કાલભૈરવાષ્ટકમ્~ kalabhairavashtakam gujarati

Last Updated on April 20, 2021 

કાલભૈરવાષ્ટકમ્ : read kalabhairavashtakam lyrics in gujarati

દેવરાજસેવ્યમાનપાવનાઙ્ઘ્રિપઙ્કજં
વ્યાલયજ્ઞસૂત્રમિન્દુશેખરં કૃપાકરમ્ |
નારદાદિયોગિબૃન્દવન્દિતં દિગમ્બરં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૧ ||

ભાનુકોટિભાસ્વરં ભવાબ્ધિતારકં પરં
નીલકણ્ઠમીપ્સિતાર્થદાયકં ત્રિલોચનમ્ |
કાલકાલમમ્બુજાક્ષમસ્તશૂન્યમક્ષરં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૨ ||

શૂલટઙ્કપાશદણ્ડપાણિમાદિકારણં
શ્યામકાયમાદિદેવમક્ષરં નિરામયમ્ |
ભીમવિક્રમં પ્રભું વિચિત્રતાણ્ડવપ્રિયં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૩ ||

ભુક્તિમુક્તિદાયકં પ્રશસ્તચારુવિગ્રહં
ભક્તવત્સલં સ્થિરં સમસ્તલોકવિગ્રહમ્ |
નિક્વણન્મનોજ્ઞહેમકિઙ્કિણીલસત્કટિં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૪ ||

ધર્મસેતુપાલકં ત્વધર્મમાર્ગનાશકં
કર્મપાશમોચકં સુશર્મદાયકં વિભુમ્ |
સ્વર્ણવર્ણકેશપાશશોભિતાઙ્ગનિર્મલં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૫ ||

રત્નપાદુકાપ્રભાભિરામપાદયુગ્મકં
નિત્યમદ્વિતીયમિષ્ટદૈવતં નિરઞ્જનમ્ |
મૃત્યુદર્પનાશનં કરાલદંષ્ટ્રભૂષણં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૬ ||

અટ્ટહાસભિન્નપદ્મજાણ્ડકોશસન્તતિં
દૃષ્ટિપાતનષ્ટપાપજાલમુગ્રશાસનમ્ |
અષ્ટસિદ્ધિદાયકં કપાલમાલિકાધરં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૭ ||

ભૂતસઙ્ઘનાયકં વિશાલકીર્તિદાયકં
કાશિવાસિલોકપુણ્યપાપશોધકં વિભુમ્ |
નીતિમાર્ગકોવિદં પુરાતનં જગત્પતિં
કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૮ ||

કાલભૈરવાષ્ટકં પઠન્તિ યે મનોહરં
જ્ઞાનમુક્તિસાધકં વિચિત્રપુણ્યવર્ધનમ્ |
શોકમોહલોભદૈન્યકોપતાપનાશનં
તે પ્રયાન્તિ કાલભેરવાઙ્ઘ્રિસન્નિધિં ધ્રુવમ્ || ૯ ||

|| કાલભૈરવાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: