മലയാളം

വിഷ്ണുമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം~ vishnu maha mrityunjaya stotram in malayalam

വിഷ്ണുമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം: Read sri vishnu maha mrityunjaya stotram in malayalam with lyrics. ഓം നമോ ഭഗവതേ മൃത്യുഞ്ജയായ | തതോ വിഷ്ണ്വർപിതമനാ മാരകണ്ഡേയോ മഹാമതിഃ |തുഷ്ടാവ പ്രണതോ ഭൂത്വാ ദേവദേവ ജനാർദനംവിഷ്ണുനൈവോപദിഷ്ടം തു സ്തോത്രം കർണേ മഹാമനാഃ |സംഭാവിതേന മനസാ തേന തുഷ്ടാവ മാധവം || ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മാർകണ്ഡേയ ഉവാച –നാരായണം സഹസ്രാക്ഷം പദ്മനാഭം പുരാതനം |പ്രണതോഽസ്മി ഹൃഷീകേശം കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി || ഗോവിന്ദം പുണ്ഡരീകാക്ഷമനന്തമജമവ്യയം |കേശവം…

ஸ்ரீ விஷ்ணு(Sri vishnu)

விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்~ vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil

விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்: Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil with lyrics. ௐ நமோ ப⁴க³வதே ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய | ததோ விஷ்ண்வர்பிதமனா மாரகண்டே³யோ மஹாமதி꞉ |துஷ்டாவ ப்ரணதோ பூ⁴த்வா தே³வதே³வ ஜனார்த³னம்விஷ்ணுனைவோபதி³ஷ்டம்ʼ து ஸ்தோத்ரம்ʼ கர்ணே மஹாமனா꞉ |ஸம்பா⁴விதேன மனஸா தேன துஷ்டாவ மாத⁴வம் || ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய |மார்கண்டே³ய உவாச –நாராயணம்ʼ ஸஹஸ்ராக்ஷம்ʼ பத்³மநாப⁴ம்ʼ புராதனம் |ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி || கோ³விந்த³ம்ʼ புண்ட³ரீகாக்ஷமனந்தமஜமவ்யயம் |கேஶவம்ʼ…

ಕನ್ನಡ

ವಿಷ್ಣುಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ~ vishnu maha mrityunjaya stotram in kannada

ವಿಷ್ಣುಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ: Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in kannada with Lyrics. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ . ತತೋ ವಿಷ್ಣ್ವರ್ಪಿತಮನಾ ಮಾರಕಂಡೇಯೋ ಮಹಾಮತಿಃ |ತುಷ್ಟಾವ ಪ್ರಣತೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವದೇವ ಜನಾರ್ದನಂವಿಷ್ಣುನೈವೋಪದಿಷ್ಟಂ ತು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಮಹಾಮನಾಃ |ಸಂಭಾವಿತೇನ ಮನಸಾ ತೇನ ತುಷ್ಟಾವ ಮಾಧವಂ || ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ |ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ –ನಾರಾಯಣಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪುರಾತನಂ |ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ಗೋವಿಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಮನಂತಮಜಮವ್ಯಯಂ |ಕೇಶವಂ…

श्री नारायण(विष्णु)

विष्णुमृत्युञ्जयस्तोत्रम्~ vishnu maha mrityunjaya stotram in hindi

विष्णुमृत्युञ्जयस्तोत्रम् : Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in hindi with lyrics. ॐ नमो भगवते मृत्युञ्जयाय । ततो विष्ण्वर्पितमना मारकण्डेयो महामतिः ।तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेव जनार्दनम्विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः ।सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम् ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।मार्कण्डेय उवाच –नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम् ।प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम्…

Vishnu

ବିଷ୍ଣୁମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ vishnu maha mrityunjaya stotram in odia

ବିଷ୍ଣୁମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସ୍ତୋତ୍ରମ୍ : Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in odia with lyrics. ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ । ତତୋ ବିଷ୍ଣ୍ୱର୍ପିତମନା ମାରକଣ୍ଡେୟୋ ମହାମତିଃ ।ତୁଷ୍ଟାବ ପ୍ରଣତୋ ଭୂତ୍ୱା ଦେବଦେବ ଜନାର୍ଦନମ୍ବିଷ୍ଣୁନୈବୋପଦିଷ୍ଟଂ ତୁ ସ୍ତୋତ୍ରଂ କର୍ଣେ ମହାମନାଃ ।ସମ୍ଭାବିତେନ ମନସା ତେନ ତୁଷ୍ଟାବ ମାଧବମ୍ ॥ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ।ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ –ନାରାୟଣଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ପୁରାତନମ୍ ।ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ହୃଷୀକେଶଂ କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ଗୋବିନ୍ଦଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମନନ୍ତମଜମବ୍ୟଯମ୍…

శ్రీ మహావిష్ణువు

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం~ vishnu maha mrityunjaya stotram in telugu

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం: Read sri maha vishnu mrityunjaya stotram in telugu with lyrics. ఓం నమో భగవతే మృత్యుంజయాయ | తతో విష్ణ్వర్పితమనా మారకండేయో మహామతిః |తుష్టావ ప్రణతో భూత్వా దేవదేవ జనార్దనంవిష్ణునైవోపదిష్టం తు స్తోత్రం కర్ణే మహామనాః |సంభావితేన మనసా తేన తుష్టావ మాధవం || ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ |మార్కండేయ ఉవాచ –నారాయణం సహస్రాక్షం పద్మనాభం పురాతనం |ప్రణతోఽస్మి హృషీకేశం కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ || గోవిందం…

శ్రీ శివ శంకరుడు

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం~ maha mrityunjaya stotram in telugu

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం: Read lord Shiva’s maha mrityunjaya stotram in telugu with lyrics. హరిః ఓం అస్యశ్రీ మహా మృత్యుంజయ స్తోత్ర మహామంత్రస్యశ్రీ మార్కండేయ ఋషిఃఅనుష్టుప్ఛంధఃశ్రీ మృత్యుంజయో దేవతాగౌరీ శక్తిఃమమ సర్వారిష్ట సమస్త మృత్యు శాంత్యర్థేజపే వినియోగః ధ్యానమ్చంద్రార్కాగ్ని విలోచనం స్మితముఖం పద్మద్వ యాంతః స్థితం |ముద్రాపాశ మృగాక్ష స్రక్ర్ప విలస త్పాణిం హిమాంశుప్రభం |కోటీందుప్రగల త్సుధా ఫ్లుతతనుం హారాది భూషోజ్జ్వలం |కాంతం విశ్వ విమోహనం పశుపతిం మృత్యుంజయ భావయే|| ఓం రుద్రం…

శ్రీ హనుమాన్

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం~ hanuman dandakam in telugu

Read Sri lord Hanuman dandakam in telugu. Anjaneya dandakam im telugu. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయంప్రభా దివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయంభజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రంభజే సూర్య మిత్రం భజే రుద్రరూపంభజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబుసాయంత్రమున్ నీ నామసంకీర్తనల్ జేసినీ రూపు వర్ణించి నీ మీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయనీ మూర్తిగావించి నీ సుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండనైరామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్నీ కటాక్షంభునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితేనా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితేఅంజనాదేవి…

jagannatha

ଜଗନ୍ନାଥ ପଂଚକମ୍~ jagannath panchakam in odia

ଜଗନ୍ନାଥ ପଂଚକମ୍: Read sri jagannath panchakam in odia with lyrics (save as pdf) ରକ୍ତାମ୍ଭୋରୁହଦର୍ପଭଞ୍ଜନମହାସୌନ୍ଦର୍ୟନେତ୍ରଦ୍ୱୟଂମୁକ୍ତାହାରବିଲମ୍ବିହେମମୁକୁଟଂ ରତ୍ନୋଜ୍ଜ୍ୱଲତ୍କୁଣ୍ଡଲମ୍ ।ବର୍ଷାମେଘସମାନନୀଲବପୁଷଂ ଗ୍ରୈବେୟହାରାନ୍ୱିତଂପାର୍ଶ୍ୱେ ଚକ୍ରଧରଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ନୀଲାଦ୍ରିନାଥଂ ଭଜେ ॥ ୧॥ ଫୁଲ୍ଲେନ୍ଦୀବରଲୋଚନଂ ନବଘନଶ୍ୟାମାଭିରାମାକୃତିଂବିଶ୍ୱେଶଂ କମଲାବିଲାସବିଲସତ୍ପାଦାରବିନ୍ଦଦ୍ୱୟମ୍ ।ଦୈତ୍ୟାରିଂ ସକଲେନ୍ଦୁମଂଡିତମୁଖଂ ଚକ୍ରାବ୍ଜହସ୍ତଦ୍ୱୟଂବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନିବାସାଲୟମ୍ ॥ ୨॥ ଉଦ୍ୟନ୍ନୀରଦନୀଲସୁନ୍ଦରତନୁଂ ପୂର୍ଣେନ୍ଦୁବିମ୍ବାନନଂରାଜୀବୋତ୍ପଲପତ୍ରନେତ୍ରୟୁଗଲଂ କାରୁଣ୍ୟବାରାଂନିଧିମ୍ ।ଭକ୍ତାନାଂ ସକଲାର୍ତିନାଶନକରଂ ଚିନ୍ତାର୍ଥିଚିନ୍ତାମଣିଂବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ନୀଲାଦ୍ରିଚୂଡାମଣିମ୍ ॥ ୩॥ ନୀଲାଦ୍ରୌ ଶଂଖମଧ୍ୟେ ଶତଦଲକମଲେ ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ଥଂସର୍ୱାଲଂକାରୟୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂୟୁତଂ ଚାଗ୍ରଜେନ ।ଭଦ୍ରାୟା ବାମଭାଗେ…

jagannatha

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍~ Sri jagannathastakam odia

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍: Read sri jagannathastakam odia with lyrics (save as pdf) କଦାଚି ତ୍କାଳିଂଦୀ ତଟଵିପିନସଂଗୀତକପରୋମୁଦା ଗୋପୀନାରୀ ଵଦନକମଲାସ୍ଵାଦମଧୁପଃରମାଶଂଭୁବ୍ରହ୍ମା ମରପତିଗଣେଶାର୍ଚିତପଦୋଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନଯନପଥଗାମୀ ଭଵତୁ ମେ ॥ ୧ ॥ ଭୁଜେ ସଵ୍ଯେ ଵେଣୁଂ ଶିରସି ଶିଖିପିଂଛଂ କଟିତଟେଦୁକୂଲଂ ନେତ୍ରାଂତେ ସହଚର କଟାକ୍ଷଂ ଵିଦଧତେସଦା ଶ୍ରୀମଦ୍ବୃଂଦା ଵନଵସତିଲୀଲାପରିଚଯୋଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନଯନପଥଗାମୀ ଭଵତୁ ମେ ॥ ୨ ॥ ମହାମ୍ଭୋଧେସ୍ତୀରେ କନକରୁଚିରେ ନୀଲଶିଖରେବସନ୍ ପ୍ରାସାଦାନ୍ତସ୍ସହଜବଲଭଦ୍ରେଣ ବଲିନା ।ସୁଭଦ୍ରାମଧ୍ୟସ୍ଥସ୍ସକଲସୁରସେବାବସରଦୋଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ ॥ ୩ ॥…