ગુજરાતી

શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્રમ્~ durga panjara stotram in Gujarati lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્રમ્ : read durga panjara stotram in Gujarati wirh lyrics


ૐ અસ્ય શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્રસ્ય સૂર્ય ઋષિઃ, ત્રિષ્ટુપ્છન્દઃ,
છાયા દેવતા, શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્ર પાઠે વિનિયોગઃ .
ધ્યાનમ્ .
ૐ હેમ પ્રખ્યામિન્દુ ખણ્ડાત્તમૌલિં શઙ્ખાભીષ્ટા ભીતિ હસ્તાં ત્રિનેત્રામ્ .
હેમાબ્જસ્થાં પીન વસ્ત્રાં પ્રસન્નાં દેવીં દુર્ગાં દિવ્યરૂપાં નમામિ .
અપરાધ શતં કૃત્વા જગદમ્બેતિ ચોચ્ચરેત્ .
યાં ગતિં સમવાપ્નોતિ નતાં બ્રહ્માદયઃ સુરાઃ .
સાપરાધોઽસ્મિ શરણં પ્રાપ્તસ્ત્વાં જગદમ્બિકે .. ૧..

માર્કણ્ડેય ઉવાચ –
દુર્ગે દુર્ગપ્રદેશેષુ દુર્વારરિપુમર્દિની .
મર્દયિત્રી રિપુશ્રીણાં રક્ષાં કુરુ નમોઽસ્તુતે .. ૧..

પથિ દેવાલયે દુર્ગે અરણ્યે પર્વતે જલે .
સર્વત્રોઽપગતે દુર્ગે દુર્ગે રક્ષ નમોઽસ્તુતે .. ૨..

દુઃસ્વપ્ને દર્શને ઘોરે ઘોરે નિષ્પન્ન બન્ધને .
મહોત્પાતે ચ નરકે દુર્ગેરક્ષ નમોઽસ્તુતે .. ૩..

વ્યાઘ્રોરગ વરાહાનિ નિર્હાદિજન સઙ્કટે .
બ્રહ્મા વિષ્ણુ સ્તુતે દુર્ગે દુર્ગે રક્ષ નમોઽસ્તુતે .. ૪..

ખેચરા માતરઃ સર્વં ભૂચરાશ્ચા તિરોહિતાઃ .
યે ત્વાં સમાશ્રિતા સ્તાંસ્ત્વં દુર્ગે રક્ષ નમોઽસ્તુતે .. ૫..

કંસાસુર પુરે ઘોરે કૃષ્ણ રક્ષણકારિણી .
રક્ષ રક્ષ સદા દુર્ગે દુર્ગે રક્ષ નમોઽસ્તુતે .. ૬..

અનિરુદ્ધસ્ય રુદ્ધસ્ય દુર્ગે બાણપુરે પુરા .
વરદે ત્વં મહાઘોરે દુર્ગે રક્ષ નમોઽસ્તુતે .. ૭..

દેવ દ્વારે નદી તીરે રાજદ્વારે ચ સઙ્કટે .
પર્વતા રોહણે દુર્ગે દુર્ગે રક્ષ નમોઽસ્તુતે .. ૮..

દુર્ગા પઞ્જર મેતત્તુ દુર્ગા સાર સમાહિતમ્ .
પઠનસ્તારયેદ્ દુર્ગા નાત્ર કાર્યા વિચારણ .. ૯..

રુદ્રબાલા મહાદેવી ક્ષમા ચ પરમેશ્વરી .
અનન્તા વિજયા નિત્યા માતસ્ત્વમપરાજિતા .. ૧૦..

ઇતિ શ્રી માર્કણ્ડેયપુરાણે દેવીમહાત્મ્યે રુદ્રયામલે દેવ્યાઃ પઞ્જરસ્તોત્રમ્ .

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *