ఏకశ్లోకీ దుర్గా~ eka sloki durga in telugu ekashloki

Last Updated on April 21, 2021 

Read Goddess durga eka sloki in telugu with lyrics (ekashloki ) ఏకశ్లోకీ దుర్గా:

ఓం దుర్గాయై నమః .
యా అంబా మధుకైటభప్రమథినీ యా మాహిషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణ చన్డముండమథినీ యా రక్తబీజాశినీ |
శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలినీ యా సిద్ధలక్ష్మీః పరా
సా దుర్గా నవకోటివిశ్వసహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: