read mrityunjaya sahasranama stotram in telugu with lyrics మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం:

శ్రీగణేశాయ నమః |
శ్రీభైరవ ఉవాచ
అధునా శృణు దేవేశి సహస్రాఖ్యస్తవోత్తమం |
మహామృత్యుంజయస్యాస్య సారాత్ సారోత్తమోత్తమం ||

అస్య శ్రీమహామృత్యుంజసహస్రనామస్తోత్ర మంత్రస్య,
భైరవ ఋషిః, ఉష్ణిక్ ఛందః, శ్రీమహామృత్యుంజయో దేవతా,
ఓం బీజం, జుం శక్తిః, సః కీలకం, పురుషార్థసిద్ధయే
సహస్రనామ పాఠే వినియోగః |
ధ్యానం
ఉద్యచ్చంద్రసమానదీప్తిమమృతానందైకహేతుం శివం
ఓం జుం సః భువనైకసృష్టిప్ర(వి)లయోద్భూత్యేకరక్షాకరం |
శ్రీమత్తారదశార్ణమండితతనుం త్ర్యక్షం ద్విబాహుం పరం
శ్రీమృత్యుంజయమీడ్యవిక్రమగుణైః పూర్ణం హృదబ్జే భజే ||

అథ స్తోత్రం
ఓం జుం సః హౌం మహాదేవో మంత్రజ్ఞో మానదాయకః | (మంత్రేశో మంత్రనాయకః)
మానీ మనోరమాంగశ్చ మనస్వీ మానవర్ధనః || 1||

మాయాకర్తా మల్లరూపో మల్లమారాంతకో మునిః |
మహేశ్వరో మహామాన్యో మంత్రీ మంత్రిజనప్రియః || 2||

మారుతో మరుతాం శ్రేష్ఠో మాసికః పక్షికోఽమృతః |
మాతంగకో మత్తచిత్తో మత్తచిన్మత్తభావనః || 3||

మానవేష్టప్రదో మేషో మేనకాపతివల్లభః |
మానకాయో మధుస్తేయీ మారయుక్తో జితేంద్రియః || 4||

జయో విజయదో జేతా జయేశో జయవల్లభః |
డామరేశో విరూపాక్షో విశ్వభోక్తా విభావసుః || 5||

విశ్వేశో విశ్వనాథశ్చ విశ్వసూర్విశ్వనాయకః | (విశ్వతాతశ్చ)
వినేతా వినయీ వాదీ వాంతదో వాక్ప్రదో వటుః || 6||

స్థూలః సూక్ష్మోఽచలో లోలో లోలజిహ్వః కరాలకః | (సూక్ష్మశ్చలో)
విరాధేయో విరాగీనో విలాసీ లాస్యలాలసః || 7||

లోలాక్షో లోలధీర్ధర్మీ ధనదో ధనదార్చితః |
ధనీ ధ్యేయోఽప్యధ్యేయశ్చ ధర్మ్యో ధర్మమయోదయః || 8||

దయావాన్ దేవజనకో దేవసేవ్యో దయాపతిః |
డులిచక్షుర్దరీవాసో దంభీ దేవమయాత్మకః || 9||

కురూపః కీర్తిదః కాంతః క్లీబోఽక్లీబాత్మకః కుజః |
బుధో విద్యామయః కామీ కామకాలాంధకాంతకః || 10||

జీవో జీవప్రదః శుక్రః శుద్ధః శర్మప్రదోఽనఘః |
శనైశ్చరో వేగగతిర్వాచాలో రాహురవ్యయః || 11||

కేతుః కారాపతిః కాలః సూర్యోఽమితపరాక్రమః |
చంద్రో రుద్రపతిః భాస్వాన్ భాగ్యదో భర్గరూపభృత్ || 12||

క్రూరో ధూర్తో వియోగీ చ సంగీ గంగాధరో గజః |
గజాననప్రియో గీతో గానీ స్నానార్చనప్రియః || 13||

పరమః పీవరాంగశ్చ పార్వతీవల్లభో మహాన్ |
పరాత్మకో విరాడ్ధౌమ్యః వానరోఽమితకర్మకృత్ || 14||

చిదానందీ చారురూపో గారుడో గరుడప్రియః |
నందీశ్వరో నయో నాగో నాగాలంకారమండితః || 15||

నాగహారో మహానాగో గోధరో గోపతిస్తపః |
త్రిలోచనస్త్రిలోకేశస్త్రిమూర్తిస్త్రిపురాంతకః || 16||

త్రిధామయో లోకమయో లోకైకవ్యసనాపహః |
వ్యసనీ తోషితః శంభుస్త్రిధారూపస్త్రివర్ణభాక్ || 17||

త్రిజ్యోతిస్త్రిపురీనాథస్త్రిధాశాంతస్త్రిధాగతిః |
త్రిధాగుణీ విశ్వకర్తా విశ్వభర్తా అధిపూరుషః || 18|| (త్రిపూరుషః)

ఉమేశో వాసుకిర్వీరో వైనతేయో విచారకృత్ |
వివేకాక్షో విశాలాక్షోఽవిధిర్విధిరనుత్తమః || 19||

విద్యానిధిః సరోజాక్షో నిఃస్మరః స్మరనాశనః |
స్మృతిమాన్ స్మృతిదః స్మార్తో బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః || 20||

బ్రాహ్మవ్రతీ బ్రహ్మచారీ చతురశ్చతురాననః |
చలాచలోఽచలగతిర్వేగీ వీరాధిపో వరః || 21||

సర్వవాసః సర్వగతిః సర్వమాన్యః సనాతనః |
సర్వవ్యాపీ సర్వరూపః సాగరశ్చ సమేశ్వరః || 22||

సమనేత్రః సమద్యుతిః సమకాయః సరోవరః |
సరస్వాన్ సత్యవాక్ సత్యః సత్యరూపః సుధీః సుఖీ || 23||

స్వరాట్ సత్యః సత్యమతీ రుద్రో రౌద్రవపుర్వసుః |
వసుమాన్ వసుధానాథో వసురూపో వసుప్రదః || 24||

ఈశానః సర్వదేవానామీశానః సర్వబోధినాం |
ఈశోఽవశేషోఽవయవీ శేషశాయీ శ్రియః పతిః || 25||

ఇంద్రశ్చంద్రావతంసీ చ చరాచరజగత్స్థితిః |
స్థిరః స్థాణురణుః పీనః పీనవక్షాః పరాత్పరః || 26||

పీనరూపో జటాధారీ జటాజూటసమాకులః |
పశురూపః పశుపతిః పశుజ్ఞానీ పయోనిధిః || 27||

వేద్యో వైద్యో వేదమయో విధిజ్ఞో విధిమాన్ మృడః |
శూలీ శుభంకరః శోభ్యః శుభకర్తా శచీపతిః || 28||

శశాంకధవలః స్వామీ వజ్రీ శంఖీ గదాధరః |
చతుర్భుజశ్చాష్టభుజః సహస్రభుజమండితః || 29||

స్రువహస్తో దీర్ఘకేశో దీర్ఘో దంభవివర్జితః |
దేవో మహోదధిర్దివ్యో దివ్యకీర్తిర్దివాకరః || 30||

ఉగ్రరూప ఉగ్రపతిరుగ్రవక్షాస్తపోమయః |
తపస్వీ జటిలస్తాపీ తాపహా తాపవర్జితః || 31||

హవిర్హరో హయపతిర్హయదో హరిమండితః |
హరివాహీ మహౌజస్కో నిత్యో నిత్యాత్మకోఽనలః || 32||

సమ్మానీ సంసృతిర్హారీ సర్గీ సన్నిధిరన్వయః |
విద్యాధరో విమానీ చ వైమానికవరప్రదః || 33||

వాచస్పతిర్వసాసారో వామాచారీ బలంధరః |
వాగ్భవో వాసవో వాయుర్వాసనాబీజమండితః || 34||

వాసీ కోలశృతిర్దక్షో దక్షయజ్ఞవినాశనః |
దాక్షో దౌర్భాగ్యహా దైత్యమర్దనో భోగవర్ధనః || 35||

భోగీ రోగహరో హేయో హారీ హరివిభూషణః |
బహురూపో బహుమతిర్బహువిత్తో విచక్షణః || 36||

నృత్తకృచ్చిత్తసంతోషో నృత్తగీతవిశారదః |
శరద్వర్ణవిభూషాఢ్యో గలదగ్ధోఽఘనాశనః || 37||

నాగీ నాగమయోఽనంతోఽనంతరూపః పినాకభృత్ |
నటనో హాటకేశానో వరీయాంశ్చ వివర్ణభృత్ || 38||

ఝాంకారీ టంకహస్తశ్చ పాశీ శార్ఙ్గీ శశిప్రభః |
సహస్రరూపో సమగుః సాధూనామభయప్రదః || 39||

సాధుసేవ్యః సాధుగతిః సేవాఫలప్రదో విభుః |
సుమహా మద్యపో మత్తో మత్తమూర్తిః సుమంతకః || 40||

కీలీ లీలాకరో లాంతః భవబంధైకమోచనః |
రోచిష్ణుర్విష్ణురచ్యుత అమూర్తో నూతనో నవః || 41||

న్యగ్రోధరూపో భయదో భయహాఽభీతిధారణః |
ధరణీధరసేవ్యశ్చ ధరాధరసుతాపతిః || 42||

ధరాధరోఽన్ధకరిపుర్విజ్ఞానీ మోహవర్జితః |
స్థాణుకేశో జటీ గ్రామ్యో గ్రామారామో రమాప్రియః || 43||

ప్రియకృత్ ప్రియరూపశ్చ విప్రయోగీ ప్రతాపనః |
ప్రభాకరః ప్రభాదీప్తో మన్యుమానవనీశ్వరః || 44||

తీక్ష్ణబాహుస్తీక్ష్ణకరస్తీక్ష్ణాంశుస్తీక్ష్ణలోచనః |
తీక్ష్ణచిత్తస్త్రయీరూపస్త్రయీమూర్తిస్త్రయీతనుః || 45||

హవిర్భుఘవిషాం జ్యోతిర్హాలాహలో హలీపతిః |
హవిష్మల్లోచనో హాలామయో హరితరూపభృత్ || 46||

మ్రదిమాఽఽమ్రమయో వృక్షో హుతాశో హుతభుగ్గుణీ |
గుణజ్ఞో గరుడో గానతత్పరో విక్రమీ క్రమీ || 47||

క్రమేశ్వరః క్రమకరః క్రమికృత్ క్లాంతమానసః |
మహాతేజా మహామారో మోహితో మోహవల్లభః || 48||

మనస్వీ త్రిదశో బాలో బాలాపతిరఘాపహః |
బాల్యో రిపుహరో హార్యో గవిర్గవిమతోఽగుణః || 49||

సగుణో విత్తరాడ్వీర్యో విరోచనో విభావసుః |
మాలామయో మాధవశ్చ వికర్తనోఽవికత్థనః || 50||

మానకృన్ముక్తిదోఽతుల్యో ముఖ్యః శత్రుభయంకరః |
హిరణ్యరేతాః సుభగః సతీనాథః సిరాపతిః || 51||

మేఢ్రీ మైనాకభగినీపతిరుత్తమరూపభృత్ |
ఆదిత్యో దితిజేశానో దితిపుత్రక్షయంకరః || 52||

వసుదేవో మహాభాగ్యో విశ్వావసుర్వసుప్రియః |
సముద్రోఽమితతేజాశ్చ ఖగేంద్రో విశిఖీ శిఖీ || 53||

గరుత్మాన్ వజ్రహస్తశ్చ పౌలోమీనాథ ఈశ్వరః |
యజ్ఞపేయో వాజపేయః శతక్రతుః శతాననః || 54||

ప్రతిష్ఠస్తీవ్రవిస్రంభీ గంభీరో భావవర్ధనః |
గాయిష్ఠో మధురాలాపో మధుమత్తశ్చ మాధవః || 55||

మాయాత్మా భోగినాం త్రాతా నాకినామిష్టదాయకః |
నాకేంద్రో జనకో జన్యః స్తంభనో రంభనాశనః || 56||

శంకర ఈశ్వర ఈశః శర్వరీపతిశేఖరః |
లింగాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో వేదాధ్యక్షో విచారకః || 57||

భర్గోఽనర్ఘ్యో నరేశానో నరవాహనసేవితః |
చతురో భవితా భావీ భావదో భవభీతిహా || 58||

భూతేశో మహితో రామో విరామో రాత్రివల్లభః |
మంగలో ధరణీపుత్రో ధన్యో బుద్ధివివర్ధనః || 59||

జయీ జీవేశ్వరో జారో జాఠరో జహ్నుతాపనః |
జహ్నుకన్యాధరః కల్పో వత్సరో మాసరూపధృత్ || 60||

ఋతురృభుసుతాధ్యక్షో విహారీ విహగాధిపః |
శుక్లాంబరో నీలకంఠః శుక్లో భృగుసుతో భగః || 61||

శాంతః శివప్రదోఽభేద్యోఽభేదకృచ్ఛాంతకృత్ పతిః |
నాథో దాంతో భిక్షురూపీ దాతృశ్రేష్ఠో విశాంపతిః || 62||

కుమారః క్రోధనః క్రోధీ విరోధీ విగ్రహీ రసః |
నీరసః సరసః సిద్ధో వృషణీ వృషఘాతనః || 63||

పంచాస్యః షణ్ముఖశ్చైవ విముఖః సుముఖీప్రియః |
దుర్ముఖో దుర్జయో దుఃఖీ సుఖీ సుఖవిలాసదః || 64||

పాత్రీ పౌత్రీ పవిత్రశ్చ భూతాత్మా పూతనాంతకః |
అక్షరం పరమం తత్త్వం బలవాన్ బలఘాతనః || 65||

భల్లీ భౌలిర్భవాభావో భావాభావవిమోచనః |
నారాయణో ముక్తకేశో దిగ్దేవో ధర్మనాయకః || 66||

కారామోక్షప్రదోఽజేయో మహాంగః సామగాయనః |
తత్సంగమో నామకారీ చారీ స్మరనిషూదనః || 67||

కృష్ణః కృష్ణాంబరః స్తుత్యస్తారావర్ణస్త్రపాకులః |
త్రపావాన్ దుర్గతిత్రాతా దుర్గమో దుర్గఘాతనః || 68||

మహాపాదో విపాదశ్చ విపదాం నాశకో నరః |
మహాబాహుర్మహోరస్కో మహానందప్రదాయకః || 69||

మహానేత్రో మహాదాతా నానాశాస్త్రవిచక్షణః |
మహామూర్ధా మహాదంతో మహాకర్ణో మహోరగః || 70||

మహాచక్షుర్మహానాసో మహాగ్రీవో దిగాలయః |
దిగ్వాసా దితిజేశానో ముండీ ముండాక్షసూత్రధృత్ || 71||

శ్మశాననిలయోఽరాగీ మహాకటిరనూతనః |
పురాణపురుషోఽపారః పరమాత్మా మహాకరః || 72||

మహాలస్యో మహాకేశో మహోష్ఠో మోహనో విరాట్ |
మహాముఖో మహాజంఘో మండలీ కుండలీ నటః || 73||

అసపత్నః పత్రకరః పాత్రహస్తశ్చ పాటవః |
లాలసః సాలసః సాలః కల్పవృక్షశ్చ కంపితః || 74||

కంపహా కల్పనాహారీ మహాకేతుః కఠోరకః |
అనలః పవనః పాఠః పీఠస్థః పీఠరూపకః || 75||

పాటీనః కులిశీ పీనో మేరుధామా మహాగుణీ |
మహాతూణీరసంయుక్తో దేవదానవదర్పహా || 76||

అథర్వశీర్షః సోమ్యాస్యః ఋక్సహస్రామితేక్షణః |
యజుఃసామముఖో గుహ్యో యజుర్వేదవిచక్షణః || 77||

యాజ్ఞికో యజ్ఞరూపశ్చ యజ్ఞజ్ఞో ధరణీపతిః | (యజ్ఞఘ్నో)
జంగమీ భంగదో భాషాదక్షోఽభిగమదర్శనః || 78||

అగమ్యః సుగమః ఖర్వః ఖేటీ ఖట్వాననో నయః | (ఖేటాననో)
అమోఘార్థః సింధుపతిః సైంధవః సానుమధ్యగః || 79||

ప్రతాపీ ప్రజయీ ప్రాతర్మధ్యాహ్నసాయమధ్వరః |
త్రికాలజ్ఞః సుగణకః పుష్కరస్థః పరోపకృత్ || 80||

ఉపకర్తాపహర్తా చ ఘృణీ రణజయప్రదః |
ధర్మీ చర్మాంబరశ్చారురూపశ్చారువిశోషణః || 81||

నక్తంచరఃకాలవశీ వశీ వశివరోఽవశః |
వశ్యో వశ్యకరో భస్మశాయీ భస్మవిలేపనః || 82||

భస్మాంగీ మలినాంగశ్చ మాలామండితమూర్ధజః |
గణకార్యః కులాచారః సర్వాచారః సఖా సమః || 83||

సుకురో గోత్రభిద్గోప్తా భీమరూపో భయానకః | (మకరో)
అరుణశ్చైకచింత్యశ్చ త్రిశంకుః శంకుధారణః || 84||

ఆశ్రమీ బ్రాహ్మణో వజ్రీ క్షత్రియః కార్యహేతుకః |
వైశ్యః శూద్రః కపోతస్థః త్వష్టా తుష్టో రుషాకులః || 85||

రోగీ రోగాపహః శూరః కపిలః కపినాయకః |
పినాకీ చాష్టమూర్తిశ్చ క్షితిమాన్ ధృతిమాంస్తథా || 86||

జలమూర్తిర్వాయుమూర్తిర్హుతాశః సోమమూర్తిమాన్ |
సూర్యదేవో యజమాన ఆకాశః పరమేశ్వరః || 87||

భవహా భవమూర్తిశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః |
భవః శర్వస్తథా రుద్రః పశునాథశ్చ శంకరః || 88||

గిరిజో గిరిజానాథో గిరీంద్రశ్చ మహేశ్వరః |
గిరీశః ఖండహస్తశ్చ మహానుగ్రో గణేశ్వరః || 89||

భీమః కపర్దీ భీతిజ్ఞః ఖండపశ్చండవిక్రమః |
ఖడ్గభృత్ ఖండపరశుః కృత్తివాసా విషాపహః || 90||

కంకాలః కలనాకారః శ్రీకంఠో నీలలోహితః |
గణేశ్వరో గుణీ నందీ ధర్మరాజో దురంతకః || 91||

భృంగీరిటిః రసాసారో దయాలూ రూపమండితః |
అమృతః కాలరుద్రశ్చ కాలాగ్నిః శశిశేఖరః || 92||

సద్యోజాతః స్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ ప్రసహనో గుణినాదప్రతిష్ఠితః || 93||

శుక్లస్త్రిశుక్లః సంపన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః |
యజ్ఞరూపో యజ్ఞముఖో యజమానేష్టదః శుచిః || 94||

ధృతిమాన్ మతిమాన్ దక్షో దక్షయజ్ఞవిఘాతకః |
నాగహారీ భస్మధారీ భూతిభూషితవిగ్రహః || 95||

కపాలీ కుండలీ భర్గః భక్తార్తిభంజనో విభుః |
వృషధ్వజో వృషారూఢో ధర్మవృషవివర్ధకః || 96||

మహాబలః సర్వతీర్థః సర్వలక్షణలక్షితః |
సహస్రబాహుః సర్వాంగః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ || 97||

పవిత్రస్త్రికకున్మంత్రః కనిష్ఠః కృష్ణపింగలః |
బ్రహ్మదండవినిర్మాతా శతఘ్నీపాశశక్తిమాన్ || 98||

పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః || 99||

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
గుహప్రియో గణసేవ్యః పవిత్రః సర్వపావనః || 100||

లలాటాక్షో విశ్వదేవో దమనః శ్వేతపింగలః |
విముక్తిర్ముక్తితేజస్కో భక్తానాం పరమా గతిః || 101||

దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః |
కైలాసగిరివాసీ చ హిమవద్గిరిసంశ్రయః || 102||

నాథపూజ్యః సిద్ధనృత్యో నవనాథసమర్చితః |
కపర్దీ కల్పకృద్రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః || 103||

వృషాకపిః కల్పకర్తా నియతాత్మా నిరాకులః |
నీలకంఠో ధనాధ్యక్షో నాథః ప్రమథనాయకః || 104||

అనాదిరంతరహితో భూతిదో భూతివిగ్రహః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యుగకరో హరిః || 105||

యుగరూపో మహారూపో మహాగీతో మహాగుణః |
విసర్గో లింగరూపశ్చ పవిత్రః పాపనాశనః || 106||

ఈడ్యో మహేశ్వరః శంభుర్దేవసింహో నరర్షభః |
విబుధోఽగ్రవరః సూక్ష్మః సర్వదేవస్తపోమయః || 107||

సుయుక్తః శోభనో వజ్రీ దేవానాం ప్రభవోఽవ్యయః |
గుహః కాంతో నిజసర్గః పవిత్రః సర్వపావనః || 108||

శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః |
దేవాసురగణాధ్యక్షో నియమేంద్రియవర్ధనః || 109||

త్రిపురాంతక శ్రీకంఠస్త్రినేత్రః పంచవక్త్రకః | (ఈశానస్త్రినేత్రః)
కాలహృత్ కేవలాత్మా చ ఋగ్యజుఃసామవేదవాన్ || 110||

ఈశానః సర్వభూతానామీశ్వరః సర్వరక్షసాం |
బ్రహ్మణోఽధిపతిర్బ్రహ్మ బ్రహ్మణోఽధిపతిస్తథా || 111||

బ్రహ్మా శివః సదానందీ సదానందః సదాశివః |
మేషస్వరూపశ్చార్వంగో గాయత్రీరూపధారణః || 112||

అఘోరేభ్యోఽథ ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరాయ చ |
సర్వతః సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే రుద్రరూపిణే || 113||

వామదేవస్తథా జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః కాలకరాలకః |
మహాకాలో భైరవేశో వేశీ కలవికారణః || 114||

బలవికారణో బాలో బలప్రమథనస్తథా |
సర్వభూతాదిదమనో దేవదేవో మనోన్మనః || 115||

సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమః |
భవే భవే నాతిభవే భవస్వ మాం భవోద్భవ || 116||

భావనో భవనో భావ్యో బలకారీ పరం పదం |
పరః శివః పరో ధ్యేయః పరం జ్ఞానం పరాత్పరః || 117||

పరావరః పలాశీ చ మాంసాశీ వైష్ణవోత్తమః |
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్సౌః దేవో ఓం శ్రీం హౌం భైరవోత్తమః || 118||

ఓం హ్రాం నమః శివాయేతి మంత్రో వటువరాయుధః |
ఓం హ్రీం సదాశివః ఓం హ్రీం ఆపదుద్ధారణో మనుః || 119||

ఓం హ్రీం మహాకరాలాస్యః ఓం హ్రీం బటుకభైరవః |
భగవాంస్త్ర్యంబక ఓం హ్రీం ఓం హ్రీం చంద్రార్ధశేఖరః || 120||

ఓం హ్రీం సం జటిలో ధూమ్రో ఓం హ్రీం త్రిపురఘాతకః |
హ్రాం హ్రీం హ్రూం హరివామాంగ ఓం హ్రీం హ్రూం హ్రీం త్రిలోచనః || 121||

ఓం వేదరూపో వేదజ్ఞ ఋగ్యజుఃసామమూర్తిమాన్ |
రుద్రో ఘోరరవోఽఘోరో ఓం క్ష్మ్యూం అఘోరభైరవః || 122||

ఓంజుం సః పీయూషసక్తోఽమృతాధ్యక్షోఽమృతాలసః |
ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం || 123||

ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్ |
ఓం హౌం జూం సః ఓంభూర్భువః స్వః ఓంజూంసః మృత్యుంజయః |
(పాతు మాం సర్వదేవేశో మృత్యుంజయః సదాశివః || 124||)

ఇదం నామ్నాం సహస్రం తు రహస్యం పరమాద్భుతం |
సర్వస్వం నాకినాం దేవి జంతూనాం భువి కా కథా || 125||

తవ భక్త్యా మయాఽఽఖ్యాతం త్రిషు లోకేషు దుర్లభం |
గోప్యం సహస్రనామేదం సాక్షాదమృతరూపకం || 126||

యః పఠేత్ పాఠయేద్వాపి శ్రావయేచ్ఛృణుయాత్ తథా |
మృత్యుంజయస్య దేవస్య ఫలం తస్య శివే శృణు || 127||

లక్ష్మ్యా కృష్ణో ధియా జీవో ప్రతాపేన దివాకరః |
తేజసా వహ్నిదేవస్తు కవిత్వే చైవ భార్గవః || 128||

శౌర్యేణ హరిసంకాశో నీత్యం ద్రుహిణసన్నిభః |
ఈశ్వరత్వేన దేవేశి మత్సమః కిమతఃపరం || 129||

యః పఠేదర్ధరాత్రే చ సాధకో ధైర్యసంయుతః |
పఠేత్ సహస్రనామేదం సిద్ధిమాప్నోతి సాధకః || 130||

చతుష్పథే చైకలింగే మరుదేశే వనేఽజనే |
శ్మశానే ప్రాంతరే దుర్గే పాఠాత్ సిద్ధిర్న సంశయః || 131||

నౌకాయాం చౌరసంఘే చ సంకటే ప్రాణసంక్షయే |
యత్ర యత్ర భయే ప్రాప్తే విషవహ్నిభయాదిషు || 132||

పఠేత్ సహస్రనామాశు ముచ్యతే నాత్ర సంశయః |
భౌమావస్యాం నిశీథే చ గత్వా ప్రేతాలయం సుధీః || 133||

పఠిత్వా స భవేద్దేవి సాక్షాదింద్రోఽర్చితః సురైః |
శనౌ దర్శదినే దేవి నిశాయాం సరితస్తటే || 134||

పఠేన్నామసహస్రం వై జపేదష్టోత్తరం శతం |
సుదర్శనో భవేదాశు మృత్యుంజయప్రసాదతః || 135||

దిగంబరో ముక్తకేశః సాధకో దశధా పఠేత్ |
ఇహ లోకే భవేద్రాజా పరే ముక్తిర్భవిష్యతి || 136||

ఇదం రహస్యం పరమం భక్త్యా తవ మయోదితం |
మంత్రగర్భం మనుమయం న చాఖ్యేయం దురాత్మనే || 137||

నో దద్యాత్ పరశిష్యేభ్యః పుత్రేభ్యోఽపి విశేషతః |
రహస్యం మమ సర్వస్వం గోప్యం గుప్తతరం కలౌ || 138||

షణ్ముఖస్యాపి నో వాచ్యం గోపనీయం తథాత్మనః |
దుర్జనాద్రక్షణీయం చ పఠనీయమహర్నిశం || 139||

శ్రోతవ్యం సాధకముఖాద్రక్షణీయం స్వపుత్రవత్ |

|| ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే శ్రీదేవీరహస్యే
మృత్యుంజయసహస్రనామం సంపూర్ణం ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *