தேவி புஜங்க ஸ்தோத்ரம்~ Devi bhujanga stotram tamil

Last Updated on April 20, 2021 

தேவி புஜங்க ஸ்தோத்திரம் : read Devi bhujanga stotram in tamil with lyrics

விரிஞ்ச்யாதி₃பி₄: பஞ்சபி₄ர்லோகபாலை:
ஸமூடே₄ மஹாநந்த₃பீடே₂ நிஷண்ணம் |
த₄நுர்பா₃ணபாஶாங்குஶப்ரோதஹஸ்தம்
மஹஸ்த்ரைபுரம் ஶங்கராத்₃வைதமவ்யாத் || 1 ||

யத₃ந்நாதி₃பி₄: பஞ்சபி₄: கோஶஜாலை:
ஶிர:பக்ஷபுச்ா₂த்மகைரந்தரந்த: |
நிகூ₃டே₄ மஹாயோக₃பீடே₂ நிஷண்ணம்
புராரேரதா₂ந்த:புரம் நௌமி நித்யம் || 2 ||

விரிஞ்சாதி₃ரூபை: ப்ரபஞ்சே விஹ்ரு₁த்ய
ஸ்வதந்த்ரா யதா₃ ஸ்வாத்மவிஶ்ராந்திரேஷா |
ததா₃ மாநமாத்ரு₁ப்ரமேயாதிரிக்தம்
பராநந்த₃மீடே₃ ப₄வாநி த்வதீ₃யம் || 3 ||

விநோதா₃ய சைதந்யமேகம் விப₄ஜ்ய
த்₃விதா₄ தே₃வி ஜீவ: ஶிவஶ்சேதி நாம்நா |
ஶிவஸ்யாபி ஜீவத்வமாபாத₃யந்தீ
புநர்ஜீவமேநம் ஶிவம் வா கரோஷி || 4 ||

ஸமாகுஞ்ச்ய மூலம் ஹ்ரு₁தி₃ ந்யஸ்ய வாயும்
மநோ ப்₄ரூபி₃லம் ப்ராபயித்வா நிவ்ரு₁த்தா: |
தத: ஸச்சிதா₃நந்த₃ரூபே பதே₃ தே
ப₄வந்த்யம்ப₃ ஜீவா: ஶிவத்வேந கேசித் || 5 ||

ஶரீரே(அ)திகஷ்டே ரிபௌ புத்ரவர்கே₃
ஸதா₃பீ₄திமூலே கலத்ரே த₄நே வா |
ந கஶ்சித்₃விரஜ்யத்யஹோ தே₃வி சித்ரம்
கத₂ம் த்வத்கடாக்ஷம் விநா தத்த்வபோ₃த₄: || 6 ||

ஶரீரே த₄நே(அ)பத்யவர்கே₃ கலத்ரே
விரக்தஸ்ய ஸத்₃தே₃ஶிகாதி₃ஷ்டபு₃த்₃தே₄: |
யதா₃கஸ்மிகம் ஜ்யோதிராநந்த₃ரூபம்
ஸமாதௌ₄ ப₄வேத்தத்த்வமஸ்யம்ப₃ ஸத்யம் || 7 ||

ம்ரு₁ஷாந்யோ ம்ரு₁ஷாந்ய: பரோ மிஶ்ரமேநம்
பர: ப்ராக்ரு₁தம் சாபரோ பு₃த்₃தி₄மாத்ரம் |
ப்ரபஞ்சம் மிமீதே முநீநாம் க₃ணோ(அ)யம்
ததே₃தத்த்வமேவேதி ந த்வாம் ஜஹீம: || 8 ||

நிவ்ரு₁த்தி: ப்ரதிஷ்டா₂ ச வித்₃யா ச ஶாந்தி-
ஸ்ததா₂ ஶாந்த்யதீதேதி பஞ்சீக்ரு₁தாபி₄: |
கலாபி₄: பரே பஞ்சவிம்ஶாத்மிகாபி₄-
ஸ்த்வமேகைவ ஸேவ்யா ஶிவாபி₄ந்நரூபா || 9 ||

அகா₃தே₄(அ)த்ர ஸம்ஸாரபங்கே நிமக்₃நம்
கலத்ராதி₃பா₄ரேண கி₂ந்நம் நிதாந்தம் |
மஹாமோஹபாஶௌக₄ப₃த்₃த₄ம் சிராந்மாம்
ஸமுத்₃த₄ர்துமம்ப₃ த்வமேகைவ ஶக்தா || 10 ||

ஸமாரப்₄ய மூலம் க₃தோ ப்₃ரஹ்மசக்ரம்
ப₄வத்₃தி₃வ்யசக்ரேஶ்வரீதா₄மபா₄ஜ: |
மஹாஸித்₃தி₄ஸங்கா₄தகல்பத்₃ருமாபா₄-
நவாப்யாம்ப₃ நாதா₃நுபாஸ்தே ச யோகீ₃ || 11 ||

க₃ணேஶைர்க்₃ரஹைரம்ப₃ நக்ஷத்ரபங்க்த்யா
ததா₂ யோகி₃நீராஶிபீடை₂ரபி₄ந்நம் |
மஹாகாலமாத்மாநமாம்ரு₁ஶ்ய லோகம்
வித₄த்ஸே க்ரு₁திம் வா ஸ்தி₂திம் வா மஹேஶி || 12 ||

லஸத்தாரஹாராமதிஸ்வச்₂சேலாம்
வஹந்தீம் கரே புஸ்தகம் சாக்ஷமாலாம் |
ஶரச்சந்த்₃ரகோடிப்ரபா₄பா₄ஸுராம் த்வாம்
ஸக்ரு₁த்₃பா₄வயந்பா₄ரதீவல்லப₄: ஸ்யாத் || 13||

ஸமுத்₃யத்ஸஹஸ்ரார்கபி₃ம்பா₃ப₄வக்த்ராம்
ஸ்வபா₄ஸைவ ஸிந்தூ₃ரிதாஜாண்ட₃கோடிம் |
த₄நுர்பா₃ணபாஶாங்குஶாந்தா₄ரயந்தீம்
ஸ்மரந்த: ஸ்மரம் வாபி ஸம்மோஹயேயு: || 14 ||

மணிஸ்யூததாடங்கஶோணாஸ்யபி₃ம்பா₃ம்
ஹரித்பட்டவஸ்த்ராம் த்வகு₃ல்லாஸிபூ₄ஷாம் |
ஹ்ரு₁தா₃ பா₄வயம்ஸ்தப்தஹேமப்ரபா₄ம் த்வாம்
ஶ்ரியோ நாஶயத்யம்ப₃ சாஞ்சல்யபா₄வம் || 15 ||

மஹாமந்த்ரராஜாந்தபீ₃ஜம் பராக்₂யம்
ஸ்வதோ ந்யஸ்தபி₃ந்து₃ ஸ்வயம் ந்யஸ்தஹார்த₃ம் |
ப₄வத்₃வக்த்ரவக்ஷோஜகு₃ஹ்யாபி₄தா₄நம்
ஸ்வரூபம் ஸக்ரு₁த்₃பா₄வயேத்ஸ த்வமேவ || 16 ||

ததா₂ந்யே விகல்பேஷு நிர்விண்ணசித்தா-
ததே₃கம் ஸமாதா₄ய பி₃ந்து₃த்ரயம் தே |
பராநந்த₃ஸந்தா₄நஸிந்தௌ₄ நிமக்₃நா:
புநர்க₃ர்ப₄ரந்த்₄ரம் ந பஶ்யந்தி தீ₄ரா: || 17 ||

த்வது₃ந்மேஷலீலாநுப₃ந்தா₄தி₄காரா-
ந்விரிஞ்ச்யாதி₃காம்ஸ்த்வத்₃கு₃ணாம்போ₄தி₄பி₃ந்தூ₃ந் |
ப₄ஜந்தஸ்திதீர்ஷந்தி ஸம்ஸாரஸிந்து₄ம்
ஶிவே தாவகீநா ஸுஸம்பா₄வநேயம் || 18 ||

கதா₃ வா ப₄வத்பாத₃போதேந தூர்ணம்
ப₄வாம்போ₄தி₄முத்தீர்ய பூர்ணாந்தரங்க₃: |
நிமஜ்ஜந்தமேநம் து₃ராஶாவிஷாப்₃தௌ₄
ஸமாலோக்ய லோகம் கத₂ம் பர்யுதா₃ஸ்ஸே || 19 ||

கதா₃ வா ஹ்ரு₁ஷீகாணி ஸாம்யம் ப₄ஜேயு:
கதா₃ வா ந ஶத்ருர்ந மித்ரம் ப₄வாநி |
கதா₃ வா து₃ராஶாவிஷூசீவிலோப:
கதா₃ வா மநோ மே ஸமூலம் விநஶ்யேத் || 20 ||

நமோவாகமாஶாஸ்மஹே தே₃வி யுஷ்ம-
த்பதா₃ம்போ₄ஜயுக்₃மாய திக்₃மாய கௌ₃ரி |
விரிஞ்ச்யாதி₃பா₄ஸ்வத்கிரீடப்ரதோலீ-
ப்ரதீ₃பாயமாநப்ரபா₄பா₄ஸ்வராய || 21 ||

கசே சந்த்₃ரரேக₂ம் குசே தாரஹாரம்
கரே ஸ்வாது₃சாபம் ஶரே ஷட்பதௌ₃க₄ம் |
ஸ்மராமி ஸ்மராரேரபி₄ப்ராயமேகம்
மதா₃கூ₄ர்ணநேத்ரம் மதீ₃யம் நிதா₄நம் || 22 ||

ஶரேஷ்வேவ நாஸா த₄நுஷ்வேவ ஜிஹ்வா
ஜபாபாடலே லோசநே தே ஸ்வரூபே |
த்வகே₃ஷா ப₄வச்சந்த்₃ரக₂ண்டே₃ ஶ்ரவோ மே
கு₃ணே தே மநோவ்ரு₁த்திரம்ப₃ த்வயி ஸ்யாத் || 23 ||

ஜக₃த்கர்மதீ₄ராந்வசோதூ₄தகீராந்
குசந்யஸ்தஹாராந்க்ரு₁பாஸிந்து₄பூராந் |
ப₄வாம்போ₄தி₄பாராந்மஹாபாபதூ₃ராந்
ப₄ஜே வேத₃ஸாராஞ்ஶிவப்ரேமதா₃ராந் || 24 ||

ஸுதா₄ஸிந்து₄ஸாரே சிதா₃நந்த₃நீரே
ஸமுத்சு₂ல்லநீபே ஸுரத்நாந்தரீபே |
மணிவ்யூஹஸாலே ஸ்தி₂தே ஹைமஶாலே
மநோஜாரிவாமே நிஷண்ணம் மநோ மே || 25||

த்₃ரு₁க₃ந்தே விலோலா ஸுக₃ந்தீ₄ஷுமாலா
ப்ரபஞ்சேந்த்₃ரஜாலா விபத்ஸிந்து₄கூலா |
முநிஸ்வாந்தஶாலா நமல்லோகபாலா
ஹ்ரு₁தி₃ ப்ரேமலோலாம்ரு₁தஸ்வாது₃லீலா || 26 ||

ஜக₃ஜ்ஜாலமேதத்த்வயைவாம்ப₃ ஸ்ரு₁ஷ்டம்
த்வமேவாத்₃ய யாஸீந்த்₃ரியைரர்த₂ஜாலம் |
த்வமேகைவ கர்த்ரீ த்வமேகைவ போ₄க்த்ரீ
ந மே புண்யபாபே ந மே ப₃ந்த₄மோக்ஷௌ || 27 ||

இதி ப்ரேமபா₄ரேண கிஞ்சிந்மயோக்தம்
ந பு₃த்₄வைவ தத்த்வம் மதீ₃யம் த்வதீ₃யம் |
விநோதா₃ய பா₃லஸ்ய மௌர்க்₂யம் ஹி மாத-
ஸ்ததே₃தத்ப்ரலாபஸ்துதிம் மே க்₃ரு₁ஹாண || 28 ||

|| தே₃வீபு₄ஜங்க₃ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: