శ్రీ గౌరీశాష్టకం~ Gowrisha ashtakam in telugu

Last Updated on November 6, 2022 

శ్రీ గౌరీశాష్టకం~ Read Gowrisha ashtakam telugu with lyrics.

*శ్రీ గౌరీశాష్టకం*

*1)భజ గౌరీశం, భజ గౌరీశం, గౌరీశం భజ మందమతే !*

*జలభవ దుస్తరజలధిసుతరణం ధ్యేయం చిత్తే శివహరచరణమ్‌!*

*అన్యోపాయం నహి నహి సత్యం, గేయం శంకర!శంకర!నిత్యమ్‌ !!**2) దారాపత్యం క్షేత్రం విత్తం దేహం గేహం సర్వమనిత్యమ్‌|*

*ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం| గర్భవికృత్యా స్వప్నవిచారమ్‌ ||**3) మలవైచిత్య్రే పునరావృత్తిః పునరపి జననీ జఠరోత్పత్తిః|*

*పునరప్యాశాకులితం జఠరం కిం నహి ముంచసి కథయేచ్చిత్తమ్‌ ||**4) మాయాకల్పిత మైంద్రంజాలం, నహి తత్సత్యం దృష్టివికారమ్‌|*

*జ్ఞాతే తత్త్వే సర్వమసారం| మాకురు మాకురు విషయవిచారమ్‌ ||**5) రజ్జౌ సర్పభ్రమణారోపః తద్వద్బ్రహ్మణి జగదారోపః|*

*మిథ్యామాయామోహవికారం| మనసి విచారయ వారం వారమ్‌ ||**6)అధ్వరకోటీగంగాగమనం, కురుతో యోగం చేంద్రియ దమనమ్‌|*

*జ్ఞానవిహీనః సర్వమతేన నభవతి ముక్తో జన్మశతేన ||**7) సోహం హంసో బ్రహ్మైవాహం|* *శుద్ధానందస్తత్త్వపరోహమ్‌|*

*అద్వైతోహం సంగవిహీనే చేంద్రియ ఆత్మని నిఖిలే లీనే ||**8) శంకరకింకర!మాకురు చింతాం చింతామణినా విరచితమేతత్‌|*

*యః సద్భక్త్యా పఠతి హి నిత్యం| బ్రహ్మణి లీనో భవతి హి సత్యమ్‌ ||*

I hope you read Gowrisha ashtakam. Read more Goddess Gowri Stotras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: