ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಂ~ durga panjara stotram in lyrics kannada

Last Updated on April 19, 2021 

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಂ : read shri durga panjara stotram in kannada with lyrics


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಋಷಿಃ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ,
ಛಾಯಾ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .
ಧ್ಯಾನಂ .
ಓಂ ಹೇಮ ಪ್ರಖ್ಯಾಮಿಂದು ಖಂಡಾತ್ತಮೌಲಿಂ ಶಂಖಾಭೀಷ್ಟಾ ಭೀತಿ ಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .
ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀನ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ .
ಅಪರಾಧ ಶತಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗದಂಬೇತಿ ಚೋಚ್ಚರೇತ್ .
ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ .
ಸಾಪರಾಧೋಽಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ .. 1..

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ
ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗಪ್ರದೇಶೇಷು ದುರ್ವಾರರಿಪುಮರ್ದಿನೀ .
ಮರ್ದಯಿತ್ರೀ ರಿಪುಶ್ರೀಣಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಕುರು ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 1..

ಪಥಿ ದೇವಾಲಯೇ ದುರ್ಗೇ ಅರಣ್ಯೇ ಪರ್ವತೇ ಜಲೇ .
ಸರ್ವತ್ರೋಽಪಗತೇ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗೇ ರಕ್ಷ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 2..

ದುಃಸ್ವಪ್ನೇ ದರ್ಶನೇ ಘೋರೇ ಘೋರೇ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಬಂಧನೇ .
ಮಹೋತ್ಪಾತೇ ಚ ನರಕೇ ದುರ್ಗೇರಕ್ಷ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 3..

ವ್ಯಾಘ್ರೋರಗ ವರಾಹಾನಿ ನಿರ್ಹಾದಿಜನ ಸಂಕಟೇ .
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತೇ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗೇ ರಕ್ಷ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 4..

ಖೇಚರಾ ಮಾತರಃ ಸರ್ವಂ ಭೂಚರಾಶ್ಚಾ ತಿರೋಹಿತಾಃ .
ಯೇ ತ್ವಾಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾ ಸ್ತಾಂಸ್ತ್ವಂ ದುರ್ಗೇ ರಕ್ಷ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 5..

ಕಂಸಾಸುರ ಪುರೇ ಘೋರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಣಕಾರಿಣೀ .
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸದಾ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗೇ ರಕ್ಷ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 6..

ಅನಿರುದ್ಧಸ್ಯ ರುದ್ಧಸ್ಯ ದುರ್ಗೇ ಬಾಣಪುರೇ ಪುರಾ .
ವರದೇ ತ್ವಂ ಮಹಾಘೋರೇ ದುರ್ಗೇ ರಕ್ಷ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 7..

ದೇವ ದ್ವಾರೇ ನದೀ ತೀರೇ ರಾಜದ್ವಾರೇ ಚ ಸಂಕಟೇ .
ಪರ್ವತಾ ರೋಹಣೇ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗೇ ರಕ್ಷ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ .. 8..

ದುರ್ಗಾ ಪಂಜರ ಮೇತತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಸಾರ ಸಮಾಹಿತಂ .
ಪಠನಸ್ತಾರಯೇದ್ ದುರ್ಗಾ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣ .. 9..

ರುದ್ರಬಾಲಾ ಮಹಾದೇವೀ ಕ್ಷಮಾ ಚ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ಅನಂತಾ ವಿಜಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಮಾತಸ್ತ್ವಮಪರಾಜಿತಾ .. 10..

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ರುದ್ರಯಾಮಲೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಂ .

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *