ఏక శ్లోకీ నవగ్రహ స్తోత్రం~ eka sloki navagraha stotram in telugu lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

ఏకశ్లోకీనవగ్రహస్తోత్రం : read eka sloki navagraha stotram in telugu lyrics

ఆధారే ప్రథమే సహస్రకిరణం తారాధవం స్వాశ్రయే
మాహేయం మణిపూరకే హృది బుధం కంఠే చ వాచస్పతిం .
భ్రూమధ్యే భృగునందనం దినమణేః పుత్రం త్రికూటస్థలే
నాడీమర్మసు రాహు-కేతు-గులికాన్నిత్యం నమామ్యాయుషే ||1||

ఇతి ఏకశ్లోకీనవగ్రహస్తోత్రం సంపూర్ణం .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇