କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ kanakadhara stotram in odia

Last Updated on April 21, 2021 

Read kanakadhara stotram in odia with lyrics(save as pdf) କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍:

ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁମନ୍ଦାରମିନ୍ଦିରାନନ୍ଦକନ୍ଦଲମ୍ ।
ଅମନ୍ଦାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହବନ୍ଧୁରଂ ସିନ୍ଧୁରାନନମ୍ ॥

ଅଙ୍ଗଂ ହରେଃ ପୁଲକଭୂଷଣମାଶ୍ରୟନ୍ତୀ
ଭୃଙ୍ଗାଙ୍ଗନେବ ମୁକୁଲାଭରଣଂ ତମାଲମ୍ ।
ଅଙ୍ଗୀକୃତାଖିଲବିଭୂତିରପାଙ୍ଗଲୀଲା
ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଦାସ୍ତୁ ମମ ମଙ୍ଗଳଦେବତାୟାଃ ॥ ୧॥

ମୁଗ୍ଧା ମୁହୁର୍ୱିଦଧତୀ ବଦନେ ମୁରାରେଃ
ପ୍ରେମତ୍ରପାପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନି ।
ମାଲା ଦୃଶୋର୍ମଧୁକରୀବ ମହୋତ୍ପଲେ ଯା
ସା ମେ ଶ୍ରିୟଂ ଦିଶତୁ ସାଗରସମ୍ଭବାୟାଃ ॥ ୨॥

ଆମୀଲିତାକ୍ଷମଧିଗମ୍ୟ ମୁଦା ମୁକୁନ୍ଦଂ
ଆନନ୍ଦକନ୍ଦମନିମେଷମନଙ୍ଗତନ୍ତ୍ରମ୍ ।
ଆକେକରସ୍ଥିତକନୀନିକପକ୍ଷ୍ମନେତ୍ରଂ
ଭୂତ୍ୟୈ ଭବେନ୍ମମ ଭୁଜଙ୍ଗଶୟାଙ୍ଗନାୟାଃ ॥ ୩॥

ବାହ୍ୱନ୍ତରେ ମଧୁଜିତଃ ଶ୍ରିତକୌସ୍ତୁଭେ ଯା
ହାରାବଲୀବ ହରିନୀଲମୟୀ ବିଭାତି ।
କାମପ୍ରଦା ଭଗବତୋଽପି କଟାକ୍ଷମାଲା
କଲ୍ୟାଣମାବହତୁ ମେ କମଲାଲୟାୟାଃ ॥ ୪॥

କାଲାମ୍ବୁଦାଳିଲଲିତୋରସି କୈଟଭାରେଃ
ଧାରାଧରେ ସ୍ଫୁରତି ଯା ତଡିଦଙ୍ଗନେବ ।
ମାତୁସ୍ସମସ୍ତଜଗତାଂ ମହନୀୟମୂର୍ତିଃ
ଭଦ୍ରାଣି ମେ ଦିଶତୁ ଭାର୍ଗବନନ୍ଦନାୟାଃ ॥ ୫॥

ପ୍ରାପ୍ତଂ ପଦଂ ପ୍ରଥମତଃ ଖଲୁ ଯତ୍ପ୍ରଭାବାନ୍-
ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଭାଜି ମଧୁମାଥିନି ମନ୍ମଥେନ ।
ମୟ୍ୟାପତେତ୍ତଦିହ ମନ୍ଥରମୀକ୍ଷଣାର୍ଧଂ
ମନ୍ଦାଲସଂ ଚ ମକରାଲୟକନ୍ୟକାୟାଃ ॥ ୬॥

ବିଶ୍ୱାମରେନ୍ଦ୍ରପଦବିଭ୍ରମଦାନଦକ୍ଷଂ
ଆନନ୍ଦହେତୁରଧିକଂ ମୁରବିଦ୍ୱିଷୋଽପି ।
ଈଷନ୍ନିଷୀଦତୁ ମୟି କ୍ଷଣମୀକ୍ଷଣାର୍ଧ-
ମିନ୍ଦୀବରୋଦରସହୋଦରମିନ୍ଦିରାୟାଃ ॥ ୭॥

ଇଷ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟମତୟୋଽପି ଯୟା ଦୟାର୍ଦ୍ର
ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ରିବିଷ୍ଟପପଦଂ ସୁଲଭଂ ଲଭନ୍ତେ ।
ଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରହୃଷ୍ଟକମଲୋଦରଦୀପ୍ତିରିଷ୍ଟାଂ
ପୁଷ୍ଟିଂ କୃଷୀଷ୍ଟ ମମ ପୁଷ୍କରବିଷ୍ଟରାୟାଃ ॥ ୮॥

ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦୟାନୁପବନୋ ଦ୍ରବିଣାମ୍ବୁଧାରାଂ
ଅସ୍ମିନ୍ନକିଞ୍ଚନବିହଙ୍ଗଶିଶୌ ବିଷଣ୍ଣେ ।
ଦୁଷ୍କର୍ମଘର୍ମମପନୀୟ ଚିରାୟ ଦୂରଂ
ନାରାୟଣପ୍ରଣୟିନୀନୟନାମ୍ବୁବାହଃ ॥ ୯॥

ଧୀର୍ଦେବତେତି ଗରୁଡଧ୍ୱଜସୁନ୍ଦରୀତି var ଗରୁଡଧ୍ୱଜଭାମିନୀତି
ଶାକମ୍ଭରୀତି ଶଶିଶେଖରବଲ୍ଲଭେତି ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିପ୍ରଲୟକେଲିଷୁ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ
ତସ୍ୟୈ ନମସ୍ତ୍ରିଭୁବନୈକଗୁରୋସ୍ତରୁଣ୍ୟୈ ॥ ୧୦॥

ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ଶୁଭକର୍ମଫଲପ୍ରସୂତ୍ୟୈ
ରତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ରମଣୀୟଗୁଣାର୍ଣବାୟୈ ।
ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ଶତପତ୍ରନିକେତନାୟୈ
ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ ୧୧॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ନାଲୀକନିଭାନନାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧୋଦଧିଜନ୍ମଭୂମ୍ୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ସୋମାମୃତସୋଦରାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ନାରାୟଣବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ ୧୨॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ହେମାମ୍ବୁଜପୀଠିକାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଭୂମଣ୍ଡଲନାୟିକାୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେବାଦିଦୟାପରାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଶାର୍ଙ୍ଗାୟୁଧବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ ୧୩॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେବ୍ୟୈ ଭୃଗୁନନ୍ଦନାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୋରୁରସି ସ୍ଥିତାୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ କମଲାଲୟାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦାମୋଦରବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ ୧୪॥

ନମୋଽସ୍ତୁ କାନ୍ତ୍ୟୈ କମଲେକ୍ଷଣାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଭୂତ୍ୟୈ ଭୁବନପ୍ରସୂତ୍ୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେବାଦିଭିରର୍ଚିତାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ନନ୍ଦାତ୍ମଜବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ ୧୫॥

ସମ୍ପତ୍କରାଣି ସକଲେନ୍ଦ୍ରିୟନନ୍ଦନାନି
ସାମ୍ରାଜ୍ୟଦାନବିଭବାନି ସରୋରୁହାକ୍ଷି । var ସରୋରୁହାଣି
ତ୍ୱଦ୍ୱନ୍ଦନାନି ଦୁରିତାହରଣୋଦ୍ୟତାନି
ମାମେବ ମାତରନିଶଂ କଲୟନ୍ତୁ ମାନ୍ୟେ ॥ ୧୬॥

ଯତ୍କଟାକ୍ଷସମୁପାସନାବିଧିଃ
ସେବକସ୍ୟ ସକଲାର୍ଥସମ୍ପଦଃ ।
ସନ୍ତନୋତି ବଚନାଙ୍ଗମାନସୈଃ
ତ୍ୱାଂ ମୁରାରିହୃଦୟେଶ୍ୱରୀଂ ଭଜେ ॥ ୧୭॥

ସରସିଜନିଲୟେ ସରୋଜହସ୍ତେ
ଧବଳତମାଂଶୁକଗନ୍ଧମାଲ୍ୟଶୋଭେ ।
ଭଗବତି ହରିବଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ
ତ୍ରିଭୁବନଭୂତିକରି ପ୍ରସୀଦ ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୧୮॥

ଦିଗ୍ଘସ୍ତିଭିଃ କନକକୁମ୍ଭମୁଖାବସୃଷ୍ଟ
ସ୍ୱର୍ୱାହିନୀ ବିମଲଚାରୁଜଲପ୍ଲୁତାଙ୍ଗୀମ୍ ।
ପ୍ରାତର୍ନମାମି ଜଗତାଂ ଜନନୀମଶେଷ
ଲୋକାଧିନାଥଗୃହିଣୀମମୃତାବ୍ଧିପୁତ୍ରୀମ୍ ॥ ୧୯॥

କମଲେ କମଲାକ୍ଷବଲ୍ଲଭେ ତ୍ୱଂ
କରୁଣାପୂରତରଙ୍ଗିତୈରପାଙ୍ଗୈଃ ।
ଅବଲୋକୟ ମାମକିଞ୍ଚନାନାଂ
ପ୍ରଥମଂ ପାତ୍ରମକୃତ୍ରିମଂ ଦୟାୟାଃ ॥ ୨୦॥

ଦେବି ପ୍ରସୀଦ ଜଗଦୀଶ୍ୱରି ଲୋକମାତଃ
କଲ୍ୟାନଗାତ୍ରି କମଲେକ୍ଷଣଜୀବନାଥେ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଭୀତିହୃଦୟଂ ଶରଣାଗତଂ ମାଂ
ଆଲୋକୟ ପ୍ରତିଦିନଂ ସଦୟୈରପାଙ୍ଗୈଃ ॥ ୨୧॥

ସ୍ତୁବନ୍ତି ଯେ ସ୍ତୁତିଭିରମୂଭିରନ୍ୱହଂ
ତ୍ରୟୀମୟୀଂ ତ୍ରିଭୁବନମାତରଂ ରମାମ୍ ।
ଗୁଣାଧିକା ଗୁରୁତରଭାଗ୍ୟଭାଗିନୋ
ଭବନ୍ତି ତେ ଭୁବି ବୁଧଭାବିତାଶୟାଃ ॥ ୨୨॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟକୃତ
ଶ୍ରୀ କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

2 thoughts on “କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ kanakadhara stotram in odia

 1. Hari om,
  Pranam to this app
  Developer.I am very happy for
  Some stotra are post in odia
  Language.
  Kinndly try for correct correct
  Text when post stotra, mantra etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: