ஸ்ரீ லட்சுமி(Sri Lakshmi)

kanakadhara stotram in tamil lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

கநகதா₄ராஸ்தோத்ரம்
அங்க₃ம் ஹரே: புலகபூ₄ஷணமாஶ்ரயந்தீ
ப்₄ரு₁ங்கா₃ங்க₃நேவ முகுலாப₄ரணம் தமாலம் |
அங்கீ₃க்ரு₁தாகி₂லவிபூ₄திரபாங்க₃லீலா
மாங்க₃ல்யதா₃(அ)ஸ்து மம மங்க₃லதே₃வதாயா: || 1 ||

முக்₃தா₄ முஹுர்வித₃த₄தீ வத₃நே முராரே:
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி க₃தாக₃தாநி |
மாலா த்₃ரு₁ஶோர்மது₄கரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் தி₃ஶது ஸாக₃ரஸம்ப₄வாயா: || 2 ||

விஶ்வாமரேந்த்₃ரபத₃விப்₄ரமதா₃நத₃க்ஷ-
மாநந்த₃ஹேதுரதி₄கம் முரவித்₃விஷோ(அ)பி |
ஈஷந்நிஷீத₃து மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த₄-
மிந்தீ₃வரோத₃ரஸஹோத₃ரமிந்தி₃ராயா: || 3 ||

ஆமீலிதாக்ஷமதி₄க₃ம்ய முதா₃ முகுந்த₃ –
மாநந்த₃கந்த₃மநிமேஷமநங்க₃தந்த்ரம் |
ஆகேகரஸ்தி₂தகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம்
பூ₄த்யை ப₄வேந்மம பு₄ஜங்க₃ஶயாங்க₃நாயா: || 4 ||

பா₃ஹ்வந்தரே மது₄ஜித: ஶ்ரிதகௌஸ்துபே₄ யா
ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபா₄தி |
காமப்ரதா₃ ப₄க₃வதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா: || 5 ||

காலாம்பு₃தா₃லிலலிதோரஸி கைடபா₄ரே-
ர்தா₄ராத₄ரே ஸ்சு₂ரதி யா தடித₃ங்க₃நேவ |
மாது: ஸமஸ்தஜக₃தாம் மஹநீயமூர்தி-
ர்ப₄த்₃ராணி மே தி₃ஶது பா₄ர்க₃வநந்த₃நாயா: || 6 ||

ப்ராப்தம் பத₃ம் ப்ரத₂மத: க₂லு யத்ப்ரபா₄வா-
ந்மாங்க₃ல்யபா₄ஜி மது₄மாதி₂நி மந்மதே₂ந |
மய்யாபதேத்ததி₃ஹ மந்த₂ரமீக்ஷணார்த₄ம்
மந்தா₃லஸம் ச மகராலயகந்யகாயா: || 7 ||

த₃த்₃யாத்₃த₃யாநுபவநோ த்₃ரவிணாம்பு₃தா₄ரா-
மஸ்மிந்நகிஞ்சநவிஹங்க₃ஶிஶௌ விஷண்ணே |
து₃ஷ்கர்மக₄ர்மமபநீய சிராய தூ₃ரம்
நாராயணப்ரணயிநீநயநாம்பு₃வாஹ: || 8 ||

இஷ்டாவிஶிஷ்டமதயோ(அ)பி யயா த₃யார்த்₃ர-
த்₃ரு₁ஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபத₃ம் ஸுலப₄ம் லப₄ந்தே |
த்₃ரு₁ஷ்டி: ப்ரஹ்ரு₁ஷ்டகமலோத₃ரதீ₃ப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ரு₁ஷீஷ்ட மம புஷ்கரவிஷ்டராயா: || 9 ||

கீ₃ர்தே₃வதேதி க₃ருட₃த்₄வஜஸுந்த₃ரீதி
ஶாகம்ப₄ரீதி ஶஶிஶேக₂ரவல்லபே₄தி |
ஸ்ரு₁ஷ்டிஸ்தி₂திப்ரலயகேலிஷு ஸம்ஸ்தி₂தாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபு₄வநைககு₃ரோஸ்தருண்யை || 10 ||

ஶ்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப₄கர்மச₂லப்ரஸூத்யை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரமணீயகு₃ணார்ணவாயை |
ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶதபத்ரநிகேதநாயை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா₄யை || 11 ||

நமோ(அ)ஸ்து நாலீகநிபா₄நநாயை
நமோ(அ)ஸ்து து₃க்₃தோ₄த₃தி₄ஜந்மபூ₄ம்யை |
நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ரு₁தஸோத₃ராயை
நமோ(அ)ஸ்து நாராயணவல்லபா₄யை || 12 ||

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்₃ரியநந்த₃நாநி
ஸாம்ராஜ்யதா₃நவிப₄வாநி ஸரோருஹாக்ஷி |
த்வத்₃வந்த₃நாநி து₃ரிதாஹரணோத்₃யதாநி
மாமேவ மாதரநிஶம் கலயந்து மாந்யே || 13 ||

யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி₄:
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த₂ஸம்பத₃: |
ஸந்தநோதி வசநாங்க₃மாநஸை-
ஸ்த்வாம் முராரிஹ்ரு₁த₃யேஶ்வரீம் ப₄ஜே || 14 ||

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
த₄வலதமாம்ஶுகக₃ந்த₄மால்யஶோபே₄ |
ப₄க₃வதி ஹரிவல்லபே₄ மநோஜ்ஞே
த்ரிபு₄வநபூ₄திகரி ப்ரஸீத₃ மஹ்யம் || 15 ||

தி₃க்₃க₄ஸ்திபி₄: கநககும்ப₄முகா₂வஸ்ரு₁ஷ்ட-
ஸ்வர்வாஹிநீவிமலசாருஜலப்லுதாங்கீ₃ம் |
ப்ராதர்நமாமி ஜக₃தாம் ஜநநீமஶேஷ-
லோகாதி₄நாத₂க்₃ரு₁ஹிணீமம்ரு₁தாப்₃தி₄புத்ரீம் || 16 ||

கமலே கமலாக்ஷவல்லபே₄ த்வம்
கருணாபூரதரங்கி₃தைரபாங்கை₃: |
அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம்
ப்ரத₂மம் பாத்ரமக்ரு₁த்ரிமம் த₃யாயா: || 17 ||

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபி₄ரமூபி₄ரந்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபு₄வநமாதரம் ரமாம் |
கு₃ணாதி₄கா கு₃ருதரபா₄க்₃யபா₄ஜிநோ
ப₄வந்தி தே பு₄வி பு₃த₄பா₄விதாஶயா: || 18 ||

|| கநகதா₄ராஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *