కాలభైరవాష్టకం ~ Kalabhairava Ashtakam in Telugu

Last Updated on November 16, 2022 

కాలభైరవ అష్టకం : Read Sri Kalabhairava Ashtakam in Telugu with lyrics. Kalabhairavashtakam available in Telugu and other language.


దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రి పంకజం 
వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరం 
నారదాదియోగివృందవందితం దిగంబరం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 1 || 

భానుకోటి భాస్వరం భవాబ్ధి తారకం పరం 
నీలకంఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనం 
కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 2 || 

శూలటంకపాశదండపాణిమాదికారణం 
శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయం 
భీమవిక్రమం ప్రభుం  విచిత్రతాండవప్రియం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 3 || 

భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహం 
భక్తవత్సలంస్థితం సమస్తలోక విగ్రహం 
వినిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకింకిణీలసత్కటిం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 4 || 

ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం 
కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుం 
స్వర్ణవర్ణశేషపాశశోభితాంగమండలం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 5 || 

రత్నపాదుకా ప్రభాభిరామ పాద యుగ్మకం 
నిత్యమద్వితీయ మిష్ట దైవతం నిరంజనం 
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళ దంష్ట్ర మోక్షణం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 6 || 

అట్టహాసభిన్నపద్మజాండకోశ సంతతిం 
దృష్టిపాతనష్టపాపజాలముగ్రశాసనం 
అష్టసిద్ధిదాయకంకపాలమాలికంధరం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 7 || 

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం 
కాశివాస లోకపుణ్యపాపశోధకం విభుం 
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం 
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 8 || 

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం 
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్య వర్ధనం 
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం 
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రి సన్నిధిం ధృవం 

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణం |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: