Ganesha

ଏକଦଂତଗଣେଶସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ ekadanta ganesha stotram in odia

Last Updated on April 21, 2021 

Read ekadanta ganesha stotram in odia with lyrics ଏକଦଂତଗଣେଶସ୍ତୋତ୍ରମ୍:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ମଦାସୁରଂ ସୁଶାନ୍ତଂ ବୈ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁମୁଖାଃ ସୁରାଃ ।
ଭୃଗ୍ୱାଦୟଶ୍ଚ ମୁନୟ ଏକଦନ୍ତଂ ସମାୟଯୁଃ ॥ ୧॥

ପ୍ରଣମ୍ୟ ତଂ ପ୍ରପୂଜ୍ୟାଦୌ ପୁନସ୍ତଂ ନେମୁରାଦରାତ୍ ।
ତୁଷ୍ଟୁବୁର୍ହର୍ଷସଂୟୁକ୍ତା ଏକଦନ୍ତଂ ଗଣେଶ୍ୱରମ୍ ॥ ୨॥

ଦେବର୍ଷୟ ଊଚୁଃ
ସଦାତ୍ମରୂପଂ ସକଲାଦି-ଭୂତମମାୟିନଂ ସୋଽହମଚିନ୍ତ୍ୟବୋଧମ୍ ।
ଅନାଦି-ମଧ୍ୟାନ୍ତ-ବିହୀନମେକଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୩॥

ଅନନ୍ତ-ଚିଦ୍ରୂପ-ମୟଂ ଗଣେଶଂ ହ୍ୟଭେଦ-ଭେଦାଦି-ବିହୀନମାଦ୍ୟମ୍ ।
ହୃଦି ପ୍ରକାଶସ୍ୟ ଧରଂ ସ୍ୱଧୀସ୍ଥଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୪॥

ବିଶ୍ୱାଦିଭୂତଂ ହୃଦି ଯୋଗିନାଂ ବୈ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୂପେଣ ବିଭାନ୍ତମେକମ୍ ।
ସଦା ନିରାଲମ୍ବ-ସମାଧିଗମ୍ୟଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୫॥

ସ୍ୱବିମ୍ବଭାବେନ ବିଲାସୟୁକ୍ତଂ ବିନ୍ଦୁସ୍ୱରୂପା ରଚିତା ସ୍ୱମାୟା ।
ତସ୍ୟାଂ ସ୍ୱବୀର୍ୟଂ ପ୍ରଦଦାତି ଯୋ ବୈ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୬॥

ତ୍ୱଦୀୟ-ବୀର୍ୟେଣ ସମର୍ଥଭୂତା ମାୟା ତୟା ସଂରଚିତଂ ଚ ବିଶ୍ୱମ୍ ।
ନାଦାତ୍ମକଂ ହ୍ୟାତ୍ମତୟା ପ୍ରତୀତଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୭॥

ତ୍ୱଦୀୟ-ସତ୍ତାଧରମେକଦନ୍ତଂ ଗଣେଶମେକଂ ତ୍ରୟବୋଧିତାରମ୍ ।
ସେବନ୍ତ ଆପୁସ୍ତମଜଂ ତ୍ରିସଂସ୍ଥାସ୍ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୮॥

ତତସ୍ତ୍ୱୟା ପ୍ରେରିତ ଏବ ନାଦସ୍ତେନେଦମେବଂ ରଚିତଂ ଜଗଦ୍ୱୈ ।
ଆନନ୍ଦରୂପଂ ସମଭାବସଂସ୍ଥଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୯॥

ତଦେବ ବିଶ୍ୱଂ କୃପୟା ତବୈବ ସମ୍ଭୂତମାଦ୍ୟଂ ତମସା ବିଭାତମ୍ ।
ଅନେକରୂପଂ ହ୍ୟଜମେକଭୂତଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୦॥

ତତସ୍ତ୍ୱୟା ପ୍ରେରିତମେବ ତେନ ସୃଷ୍ଟଂ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଜଗଦେକସଂସ୍ଥମ୍ ।
ସତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ ଶ୍ୱେତମନନ୍ତମାଦ୍ୟଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୧॥

ତଦେବ ସ୍ୱପ୍ନଂ ତପସା ଗଣେଶଂ ସଂସିଦ୍ଧିରୂପଂ ବିବିଧଂ ବଭୂବ ।
ସଦେକରୂପଂ କୃପୟା ତବାଽପି ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୨॥

ସମ୍ପ୍ରେରିତଂ ତଚ୍ଚ ତ୍ୱୟା ହୃଦିସ୍ଥଂ ତଥା ସୁସୃଷ୍ଟଂ ଜଗଦଂଶରୂପମ୍ ।
ତେନୈବ ଜାଗ୍ରନ୍ମୟମପ୍ରମେୟଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୩॥

ଜାଗ୍ରତ୍ସ୍ୱରୂପଂ ରଜସା ବିଭାତଂ ବିଲୋକିତଂ ତତ୍କୃପୟା ଯଦୈବ ।
ତଦା ବିଭିନ୍ନଂ ଭବଦେକରୂପଂ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୪॥

ଏବଂ ଚ ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ପ୍ରକୃତିସ୍ୱଭାବାତ୍ତଦନ୍ତରେ ତ୍ୱଂ ଚ ବିଭାସି ନିତ୍ୟମ୍ ।
ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାତା ଗଣନାଥ ଏକସ୍ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୫॥

ତ୍ୱଦାଜ୍ଞୟା ଭାନ୍ତି ଗ୍ରହାଶ୍ଚ ସର୍ୱେ ନକ୍ଷତ୍ରରୂପାଣି ବିଭାନ୍ତି ଖେ ବୈ ।
ଆଧାରହୀନାନି ତ୍ୱୟା ଧୃତାନି ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୬॥

ତ୍ୱଦାଜ୍ଞୟା ସୃଷ୍ଟିକରୋ ବିଧାତା ତ୍ୱଦାଜ୍ଞୟା ପାଲକ ଏବ ବିଷ୍ଣୁଃ ।
ତ୍ୱଦାଜ୍ଞୟା ସଂହରକୋ ହରୋଽପି ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୭॥

ଯଦାଜ୍ଞୟା ଭୂର୍ଜଲମଧ୍ୟସଂସ୍ଥା ଯଦାଜ୍ଞୟାଽପଃ ପ୍ରବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ ।
ସୀମାଂ ସଦା ରକ୍ଷତି ବୈ ସମୁଦ୍ରସ୍ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୮॥

ଯଦାଜ୍ଞୟା ଦେବଗଣୋ ଦିବିସ୍ଥୋ ଦଦାତି ବୈ କର୍ମଫଲାନି ନିତ୍ୟମ୍ ।
ଯଦାଜ୍ଞୟା ଶୈଲଗଣୋଽଚଲୋ ବୈ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୧୯॥

ଯଦାଜ୍ଞୟା ଶେଷ ଇଲାଧରୋ ବୈ ଯଦାଜ୍ଞୟା ମୋହପ୍ରଦଶ୍ଚ କାମଃ ।
ଯଦାଜ୍ଞୟା କାଲଧରୋଽର୍ୟମା ଚ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୨୦॥

ଯଦାଜ୍ଞୟା ବାତି ବିଭାତି ବାୟୁର୍ୟଦାଜ୍ଞୟାଽଗ୍ନିର୍ଜଠରାଦିସଂସ୍ଥଃ ।
ଯଦାଜ୍ଞୟା ବୈ ସଚରାଽଚରଂ ଚ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୨୧॥

ସର୍ୱାନ୍ତରେ ସଂସ୍ଥିତମେକଗୂଢଂ ଯଦାଜ୍ଞୟା ସର୍ୱମିଦଂ ବିଭାତି ।
ଅନନ୍ତରୂପଂ ହୃଦି ବୋଧକଂ ବୈ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୨୨॥

ଯଂ ଯୋଗିନୋ ଯୋଗବଲେନ ସାଧ୍ୟଂ କୁର୍ୱନ୍ତି ତଂ କଃ ସ୍ତବନେନ ସ୍ତୌତି ।
ଅତଃ ପ୍ରଣାମେନ ସୁସିଦ୍ଧିଦୋଽସ୍ତୁ ତମେକଦନ୍ତଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ॥ ୨୩॥

ଗୃତ୍ସମଦ ଉବାଚ
ଏବଂ ସ୍ତୁତ୍ୱା ଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେବାଃ ସମୁନୟଶ୍ଚ ବୈ ।
ତୂଷ୍ଣୀଂ ଭାବଂ ପ୍ରପଦ୍ୟୈବ ନନୃତୁର୍ହର୍ଷସଂୟୁତାଃ ॥ ୨୪॥

ସ ତାନୁବାଚ ପ୍ରୀତାତ୍ମା ହ୍ୟେକଦନ୍ତଃ ସ୍ତବେନ ବୈ ।
ଜଗାଦ ତାନ୍ ମହାଭାଗାନ୍ ଦେବର୍ଷୀନ୍ ଭକ୍ତବତ୍ସଲଃ ॥ ୨୫॥

ଏକଦନ୍ତ ଉବାଚ
ପ୍ରସନ୍ନୋଽସ୍ମି ଚ ସ୍ତୋତ୍ରେଣ ସୁରାଃ ସର୍ଷିଗଣାଃ କିଲ ।
ବୃଣୁଧ୍ୱଂ ବରଦୋଽହଂ ବୋ ଦାସ୍ୟାମି ମନସୀପ୍ସିତମ୍ ॥ ୨୬॥

ଭବତ୍କୃତଂ ମଦୀୟଂ ବୈ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦଂ ମମ ।
ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସନ୍ଦେହଃ ସର୍ୱସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୨୭॥

ଯଂ ଯମିଚ୍ଛତି ତଂ ତଂ ବୈ ଦାସ୍ୟାମି ସ୍ତୋତ୍ରପାଠତଃ ।
ପୁତ୍ର-ପୌତ୍ରାଦିକଂ ସର୍ୱଂ ଲଭତେ ଧନ-ଧାନ୍ୟକମ୍ ॥ ୨୮॥

ଗଜାଶ୍ୱାଦିକମତ୍ୟନ୍ତଂ ରାଜ୍ୟଭୋଗଂ ଲଭେଦ୍ ଧ୍ରୁବମ୍ ।
ଭୁକ୍ତିଂ ମୁକ୍ତିଂ ଚ ଯୋଗଂ ବୈ ଲଭତେ ଶାନ୍ତିଦାୟକମ୍ ॥ ୨୯॥

ମାରଣୋଚ୍ଚାଟନାଦୀନି ରାଜ୍ୟବନ୍ଧାଦିକଂ ଚ ଯତ୍ ।
ପଠତାଂ ଶୃଣ୍ୱତାଂ ନୃଣାଂ ଭବେଚ୍ଚ ବନ୍ଧହୀନତା ॥ ୩୦॥

ଏକବିଂଶତିବାରଂ ଚ ଶ୍ଲୋକାଂଶ୍ଚୈବୈକବିଂଶତିମ୍ ।
ପଠତେ ନିତ୍ୟମେବଂ ଚ ଦିନାନି ତ୍ୱେକବିଂଶତିମ୍ ॥ ୩୧॥

ନ ତସ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭଂ କିଂଚିତ୍ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ବୈ ଭବେତ୍ ।
ଅସାଧ୍ୟଂ ସାଧୟେନ୍ ମର୍ତ୍ୟଃ ସର୍ୱତ୍ର ବିଜୟୀ ଭବେତ୍ ॥ ୩୨॥

ନିତ୍ୟଂ ଯଃ ପଠତେ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମଭୂତଃ ସ ବୈ ନରଃ ।
ତସ୍ୟ ଦର୍ଶନତଃ ସର୍ୱେ ଦେବାଃ ପୂତା ଭବନ୍ତି ବୈ ॥ ୩୩॥

ଏବଂ ତସ୍ୟ ବଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପ୍ରହୃଷ୍ଟା ଦେବତର୍ଷୟଃ ।
ଊଚୁଃ କରପୁଟାଃ ସର୍ୱେ ଭକ୍ତିୟୁକ୍ତା ଗଜାନନମ୍ ॥ ୩୪॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ଏକଦନ୍ତସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *