ஸ்ரீ லட்சுமி(Sri Lakshmi)

மஹாலக்ஷ்மீஸ்துதி꞉~ mahalakshmi stuti in tamil lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

மஹாலக்ஷ்மீஸ்துதி꞉ read shri mahalakshmi stuti in tamil with lyrics

ஆதி³லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணி .
யஶோ தே³ஹி த⁴னம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 1..

ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புத்ரபௌத்ரப்ரதா³யினி . ஸந்தானலக்ஷ்மி வந்தே³(அ)ஹம்ʼ
புத்ரான் தே³ஹி த⁴னம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 2..

வித்³யாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்³ரஹ்மவித்³யாஸ்வரூபிணி .
வித்³யாம்ʼ தே³ஹி கலாம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 3..

த⁴னலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதா³ரித்³ர்யநாஶினி .
த⁴னம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 4..

தா⁴ன்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதே .
தா⁴ன்யம்ʼ தே³ஹி த⁴னம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 5..

மேதா⁴லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து கலிகல்மஷநாஶினி .
ப்ரஜ்ஞாம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 6..

க³ஜலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதே³வஸ்வரூபிணி .
அஶ்வாம்ʼஶ்ச கோ³குலம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 7..

தீ⁴ரலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பராஶக்திஸ்வரூபிணி .
வீர்யம்ʼ தே³ஹி ப³லம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 8..

ஜயலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வகார்யஜயப்ரதே³ .
ஜயம்ʼ தே³ஹி ஶுப⁴ம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 9..

பா⁴க்³யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸௌமங்க³ல்யவிவர்தி⁴னி .
பா⁴க்³யம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 10..

கீர்திலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து விஷ்ணுவக்ஷஸ்த²லஸ்தி²தே .
கீர்திம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 11..

ஆரோக்³யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வரோக³நிவாரணி . ஆரோக்³யலக்ஷ்மி வந்தே³(அ)ஹம்ʼ
ஆயுர்தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 12..

ஸித்³த⁴லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யினி .
ஸித்³தி⁴ம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 13..

ஸௌந்த³ர்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வாலங்காரஶோபி⁴தே . ஸௌந்த³ர்யலக்ஷ்மி வந்தே³(அ)ஹம்ʼ
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 14..

ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினி . ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மி வந்தே³(அ)ஹம்ʼ
மோக்ஷம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 15..

மங்க³லே மங்க³லாதா⁴ரே மாங்க³ல்யே மங்க³லப்ரதே³ .
மங்க³லார்த²ம்ʼ மங்க³லேஶி மாங்க³ல்யம்ʼ தே³ஹி மே ஸதா³ .. 16..

ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே .
ஶரண்யே த்ரயம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 17..

ஶுப⁴ம்ʼ ப⁴வது கல்யாணீ ஆயுராரோக்³யஸம்பதா³ம் .
மம ஶத்ருவிநாஶாய தீ³பஜ்யோதி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 18..

தீ³பஜ்யோதி நமஸ்தே(அ)ஸ்து தீ³பஜ்யோதி நமோ(அ)ஸ்து தே .

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *