ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன்(Meenakshi Amman)

ஶ்ரீ மீனாக்ஷி ஸ்தோத்ரம்~ meenakshi stotram in tamil lyricsp

Last Updated on April 19, 2021 

ஶ்ரீ மீனாக்ஷி ஸ்தோத்ரம்: Read sri meenakshi stotram in tamil with lyrics

மீநாக்ஷீஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீவித்₃யே ஶிவவாமபா₄க₃நிலயே ஶ்ரீராஜராஜார்சிதே
ஶ்ரீநாதா₂தி₃கு₃ருஸ்வரூபவிப₄வே சிந்தாமணீபீடி₂கே |
ஶ்ரீவாணீகி₃ரிஜாநுதாங்க்₄ரிகமலே ஶ்ரீஶாம்ப₄வி ஶ்ரீஶிவே
மத்₄யாஹ்நே மலயத்₄வஜாதி₄பஸுதே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 1 ||

சக்ரஸ்தே₂(அ)சபலே சராசரஜக₃ந்நாதே₂ ஜக₃த்பூஜிதே
ஆர்தாலீவரதே₃ நதாப₄யகரே வக்ஷோஜபா₄ராந்விதே |
வித்₃யே வேத₃கலாபமௌலிவிதி₃தே வித்₃யுல்லதாவிக்₃ரஹே
மாத: பூர்ணஸுதா₄ரஸார்த்₃ரஹ்ரு₁த₃யே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 2 ||

கோடீராங்க₃த₃ரத்நகுண்ட₃லத₄ரே கோத₃ண்ட₃பா₃ணாஞ்சிதே
கோகாகாரகுசத்₃வயோபரிலஸத்ப்ராலம்பி₃ஹாராஞ்சிதே |
ஶிஞ்ஜந்நூபுரபாத₃ஸாரஸமணிஶ்ரீபாது₃காலங்க்ரு₁தே
மத்₃தா₃ரித்₃ர்யபு₄ஜங்க₃கா₃ருட₃க₂கே₃ மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 3 ||

ப்₃ரஹ்மேஶாச்யுதகீ₃யமாநசரிதே ப்ரேதாஸநாந்த:ஸ்தி₂தே
பாஶோத₃ங்குஶசாபபா₃ணகலிதே பா₃லேந்து₃சூடா₃ஞ்சிதே |
பா₃லே பா₃லகுரங்க₃லோலநயநே பா₃லார்ககோட்யுஜ்ஜ்வலே
முத்₃ராராதி₄ததே₃வதே முநிநுதே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 4 ||

க₃ந்த₄ர்வாமரயக்ஷபந்நக₃நுதே க₃ங்கா₃த₄ராலிங்கி₃தே
கா₃யத்ரீக₃ருடா₃ஸநே கமலஜே ஸுஶ்யாமலே ஸுஸ்தி₂தே |
கா₂தீதே க₂லதா₃ருபாவகஶிகே₂ க₂த்₃யோதகோட்யுஜ்ஜ்வலே
மந்த்ராராதி₄ததே₃வதே முநிநுதே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 5 ||

நாதே₃ நாரத₃தும்பு₃ராத்₃யவிநுதே நாதா₃ந்தநாதா₃த்மிகே
நித்யே நீலலதாத்மிகே நிருபமே நீவாரஶூகோபமே |
காந்தே காமகலே கத₃ம்ப₃நிலயே காமேஶ்வராங்கஸ்தி₂தே
மத்₃வித்₃யே மத₃பீ₄ஷ்டகல்பலதிகே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 6 ||

வீணாநாத₃நிமீலிதார்த₄நயநே விஸ்ரஸ்தசூலீப₄ரே
தாம்பூ₃லாருணபல்லவாத₄ரயுதே தாடங்கஹாராந்விதே |
ஶ்யாமே சந்த்₃ரகலாவதம்ஸகலிதே கஸ்தூரிகாசா₂லகே
பூர்ணே பூர்ணகலாபி₄ராமவத₃நே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 7 ||

ஶப்₃த₃ப்₃ரஹ்மமயீ சராசரமயீ ஜ்யோதிர்மயீ வாங்மயீ
நித்யாநந்த₃மயீ நிரஞ்ஜநமயீ தத்த்வம்மயீ சிந்மயீ |
தத்த்வாதீதமயீ பராத்பரமயீ மாயாமயீ ஶ்ரீமயீ
ஸர்வைஶ்வர்யமயீ ஸதா₃ஶிவமயீ மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 8 ||

|| மீநாக்ஷீஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *