துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

ஸ்ரீ துர்கா சப்தாஷ்லோகி~ durga saptashloki lyrics in tamil

Last Updated on April 19, 2021 

ஸ்ரீ துர்கா சப்தாஷ்லோகி : read shri durga saptashloki in tamil with lyrics

ஶிவ உவாச
தே³வீ த்வம் ப⁴க்தஸுலபே⁴ ஸர்வகார்யவிதா⁴யினி |
கலௌ ஹி கார்யஸித்³த்⁴யர்த²முபாயம் ப்³ரூஹி யத்னத꞉ ||

தே³வ்யுவாச
ஶ்ருணு தே³வ ப்ரவக்ஷ்யாமி கலௌ ஸர்வேஷ்டஸாத⁴னம் |
மயா தவைவ ஸ்னேஹேனாப்யம்பா³ஸ்துதி꞉ ப்ரகாஶ்யதே ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸப்தஶ்லோகீ ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய நாராயண ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉,
ஶ்ரீ மஹாகாளீ மஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉,
ஶ்ரீ து³ர்கா³ ப்ரீத்யர்த²ம் ஸப்தஶ்லோகீ து³ர்கா³பாடே² வினியோக³꞉ |

ஓம் ஜ்ஞானினாமபி சேதாம்ஸி தே³வீ ப⁴க³வதீ ஹி ஸா |
ப³லாதா³க்ருஷ்ய மோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்ச²தி || 1 ||

து³ர்கே³ ஸ்ம்ருதா ஹரஸிபீ⁴திமஶேஷஜந்தோ꞉
ஸ்வஸ்தை²꞉ ஸ்ம்ருதாமதிமதீவ ஶுபா⁴ம் த³தா³ஸி |
தா³ரித்³ர்யது³꞉க² ப⁴யஹாரிணி கா த்வத³ன்யா
ஸர்வோபகாரகரணாய ஸதா³ர்த்³ர சித்தா || 2 ||

ஸர்வமங்க³ள மாங்க³ள்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே |
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரீ நாராயணீ நமோ(அ)ஸ்து தே || 3 ||

ஶரணாக³ததீ³னார்த பரித்ராணபராயணே |
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே || 4 ||

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே |
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே || 5 ||

ரோகா³னஶேஷானபஹம்ஸி துஷ்டாருஷ்டா து காமான் ஸகலானபீ⁴ஷ்டான் |
த்வாமாஶ்ரிதானாம் ந விபன்னராணாம் த்வாமாஶ்ரிதாஹ்யாஶ்ரயதாம் ப்ரயாந்தி || 6 ||

ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமனம் த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி |
ஏவமேவ த்வயா கார்யமஸ்மத்³வைரி வினாஶனம் || 7 ||

இதி ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸப்தஶ்லோகீ |

மரின்னி ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *