ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன்(Meenakshi Amman)

மீநாக்ஷீபஞ்சரத்நம்~ meenakshi pancharatnam lyrics in tamil

Last Updated on April 19, 2021 

மீநாக்ஷீபஞ்சரத்நம்: Read sri meenakshi pancharatnam lyrics in tamil


உத்₃யத்₃பா₄நுஸஹஸ்ரகோடிஸத்₃ரு₁ஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம்
பி₃ம்போ₃ஷ்டீ₂ம் ஸ்மிதத₃ந்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப₃ராலங்க்ரு₁தாம் |
விஷ்ணுப்₃ரஹ்மஸுரேந்த்₃ரஸேவிதபதா₃ம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம்
மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 1 ||

முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேந்து₃வக்த்ரப்ரபா₄ம்
ஶிஞ்ஜந்நூபுரகிங்கிணீமணித₄ராம் பத்₃மப்ரபா₄பா₄ஸுராம் |
ஸர்வாபீ₄ஷ்டச₂லப்ரதா₃ம் கி₃ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்
மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 2 ||

ஶ்ரீவித்₃யாம் ஶிவவாமபா₄க₃நிலயாம் ஹ்ரீம்காரமந்த்ரோஜ்ஜ்வலாம்
ஶ்ரீசக்ராங்கிதபி₃ந்து₃மத்₄யவஸதிம் ஶ்ரீமத்ஸபா₄நாயிகாம் |
ஶ்ரீமத்ஷண்முக₂விக்₄நராஜஜநநீம் ஶ்ரீமஜ்ஜக₃ந்மோஹிநீம்
மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 3 ||

ஶ்ரீமத்ஸுந்த₃ரநாயிகாம் ப₄யஹராம் ஜ்ஞாநப்ரதா₃ம் நிர்மலாம்
ஶ்யாமாபா₄ம் கமலாஸநார்சிதபதா₃ம் நாராயணஸ்யாநுஜாம் |
வீணாவேணும்ரு₁த₃ங்க₃வாத்₃யரஸிகாம் நாநாவிதா₄ட₃ம்பி₃காம்
மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 4 ||

நாநாயோகி₃முநீந்த்₃ரஹ்ரு₁ந்நிவஸதிம் நாநார்த₂ஸித்₃தி₄ப்ரதா₃ம்
நாநாபுஷ்பவிராஜிதாங்க்₄ரியுக₃லாம் நாராயணேநார்சிதாம் |
நாத₃ப்₃ரஹ்மமயீம் பராத்பரதராம் நாநார்த₂தத்த்வாத்மிகாம்
மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 5 ||

|| மீநாக்ஷீபஞ்சரத்நம் ஸம்பூர்ணம் ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *