వేద సూక్తములు

శ్రీ గణేశ సూక్త~ ganesha suktam in telugu

Last Updated on April 21, 2021 

ఋగ్వేదీయ (గణపతి) శ్రీ గణేశ సూక్తం : Read ganapathi(ganesha) suktam in telugu with lyrics (rig veda)

ఆ తూ న॑ ఇంద్ర క్షు॒మంతం᳚ చి॒త్రం గ్రా॒భం సం గృ॑భాయ .
మ॒హా॒హ॒స్తీ దక్షి॑ణేన .. 8.081.01
వి॒ద్మా హి త్వా᳚ తువికూ॒ర్మిం తు॒విదే᳚ష్ణం తు॒వీమ॑ఘం .
తు॒వి॒మా॒త్రమవో᳚భిః .. 8.081.02
న॒హి త్వా᳚ శూర దే॒వా న మర్తా॑సో॒ దిత్సం᳚తం .
భీ॒మం న గాం వా॒రయం᳚తే .. 8.081.03
ఏతో॒ న్వింద్రం॒ స్తవా॒మేశా᳚నం॒ వస్వః॑ స్వ॒రాజం᳚ .
న రాధ॑సా మర్ధిషన్నః .. 8.081.04
ప్రస్తో᳚ష॒దుప॑ గాసిష॒చ్ఛ్రవ॒త్సామ॑ గీ॒యమా᳚నం .
అ॒భి రాధ॑సా జుగురత్ .. 8.081.05
ఆ నో᳚ భర॒ దక్షి॑ణేనా॒భి స॒వ్యేన॒ ప్ర మృ॑శ .
ఇంద్ర॒ మా నో॒ వసో॒ర్నిర్భా᳚క్ .. 8.081.06
ఉప॑ క్రమ॒స్వా భ॑ర ధృష॒తా ధృ॑ష్ణో॒ జనా᳚నాం .
అదా᳚శూష్టరస్య॒ వేదః॑ .. 8.081.07
ఇంద్ర॒ య ఉ॒ ను తే॒ అస్తి॒ వాజో॒ విప్రే᳚భిః॒ సని॑త్వః .
అ॒స్మాభిః॒ సు తం స॑నుహి .. 8.081.08
స॒ద్యో॒జువ॑స్తే॒ వాజా᳚ అ॒స్మభ్యం᳚ వి॒శ్వశ్చం᳚ద్రాః .
వశై᳚శ్చ మ॒క్షూ జ॑రంతే .. 8.081.09

గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమం .
జ్యే॒ష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ నః॑ శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభిః॑ సీద॒ సాద॑నం .. 2.023.01

నిషుసీ᳚ద గణపతే గ॒ణేషు॒ త్వామా᳚హు॒ర్విప్ర॑తమం కవీ॒నాం .
న ఋ॒తే త్వత్క్రి॑యతే॒ కిం చ॒నారే మ॒హామ॒ర్కం మ॑ఘవంచి॒త్రమ॑ర్చ .. 10.112.09
అ॒భి॒ఖ్యా నో᳚ మఘవ॒న్నాధ॑మానా॒న్సఖే᳚ బో॒ధి వ॑సుపతే॒ సఖీ᳚నాం .
రణం᳚ కృధి రణకృత్సత్యశు॒ష్మాభ॑క్తే చి॒దా భ॑జా రా॒యే అ॒స్మాన్ .. 10.112.10

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *