മഹാലക്ഷ്മീസ്തുതിഃ~ mahalakshmi stuti in malayalam lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

മഹാലക്ഷ്മീസ്തുതിഃ read mahalakshmi stuti in malayalam with lyrics

ആദിലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി .
യശോ ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 1..

സന്താനലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പുത്രപൗത്രപ്രദായിനി . സന്താനലക്ഷ്മി വന്ദേഽഹം
പുത്രാൻ ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 2..

വിദ്യാലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു ബ്രഹ്മവിദ്യാസ്വരൂപിണി .
വിദ്യാം ദേഹി കലാം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 3..

ധനലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവദാരിദ്ര്യനാശിനി .
ധനം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 4..

ധാന്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവാഭരണഭൂഷിതേ .
ധാന്യം ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 5..

മേധാലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു കലികൽമഷനാശിനി .
പ്രജ്ഞാം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 6..

ഗജലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവദേവസ്വരൂപിണി .
അശ്വാംശ്ച ഗോകുലം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 7..

ധീരലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പരാശക്തിസ്വരൂപിണി .
വീര്യം ദേഹി ബലം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 8..

ജയലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവകാര്യജയപ്രദേ .
ജയം ദേഹി ശുഭം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 9..

ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സൗമംഗല്യവിവർധിനി .
ഭാഗ്യം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 10..

കീർതിലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു വിഷ്ണുവക്ഷസ്ഥലസ്ഥിതേ .
കീർതിം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 11..

ആരോഗ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവരോഗനിവാരണി . ആരോഗ്യലക്ഷ്മി വന്ദേഽഹം
ആയുർദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 12..

സിദ്ധലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവസിദ്ധിപ്രദായിനി .
സിദ്ധിം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 13..

സൗന്ദര്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവാലങ്കാരശോഭിതേ . സൗന്ദര്യലക്ഷ്മി വന്ദേഽഹം
രൂപം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 14..

സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനി . സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മി വന്ദേഽഹം
മോക്ഷം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 15..

മംഗലേ മംഗലാധാരേ മാംഗല്യേ മംഗലപ്രദേ .
മംഗലാർഥം മംഗലേശി മാംഗല്യം ദേഹി മേ സദാ .. 16..

സർവമംഗലമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർഥസാധികേ .
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ദേവി നാരായണി നമോഽസ്തു തേ .. 17..

ശുഭം ഭവതു കല്യാണീ ആയുരാരോഗ്യസമ്പദാം .
മമ ശത്രുവിനാശായ ദീപജ്യോതി നമോഽസ്തു തേ .. 18..

ദീപജ്യോതി നമസ്തേഽസ്തു ദീപജ്യോതി നമോഽസ്തു തേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇