ఏకదంతగణేశస్తోత్రం~ ekadanta ganesha stotram in telugu

Last Updated on April 21, 2021 

Read sri ekadanta ganesha(ganapati) stotram in telugu with lyrics ఏకదంతగణేశస్తోత్రం:

శ్రీగణేశాయ నమః .
మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః |
భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః ||1||

ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ |
తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరం ||2||

దేవర్షయ ఊచుః
సదాత్మరూపం సకలాది-భూతమమాయినం సోఽహమచింత్యబోధం|
అనాది-మధ్యాంత-విహీనమేకం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||3||

అనంత-చిద్రూప-మయం గణేశం హ్యభేద-భేదాది-విహీనమాద్యం |
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||4||

విశ్వాదిభూతం హృది యోగినాం వై ప్రత్యక్షరూపేణ విభాంతమేకం |
సదా నిరాలంబ-సమాధిగమ్యం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||5||

స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం బిందుస్వరూపా రచితా స్వమాయా |
తస్యాం స్వవీర్యం ప్రదదాతి యో వై తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||6||

త్వదీయ-వీర్యేణ సమర్థభూతా మాయా తయా సంరచితం చ విశ్వం |
నాదాత్మకం హ్యాత్మతయా ప్రతీతం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||7||

త్వదీయ-సత్తాధరమేకదంతం గణేశమేకం త్రయబోధితారం |
సేవంత ఆపుస్తమజం త్రిసంస్థాస్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||8||

తతస్త్వయా ప్రేరిత ఏవ నాదస్తేనేదమేవం రచితం జగద్వై |
ఆనందరూపం సమభావసంస్థం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||9||

తదేవ విశ్వం కృపయా తవైవ సంభూతమాద్యం తమసా విభాతం |
అనేకరూపం హ్యజమేకభూతం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||10||

తతస్త్వయా ప్రేరితమేవ తేన సృష్టం సుసూక్ష్మం జగదేకసంస్థం |
సత్త్వాత్మకం శ్వేతమనంతమాద్యం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||11||

తదేవ స్వప్నం తపసా గణేశం సంసిద్ధిరూపం వివిధం వభూవ |
సదేకరూపం కృపయా తవాఽపి తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||12||

సంప్రేరితం తచ్చ త్వయా హృదిస్థం తథా సుసృష్టం జగదంశరూపం |
తేనైవ జాగ్రన్మయమప్రమేయం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||13||

జాగ్రత్స్వరూపం రజసా విభాతం విలోకితం తత్కృపయా యదైవ |
తదా విభిన్నం భవదేకరూపం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||14||

ఏవం చ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావాత్తదంతరే త్వం చ విభాసి నిత్యం |
బుద్ధిప్రదాతా గణనాథ ఏకస్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||15||

త్వదాజ్ఞయా భాంతి గ్రహాశ్చ సర్వే నక్షత్రరూపాణి విభాంతి ఖే వై |
ఆధారహీనాని త్వయా ధృతాని తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||16||

త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః |
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరోఽపి తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||17||

యదాజ్ఞయా భూర్జలమధ్యసంస్థా యదాజ్ఞయాఽపః ప్రవహంతి నద్యః |
సీమాం సదా రక్షతి వై సముద్రస్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||18||

యదాజ్ఞయా దేవగణో దివిస్థో దదాతి వై కర్మఫలాని నిత్యం |
యదాజ్ఞయా శైలగణోఽచలో వై తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||19||

యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై యదాజ్ఞయా మోహప్రదశ్చ కామః |
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా చ తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||20||

యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయుర్యదాజ్ఞయాఽగ్నిర్జఠరాదిసంస్థః |
యదాజ్ఞయా వై సచరాఽచరం చ తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||21||

సర్వాంతరే సంస్థితమేకగూఢం యదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి |
అనంతరూపం హృది బోధకం వై తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||22||

యం యోగినో యోగబలేన సాధ్యం కుర్వంతి తం కః స్తవనేన స్తౌతి |
అతః ప్రణామేన సుసిద్ధిదోఽస్తు తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||23||

గృత్సమద ఉవాచ
ఏవం స్తుత్వా చ ప్రహ్లాద దేవాః సమునయశ్చ వై |
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్హర్షసంయుతాః ||24||

స తానువాచ ప్రీతాత్మా హ్యేకదంతః స్తవేన వై |
జగాద తాన్ మహాభాగాన్ దేవర్షీన్ భక్తవత్సలః ||25||

ఏకదంత ఉవాచ
ప్రసన్నోఽస్మి చ స్తోత్రేణ సురాః సర్షిగణాః కిల |
వృణుధ్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితం ||26||

భవత్కృతం మదీయం వై స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం మమ |
భవిష్యతి న సందేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకం ||27||

యం యమిచ్ఛతి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రపాఠతః |
పుత్ర-పౌత్రాదికం సర్వం లభతే ధన-ధాన్యకం ||28||

గజాశ్వాదికమత్యంతం రాజ్యభోగం లభేద్ ధ్రువం |
భుక్తిం ముక్తిం చ యోగం వై లభతే శాంతిదాయకం ||29||

మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబంధాదికం చ యత్ |
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేచ్చ బంధహీనతా ||30||

ఏకవింశతివారం చ శ్లోకాంశ్చైవైకవింశతిం |
పఠతే నిత్యమేవం చ దినాని త్వేకవింశతిం ||31|

న తస్య దుర్లభం కించిత్ త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేన్ మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ||32||

నిత్యం యః పఠతే స్తోత్రం బ్రహ్మభూతః స వై నరః |
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవంతి వై ||33||

ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా దేవతర్షయః |
ఊచుః కరపుటాః సర్వే భక్తియుక్తా గజాననం ||34||

||ఇతి శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: