శ్రీ దుర్గా దేవి

శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం~ durga parameshwari stotram in telugu lyrics

Last Updated on April 17, 2021 

శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం:Read Sri durga parameshwari stotram in telugu with lyrics

ఏతావంతం సమయం
సర్వాపద్భ్యోపి రక్షణం కృత్వా ।
దేశస్య పరమిదానీం
తాటస్థ్యం వహసి దుర్గాంబ || 1 ||

అపరాధా బహుశః ఖలు
పుత్రాణాం ప్రతిపదం భవన్త్యేవ ।
కో వా సహతే లోకే
సర్వాంస్తాన్మాతరం విహాయైకామ్ || 2 ||

మా భజ మా భజ దుర్గే
తాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు ।
కే వా గృహ్ణంతి సుతా-
న్మాత్రా త్యక్తాన్వదాంబికే లోకే  || 3 ||

ఇతః పరం వా జగదమ్బ జాతు
దేశస్య రోగ ప్రముఖాపదోస్య ।
నా స్యు స్తథా కుర్వచలాం కృపామి-
త్యభ్యర్థనాం మే సఫలీ కురుష్వ  || 4 ||

పాపహీనజన తావన దక్షాః
సన్తి నిర్జరవరా‌ న కియన్తః ।
పాప పూర్ణజన రక్షణ దక్షాం –
స్త్వాం వినా భువి పరాన్న విలోకే  || 5 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *