వేద సూక్తములు

గో సూక్తం ~ go suktam in telugu lyrics

Last Updated on April 15, 2021 

గో సూక్తం : Read go suktam in telugu with lyrics

ఆ గావో॑ అగ్మన్ను॒త భ॒ద్రమ॑క్ర॒న్త్సీద॑న్తు గో॒ష్ఠే ర॒ణయ॑న్త్వ॒స్మే |
ప్ర॒జావ॑తీః పురు॒రుపా॑ ఇ॒హ స్యు॒రిన్ద్రా॑య పూ॒ర్వీరు॒షసో॒ దుహా॑నాః || ౧

ఇన్ద్రో॒ యజ్వ॑నే పృణ॒తే చ॑ శిక్ష॒త్యుపేద్ద॑దాతి॒ న స్వం మా॑షుయతి |
భూయో॑భూయో ర॒యిమిద॑స్య వ॒ర్ధయ॒న్నభి॑న్నే ఖి॒ల్యే ని ద॑ధాతి దేవ॒యుమ్ || ౨

న తా న॑శన్తి॒ న ద॑భాతి॒ తస్క॑రో॒ నాసా॑మామి॒త్రో వ్యథి॒రా ద॑ధర్షతి |
దే॒వాంశ్చ॒ యాభి॒ర్యజ॑తే॒ దదా॑తి చ॒ జ్యోగిత్తాభి॑: సచతే॒ గోప॑తిః స॒హ || ౩

న తా అర్వా॑ రే॒ణుక॑కాటో అశ్నుతే॒ న స॑oస్కృత॒త్రముప॑ యన్తి॒ తా అ॒భి |
ఉ॒రు॒గా॒యమభ॑య॒o తస్య॒ తా అను॒ గావో॒ మర్త॑స్య॒ వి చ॑రన్తి॒ యజ్వ॑నః || ౪

గావో॒ భగో॒ గావ॒ ఇన్ద్రో॑ మ అచ్ఛా॒న్ గావ॒: సోమ॑స్య ప్రథ॒మస్య॑ భ॒క్షః |
ఇ॒మా యా గావ॒: స జ॑నాస॒ ఇన్ద్ర॑ ఇ॒చ్ఛామీద్ధృ॒దా మన॑సా చి॒దిన్ద్ర॑మ్ || ౫

యూ॒యం గా॑వో మేదయథా కృ॒శం చి॑దశ్రీ॒రం చి॑త్కృణుథా సు॒ప్రతీ॑కమ్ |
భ॒ద్రం గృ॒హం కృ॑ణుథ భద్రవాచో బృ॒హద్వో॒ వయ॑ ఉచ్యతే స॒భాసు॑ || ౬

ప్ర॒జావ॑తీః సూ॒యవ॑సం రి॒శన్తీ॑: శు॒ద్ధా అ॒పః సు॑ప్రపా॒ణే పిబ॑న్తీః |
మా వ॑: స్తే॒న ఈ॑శత॒ మాఘశ॑oస॒: పరి॑ వో హే॒తి రు॒ద్రస్య॑ వృజ్యాః || ౭

ఉపే॒దము॑ప॒పర్చ॑నమా॒సు గోషూప॑ పృచ్యతామ్ |
ఉప॑ ఋష॒భస్య॒ రేత॒స్యుపే॑న్ద్ర॒ తవ॑ వీ॒ర్యే॑ || ౮

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *