ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ~ Sri durga saptashloki in odia Oriya pdf lyrics

Last Updated on April 21, 2021 

Read Sri durga saptashloki in odia with lyrics(save as pdf) ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ:

। ଅଥ ସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ଦୁର୍ଗା ।
ଶିବ ଉବାଚ
ଦେବି ତ୍ୱଂ ଭକ୍ତସୁଲଭେ ସର୍ୱକାର୍ୟବିଧାୟିନୀ ।
କଲୌ ହି କାର୍ୟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମୁପାୟଂ ବ୍ରୂହି ଯତ୍ନତଃ ॥

ଦେବ୍ୟୁବାଚ
ଶୃଣୁ ଦେବ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି କଲୌ ସର୍ୱେଷ୍ଟସାଧନମ୍ ।
ମୟା ତବୈବ ସ୍ନେହେନାପ୍ୟମ୍ବାସ୍ତୁତିଃ ପ୍ରକାଶ୍ୟତେ ॥

ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ନାରାୟଣ ଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁଭାଦୀନି ଛନ୍ଦାଂସି । ଶ୍ରୀମହାକାଲୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀମହାସରସ୍ୱତ୍ୟୋ ଦେବତାଃ ।
ଶ୍ରୀଦୂର୍ଗାପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ ସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ଦୁର୍ଗାପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ ॥

ଜ୍ଞାନିନାମପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହି ସା ।
ବଲାଦାକୃଷ୍ୟ ମୋହାୟ ମହାମାୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ॥ ୧॥

ଦୁର୍ଗେ ସ୍ମୃତା ହରସି ଭୀତିମଶେଷଜନ୍ତୋଃ
ସ୍ୱସ୍ଥୈଃ ସ୍ମୃତା ମତିମତୀବ ଶୁଭାଂ ଦଦାସି ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖଭୟହାରିଣି କା ତ୍ୱଦନ୍ୟା
ସର୍ୱୋପକାରକରଣାୟ ସଦାଽଽର୍ଦ୍ରଚିତ୍ତା ॥ ୨॥

ସର୍ୱମଙ୍ଗଲମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ୱାର୍ଥସାଧିକେ ।
ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରି ନାରାୟଣି ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୩॥

ଶରଣାଗତଦୀନାର୍ତପରିତ୍ରାଣପରାୟଣେ ।
ସର୍ୱସ୍ୟାର୍ତିହରେ ଦେବି ନାରାୟଣି ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୪॥

ସର୍ୱସ୍ୱରୂପେ ସର୍ୱେଶେ ସର୍ୱଶକ୍ତିସମନ୍ୱିତେ ।
ଭୟେଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାହି ନୋ ଦେବି ଦୁର୍ଗେ ଦେବି ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୫॥

ରୋଗାନଶେଷାନପହଂସି ତୁଷ୍ଟା ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ୍ ସକଲାନଭୀଷ୍ଟାନ୍ ।
ତ୍ୱାମାଶ୍ରିତାନାଂ ନ ବିପନ୍ନରାଣାଂ ତ୍ୱାମାଶ୍ରିତା ହ୍ୟାଶ୍ରୟତାଂ ପ୍ରୟାନ୍ତି ॥ ୬॥

ସର୍ୱାବାଧାପ୍ରଶମନଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସ୍ୟାଖିଲେଶ୍ୱରି ।
ଏବମେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ୟମସ୍ମଦ୍ୱୈରି ବିନାଶନମ୍ ॥ ୭॥

    ॥ ଇତି ଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ସମ୍ପୂର୍ଣା ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇