ગુજરાતી

મહાલક્ષ્મીસ્તુતિઃ~ mahalakshmi stuti in Gujarati lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

મહાલક્ષ્મીસ્તુતિઃ read shri mahalakshmi stuti in Gujarati with lyrics

આદિલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણિ .
યશો દેહિ ધનં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧..

સન્તાનલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ પુત્રપૌત્રપ્રદાયિનિ . સન્તાનલક્ષ્મિ વન્દેઽહં
પુત્રાન્ દેહિ ધનં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૨..

વિદ્યાલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ બ્રહ્મવિદ્યાસ્વરૂપિણિ .
વિદ્યાં દેહિ કલાં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૩..

ધનલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વદારિદ્ર્યનાશિનિ .
ધનં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૪..

ધાન્યલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વાભરણભૂષિતે .
ધાન્યં દેહિ ધનં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૫..

મેધાલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ કલિકલ્મષનાશિનિ .
પ્રજ્ઞાં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૬..

ગજલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વદેવસ્વરૂપિણિ .
અશ્વાંશ્ચ ગોકુલં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૭..

ધીરલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ પરાશક્તિસ્વરૂપિણિ .
વીર્યં દેહિ બલં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૮..

જયલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વકાર્યજયપ્રદે .
જયં દેહિ શુભં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૯..

ભાગ્યલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સૌમંગલ્યવિવર્ધિનિ .
ભાગ્યં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧૦..

કીર્તિલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ વિષ્ણુવક્ષસ્થલસ્થિતે .
કીર્તિં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧૧..

આરોગ્યલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વરોગનિવારણિ . આરોગ્યલક્ષ્મિ વન્દેઽહં
આયુર્દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧૨..

સિદ્ધલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વસિદ્ધિપ્રદાયિનિ .
સિદ્ધિં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧૩..

સૌન્દર્યલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વાલંકારશોભિતે . સૌન્દર્યલક્ષ્મિ વન્દેઽહં
રૂપં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧૪..

સામ્રાજ્યલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયિનિ . સામ્રાજ્યલક્ષ્મિ વન્દેઽહં
મોક્ષં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧૫..

મંગલે મંગલાધારે માંગલ્યે મંગલપ્રદે .
મંગલાર્થં મંગલેશિ માંગલ્યં દેહિ મે સદા .. ૧૬..

સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે .
શરણ્યે ત્રયમ્બકે દેવિ નારાયણિ નમોઽસ્તુ તે .. ૧૭..

શુભં ભવતુ કલ્યાણી આયુરારોગ્યસમ્પદામ્ .
મમ શત્રુવિનાશાય દીપજ્યોતિ નમોઽસ્તુ તે .. ૧૮..

દીપજ્યોતિ નમસ્તેઽસ્તુ દીપજ્યોતિ નમોઽસ્તુ તે .

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *