వేద సూక్తములు

హిరణ్యగర్భ సూక్తం ~ hiranyagarbha suktam in telugu lyrics

Last Updated on April 15, 2021 

హిరణ్యగర్భ సూక్తం : Read hiranyagarbha suktam in telugu with lyrics

హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భః సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ |
స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౧

య ఆ॑త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే ప్ర॒శిష॒o యస్య॑ దే॒వాః |
యస్య॑ ఛా॒యామృత॒o యస్య॑ మృ॒త్యుః కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౨

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ |
య ఈశే॑ అ॒స్య ద్వి॒పద॒శ్చతు॑ష్పద॒: కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౩

యస్యే॒మే హి॒మవ॑న్తో మహి॒త్వా యస్య॑ సము॒ద్రం ర॒సయా॑ స॒హాహుః |
యస్యే॒మాః ప్ర॒దిశో॒ యస్య॑ బా॒హూ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౪

యేన॒ ద్యౌరు॒గ్రా పృ॑థి॒వీ చ॑ దృ॒ళ్హా యేన॒ స్వ॑: స్తభి॒తం యేన॒ నాక॑: |
యో అ॒న్తరి॑క్షే॒ రజ॑సో వి॒మాన॒: కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౫

యం క్రన్ద॑సీ॒ అవ॑సా తస్తభా॒నే అ॒భ్యైక్షే॑తా॒o మన॑సా॒ రేజ॑మానే |
యత్రాధి॒ సూర॒ ఉది॑తో వి॒భాతి॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౬

ఆపో॑ హ॒ యద్బృ॑హ॒తీర్విశ్వ॒మాయ॒న్ గర్భ॒o దధా॑నా జ॒నయ॑న్తీర॒గ్నిమ్ |
తతో॑ దే॒వానా॒o సమ॑వర్త॒తాసు॒రేక॒: కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౭

యశ్చి॒దాపో॑ మహి॒నా ప॒ర్యప॑శ్య॒ద్దక్ష॒o దధా॑నా జ॒నయ॑న్తీర్య॒జ్ఞమ్ |
యో దే॒వేష్విధి॑ దే॒వ ఏక॒ ఆసీ॒త్కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౮

మా నో॑ హింసీజ్జని॒తా యః పృ॑థి॒వ్యా యో వా॒ దివ॑o స॒త్యధ॑ర్మా జ॒జాన॑ |
యశ్చా॒పశ్చ॒న్ద్రా బృ॑హ॒తీర్జ॒జాన॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౯

ప్రజా॑పతే॒ న త్వదే॒తాన్య॒న్యో విశ్వా॑ జా॒తాని॒ పరి॒ తా బ॑భూవ |
యత్కా॑మాస్తే జుహు॒మస్తన్నో॑ అస్తు వ॒యం స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ || ౧౦

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *