ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

காலபைரவாஷ்டகம்~ kalabhairavashtakam tamil

Last Updated on April 20, 2021 

காலபைரவ அஷ்டகம் : read kalabhairavashtakam ( காலபைரவாஷ்டகம் ) lyrics in tamil

தேவராஜஸேவ்யமாநபாவனாங்க்ரிபங்கஜம்
வ்யாலயஜ்ஞஸூத்ரமிந்துசேகரம் க்ருபாகரம்
நாரதாதியோகிவ்ருந்தவந்திதம் திகம்பரம்
காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே || ௧||

பானுகோடிபாஸ்வரம் பவாப்திதாரகம் பரம்
நீலகண்டமீப்ஸிதார்ததாயகம் த்ரிலோசனம் |
காலகாலமம்புஜாக்ஷமக்ஷசூலமக்ஷரம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௨||

சூலடங்கபாசதண்டபாணிமாதிகாரணம்
ச்யாமகாயமாதிதேவமக்ஷரம் நிராமயம் |
பீமவிக்ரமம் ப்ரபும் விசித்ரதாண்டவப்ரியம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௩||

புக்திமுக்திதாயகம் ப்ரசஸ்தசாருவிக்ரஹம்
பக்தவத்ஸலம் ஸ்திதம் ஸமஸ்தலோகவிக்ரஹம் |
வினிக்வணந்மனோஜ்ஞஹேமகிங்கிணீலஸத்கடிம்
காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௪||

தர்மஸேதுபாலகம் த்வதர்மமார்கநாசகம்
கர்மபாசமோசகம் ஸுசர்மதாயகம் விபும் |
ஸ்வர்ணவர்ணசேஷபாசசோபிதாங்கமண்டலம்
காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே || ௫||

ரத்னபாதுகாப்ரபாபிராமபாதயுக்மகம்
நித்யமத்விதீயமிஷ்டதைவதம் நிரஞ்ஜனம் |
ம்ருத்யுதர்பநாசனம் கராளதம்ஷ்ட்ரமோக்ஷணம்
காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௬||

அட்டஹாஸபிந்நபத்மஜாண்டகோசஸந்ததிம்
த்ருஷ்டிபாதநஷ்டபாபஜாலமுக்ரசாஸனம் |
அஷ்டஸித்திதாயகம் கபாலமாலிகந்தரம்
காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௭||

பூதஸங்கநாயகம் விசாலகீர்திதாயகம்
காசிவாஸலோகபுண்யபாபசோதகம் விபும் |
நீதிமார்ககோவிதம் புராதனம் ஜகத்பதிம்
காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௮||

காலபைரவாஷ்டகம் படந்தி யே மனோஹரம்
ஜ்ஞானமுக்திஸாதனம் விசித்ரபுண்யவர்தனம் |
சோகமோஹதைந்யலோபகோபதாபநாசனம்
தே ப்ரயாந்தி காலபைரவாங்க்ரிஸந்நிதிம் த்ருவம் ||௯||

இதி ஸ்ரீமச்சங்கராசார்யவிரசிதம் காலபைரவாஷ்டகம்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *