ഏകശ്‌ലോകീ~ Ekashloki in malayalam

Last Updated on April 21, 2021 

Read Ekashloki in malayalam with lyrics ഏകശ്‌ലോകീ:

കിം ജ്‌യോതിസ്‌തവഭാനുമാനഹനി മേ രാത്‌രൌ പ്‌രദീപാദികം
സ്‌യാദേവം രവിദീപദര്‌ശനവിധൌ കിം ജ്‌യോതിരാഖ്‌യാഹി മേ |
ചക്ഷുസ്‌തസ്‌യ നിമീലനാദിസമയേ കിം ധീര്‌ധിയോ ദര്‌ശനേ
കിം തത്‌രാഹമതോ ഭവാന്‌പരമകം ജ്‌യോതിസ്‌തദസ്‌മി പ്‌രഭോ ||

||ഇതി ശ്‍രീമത്‌പരമഹംസപരിവ്‌രാജകാചാര്‌യസ്‌യ
ശ്‍രീഗോവിന്‌ദഭഗവത്‌പൂജ്‌യപാദശിഷ്‌യസ്‌യ
ശ്‍രീമച്‌ഛങ്‌കരഭഗവതഃ കൃതൌ ഏകശ്‌ലോകീ സമ്‌പൂര്‌ണാ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: