ಕನ್ನಡ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿಃ~ mahalakshmi stuti in kannada lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿಃ read mahalakshmi stuti in kannada with lyrics

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ .
ಯಶೋ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 1..

ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯಿನಿ . ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಂದೇಽಹಂ
ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 2..

ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣಿ .
ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ಕಲಾಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 3..

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನಿ .
ಧನಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 4..

ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತೇ .
ಧಾನ್ಯಂ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 5..

ಮೇಧಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನಿ .
ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 6..

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಿಣಿ .
ಅಶ್ವಾಂಶ್ಚ ಗೋಕುಲಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 7..

ಧೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಪರಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ .
ವೀರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಬಲಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 8..

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವಕಾರ್ಯಜಯಪ್ರದೇ .
ಜಯಂ ದೇಹಿ ಶುಭಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 9..

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸೌಮಂಗಲ್ಯವಿವರ್ಧಿನಿ .
ಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 10..

ಕೀರ್ತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತೇ .
ಕೀರ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 11..

ಆರೋಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಿ . ಆರೋಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಂದೇಽಹಂ
ಆಯುರ್ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 12..

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನಿ .
ಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 13..

ಸೌಂದರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಶೋಭಿತೇ . ಸೌಂದರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಂದೇಽಹಂ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 14..

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನಿ . ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಂದೇಽಹಂ
ಮೋಕ್ಷಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. 15..

ಮಂಗಲೇ ಮಂಗಲಾಧಾರೇ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಮಂಗಲಪ್ರದೇ .
ಮಂಗಲಾರ್ಥಂ ಮಂಗಲೇಶಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಸದಾ .. 16..

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ .
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ .. 17..

ಶುಭಂ ಭವತು ಕಲ್ಯಾಣೀ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪದಾಂ .
ಮಮ ಶತ್ರುವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ .. 18..

ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *