శ్రీ గంగాధర స్తోత్రం ~ Gangadhara Stotram Telugu

Last Updated on December 9, 2022 

శ్రీ గంగాధర స్తోత్రం : Read Gangadhara Stotram Telugu. You can find & read more lord shiva stotras here.

క్షీరాంభోనిధిమంథనోద్భవవిషాత్ సందహ్యమానాన్ సురాన్
బ్రహ్మాదీనవలోక్య యః కరుణయా హాలాహలాఖ్యం విషమ్ |
నిఃశంకం నిజలీలయా కబలయన్లోకాన్రరక్షాదరా-
-దార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౧ ||

క్షీరం స్వాదు నిపీయ మాతులగృహే గత్వా స్వకీయం గృహం
క్షీరాలాభవశేన ఖిన్నమనసే ఘోరం తపః కుర్వతే |
కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్
ఆర్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౨ ||

మృత్యుం వక్షసి తాడయన్నిజపదధ్యానైకభక్తం మునిం
మార్కండేయమపాలయత్కరుణయా లింగాద్వినిర్గత్య యః |
నేత్రాంభోజసమర్పణేన హరయేఽభీష్టం రథాంగం దదౌ
ఆర్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౩ ||

ఓఢుం ద్రోణజయద్రథాదిరథికైః సైన్యం మహత్కౌరవం
దృష్ట్వా కృష్ణసహాయవంతమపి తం భీతం ప్రపన్నార్తిహా |
పార్థం రక్షితవానమోఘవిషయం దివ్యాస్త్రముద్బోధయన్
ఆర్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౪ ||

బాలం శైవకులోద్భవం పరిహసత్స్వజ్ఞాతిపక్షాకులం
ఖిద్యంతం తవ మూర్ధ్ని పుష్పనిచయం దాతుం సముద్యత్కరమ్ |
దృష్ట్వానమ్య విరించిరమ్యనగరే పూజాం త్వదీయాం భజన్
ఆర్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౫ ||

సంత్రస్తేషు పురా సురాసురభయాదింద్రాదిబృందారకే-
-ఽశ్వారూఢో ధరణీరథం శ్రుతిహయం కృత్వా మురారిం శరమ్ |
రక్షన్యః కృపయా సమస్తవిబుధాన్ జిత్వా పురారీన్ క్షణాత్
ఆర్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౬ ||

శ్రౌతస్మార్తపథే పరాఙ్ముఖమపి ప్రోద్యన్మహాపాతకం
విశ్వాధీశమపత్యమేవ గతిరిత్యాలాపవంతం సకృత్ |
రక్షన్యః కరుణాపయోనిధిరితి ప్రాప్తప్రసిద్ధిః పురా
హ్యార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౭ ||

గాంగం వేగమవాప్య మాన్యవిబుధైః సోఢుం పురా యాచితో
దృష్ట్వా భక్తభగీరథేన వినతో రుద్రో జటామండలే |
కారుణ్యాదవనీతలే సురనదీమాపూరయత్పావనీం
ఆర్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః || ౮ ||

ఇతి శ్రీమదప్పయదీక్షితవిరచితం శ్రీగంగాధర స్తోత్రమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇