മലയാളം

ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്രം~ durga panjara stotram in malayalam lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്രം : read shri durga panjara stotram in malayalam with lyrics


ഓം അസ്യ ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്രസ്യ സൂര്യ ഋഷിഃ, ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ,
ഛായാ ദേവതാ, ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്ര പാഠേ വിനിയോഗഃ .
ധ്യാനം .
ഓം ഹേമ പ്രഖ്യാമിന്ദു ഖണ്ഡാത്തമൗലിം ശംഖാഭീഷ്ടാ ഭീതി ഹസ്താം ത്രിനേത്രാം .
ഹേമാബ്ജസ്ഥാം പീന വസ്ത്രാം പ്രസന്നാം ദേവീം ദുർഗാം ദിവ്യരൂപാം നമാമി .
അപരാധ ശതം കൃത്വാ ജഗദംബേതി ചോച്ചരേത് .
യാം ഗതിം സമവാപ്നോതി നതാം ബ്രഹ്മാദയഃ സുരാഃ .
സാപരാധോഽസ്മി ശരണം പ്രാപ്തസ്ത്വാം ജഗദംബികേ .. 1..

മാർകണ്ഡേയ ഉവാച
ദുർഗേ ദുർഗപ്രദേശേഷു ദുർവാരരിപുമർദിനീ .
മർദയിത്രീ രിപുശ്രീണാം രക്ഷാം കുരു നമോഽസ്തുതേ .. 1..

പഥി ദേവാലയേ ദുർഗേ അരണ്യേ പർവതേ ജലേ .
സർവത്രോഽപഗതേ ദുർഗേ ദുർഗേ രക്ഷ നമോഽസ്തുതേ .. 2..

ദുഃസ്വപ്നേ ദർശനേ ഘോരേ ഘോരേ നിഷ്പന്ന ബന്ധനേ .
മഹോത്പാതേ ച നരകേ ദുർഗേരക്ഷ നമോഽസ്തുതേ .. 3..

വ്യാഘ്രോരഗ വരാഹാനി നിർഹാദിജന സങ്കടേ .
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു സ്തുതേ ദുർഗേ ദുർഗേ രക്ഷ നമോഽസ്തുതേ .. 4..

ഖേചരാ മാതരഃ സർവം ഭൂചരാശ്ചാ തിരോഹിതാഃ .
യേ ത്വാം സമാശ്രിതാ സ്താംസ്ത്വം ദുർഗേ രക്ഷ നമോഽസ്തുതേ .. 5..

കംസാസുര പുരേ ഘോരേ കൃഷ്ണ രക്ഷണകാരിണീ .
രക്ഷ രക്ഷ സദാ ദുർഗേ ദുർഗേ രക്ഷ നമോഽസ്തുതേ .. 6..

അനിരുദ്ധസ്യ രുദ്ധസ്യ ദുർഗേ ബാണപുരേ പുരാ .
വരദേ ത്വം മഹാഘോരേ ദുർഗേ രക്ഷ നമോഽസ്തുതേ .. 7..

ദേവ ദ്വാരേ നദീ തീരേ രാജദ്വാരേ ച സങ്കടേ .
പർവതാ രോഹണേ ദുർഗേ ദുർഗേ രക്ഷ നമോഽസ്തുതേ .. 8..

ദുർഗാ പഞ്ജര മേതത്തു ദുർഗാ സാര സമാഹിതം .
പഠനസ്താരയേദ് ദുർഗാ നാത്ര കാര്യാ വിചാരണ .. 9..

രുദ്രബാലാ മഹാദേവീ ക്ഷമാ ച പരമേശ്വരീ .
അനന്താ വിജയാ നിത്യാ മാതസ്ത്വമപരാജിതാ .. 10..

ഇതി ശ്രീ മാർകണ്ഡേയപുരാണേ ദേവീമഹാത്മ്യേ രുദ്രയാമലേ ദേവ്യാഃ പഞ്ജരസ്തോത്രം .

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *