ഏകശ്ലോകീനവഗ്രഹസ്തോത്രം~ eka sloki navagraha stotram lyrics in malayalam

Last Updated on April 16, 2021 

ഏകശ്ലോകീനവഗ്രഹസ്തോത്രം : eka sloki navagraha stotram

ആധാരേ പ്രഥമേ സഹസ്രകിരണം താരാധവം സ്വാശ്രയേ
മാഹേയം മണിപൂരകേ ഹൃദി ബുധം കണ്ഠേ ച വാചസ്പതിം .
ഭ്രൂമധ്യേ ഭൃഗുനന്ദനം ദിനമണേഃ പുത്രം ത്രികൂടസ്ഥലേ
നാഡീമർമസു രാഹു-കേതു-ഗുലികാന്നിത്യം നമാമ്യായുഷേ ||1||

ഇതി ഏകശ്ലോകീനവഗ്രഹസ്തോത്രം സമ്പൂർണം .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇