ದೇವೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ~ devi bhujanga stotram lyrics in kannada

Last Updated on April 16, 2021 

ದೇವೀಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಂ : read devi bhujanga stotram in kannada with lyrics

ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪಂಚಭಿರ್ಲೋಕಪಾಲೈಃ
ಸಮೂಢೇ ಮಹಾನಂದಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಂ |
ಧನುರ್ಬಾಣಪಾಶಾಂಕುಶಪ್ರೋತಹಸ್ತಂ
ಮಹಸ್ತ್ರೈಪುರಂ ಶಂಕರಾದ್ವೈತಮವ್ಯಾತ್ || ೧ ||

ಯದನ್ನಾದಿಭಿಃ ಪಂಚಭಿಃ ಕೋಶಜಾಲೈಃ
ಶಿರಃಪಕ್ಷಪುಚ್ಛಾತ್ಮಕೈರಂತರಂತಃ |
ನಿಗೂಢೇ ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಂ
ಪುರಾರೇರಥಾಂತಃಪುರಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ || ೨ ||

ವಿರಿಂಚಾದಿರೂಪೈಃ ಪ್ರಪಂಚೇ ವಿಹೃತ್ಯ
ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಯದಾ ಸ್ವಾತ್ಮವಿಶ್ರಾಂತಿರೇಷಾ |
ತದಾ ಮಾನಮಾತೃಪ್ರಮೇಯಾತಿರಿಕ್ತಂ
ಪರಾನಂದಮೀಡೇ ಭವಾನಿ ತ್ವದೀಯಂ || ೩ ||

ವಿನೋದಾಯ ಚೈತನ್ಯಮೇಕಂ ವಿಭಜ್ಯ
ದ್ವಿಧಾ ದೇವಿ ಜೀವಃ ಶಿವಶ್ಚೇತಿ ನಾಮ್ನಾ |
ಶಿವಸ್ಯಾಪಿ ಜೀವತ್ವಮಾಪಾದಯಂತೀ
ಪುನರ್ಜೀವಮೇನಂ ಶಿವಂ ವಾ ಕರೋಷಿ || ೪ ||

ಸಮಾಕುಂಚ್ಯ ಮೂಲಂ ಹೃದಿ ನ್ಯಸ್ಯ ವಾಯುಂ
ಮನೋ ಭ್ರೂಬಿಲಂ ಪ್ರಾಪಯಿತ್ವಾ ನಿವೃತ್ತಾಃ |
ತತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೇ ಪದೇ ತೇ
ಭವಂತ್ಯಂಬ ಜೀವಾಃ ಶಿವತ್ವೇನ ಕೇಚಿತ್ || ೫ ||

ಶರೀರೇಽತಿಕಷ್ಟೇ ರಿಪೌ ಪುತ್ರವರ್ಗೇ
ಸದಾಭೀತಿಮೂಲೇ ಕಲತ್ರೇ ಧನೇ ವಾ |
ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿರಜ್ಯತ್ಯಹೋ ದೇವಿ ಚಿತ್ರಂ
ಕಥಂ ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿನಾ ತತ್ತ್ವಬೋಧಃ || ೬ ||

ಶರೀರೇ ಧನೇಽಪತ್ಯವರ್ಗೇ ಕಲತ್ರೇ
ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಸದ್ದೇಶಿಕಾದಿಷ್ಟಬುದ್ಧೇಃ |
ಯದಾಕಸ್ಮಿಕಂ ಜ್ಯೋತಿರಾನಂದರೂಪಂ
ಸಮಾಧೌ ಭವೇತ್ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಂಬ ಸತ್ಯಂ || ೭ ||

ಮೃಷಾನ್ಯೋ ಮೃಷಾನ್ಯಃ ಪರೋ ಮಿಶ್ರಮೇನಂ
ಪರಃ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಚಾಪರೋ ಬುದ್ಧಿಮಾತ್ರಂ |
ಪ್ರಪಂಚಂ ಮಿಮೀತೇ ಮುನೀನಾಂ ಗಣೋಽಯಂ
ತದೇತತ್ತ್ವಮೇವೇತಿ ನ ತ್ವಾಂ ಜಹೀಮಃ || ೮ ||

ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ವಿದ್ಯಾ ಚ ಶಾಂತಿ-
ಸ್ತಥಾ ಶಾಂತ್ಯತೀತೇತಿ ಪಂಚೀಕೃತಾಭಿಃ |
ಕಲಾಭಿಃ ಪರೇ ಪಂಚವಿಂಶಾತ್ಮಿಕಾಭಿ-
ಸ್ತ್ವಮೇಕೈವ ಸೇವ್ಯಾ ಶಿವಾಭಿನ್ನರೂಪಾ || ೯ ||

ಅಗಾಧೇಽತ್ರ ಸಂಸಾರಪಂಕೇ ನಿಮಗ್ನಂ
ಕಲತ್ರಾದಿಭಾರೇಣ ಖಿನ್ನಂ ನಿತಾಂತಂ |
ಮಹಾಮೋಹಪಾಶೌಘಬದ್ಧಂ ಚಿರಾನ್ಮಾಂ
ಸಮುದ್ಧರ್ತುಮಂಬ ತ್ವಮೇಕೈವ ಶಕ್ತಾ || ೧೦ ||

ಸಮಾರಭ್ಯ ಮೂಲಂ ಗತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಂ
ಭವದ್ದಿವ್ಯಚಕ್ರೇಶ್ವರೀಧಾಮಭಾಜಃ |
ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಸಂಘಾತಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಭಾ-
ನವಾಪ್ಯಾಂಬ ನಾದಾನುಪಾಸ್ತೇ ಚ ಯೋಗೀ || ೧೧ ||

ಗಣೇಶೈರ್ಗ್ರಹೈರಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಪಂಕ್ತ್ಯಾ
ತಥಾ ಯೋಗಿನೀರಾಶಿಪೀಠೈರಭಿನ್ನಂ |
ಮಹಾಕಾಲಮಾತ್ಮಾನಮಾಮೃಶ್ಯ ಲೋಕಂ
ವಿಧತ್ಸೇ ಕೃತಿಂ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಂ ವಾ ಮಹೇಶಿ || ೧೨ ||

ಲಸತ್ತಾರಹಾರಾಮತಿಸ್ವಚ್ಛಚೇಲಾಂ
ವಹಂತೀಂ ಕರೇ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ |
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಭಾಸುರಾಂ ತ್ವಾಂ
ಸಕೃದ್ಭಾವಯಂಭಾರತೀವಲ್ಲಭಃ ಸ್ಯಾತ್ || ೧೩||

ಸಮುದ್ಯತ್ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಬಿಂಬಾಭವಕ್ತ್ರಾಂ
ಸ್ವಭಾಸೈವ ಸಿಂದೂರಿತಾಜಾಂಡಕೋಟಿಂ |
ಧನುರ್ಬಾಣಪಾಶಾಂಕುಶಾಂಧಾರಯಂತೀಂ
ಸ್ಮರಂತಃ ಸ್ಮರಂ ವಾಪಿ ಸಮ್ಮೋಹಯೇಯುಃ || ೧೪ ||

ಮಣಿಸ್ಯೂತತಾಟಂಕಶೋಣಾಸ್ಯಬಿಂಬಾಂ
ಹರಿತ್ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಾಂ ತ್ವಗುಲ್ಲಾಸಿಭೂಷಾಂ |
ಹೃದಾ ಭಾವಯಂಸ್ತಪ್ತಹೇಮಪ್ರಭಾಂ ತ್ವಾಂ
ಶ್ರಿಯೋ ನಾಶಯತ್ಯಂಬ ಚಾಂಚಲ್ಯಭಾವಂ || ೧೫ ||

ಮಹಾಮಂತ್ರರಾಜಾಂತಬೀಜಂ ಪರಾಖ್ಯಂ
ಸ್ವತೋ ನ್ಯಸ್ತಬಿಂದು ಸ್ವಯಂ ನ್ಯಸ್ತಹಾರ್ದಂ |
ಭವದ್ವಕ್ತ್ರವಕ್ಷೋಜಗುಹ್ಯಾಭಿಧಾನಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ಸಕೃದ್ಭಾವಯೇತ್ಸ ತ್ವಮೇವ || ೧೬ ||

ತಥಾನ್ಯೇ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನಿರ್ವಿಣ್ಣಚಿತ್ತಾ-
ತದೇಕಂ ಸಮಾಧಾಯ ಬಿಂದುತ್ರಯಂ ತೇ |
ಪರಾನಂದಸಂಧಾನಸಿಂಧೌ ನಿಮಗ್ನಾಃ
ಪುನರ್ಗರ್ಭರಂಧ್ರಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಃ || ೧೭ ||

ತ್ವದುನ್ಮೇಷಲೀಲಾನುಬಂಧಾಧಿಕಾರಾ-
ನ್ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಕಾಂಸ್ತ್ವದ್ಗುಣಾಂಭೋಧಿಬಿಂದೂನ್ |
ಭಜಂತಸ್ತಿತೀರ್ಷಂತಿ ಸಂಸಾರಸಿಂಧುಂ
ಶಿವೇ ತಾವಕೀನಾ ಸುಸಂಭಾವನೇಯಂ || ೧೮ ||

ಕದಾ ವಾ ಭವತ್ಪಾದಪೋತೇನ ತೂರ್ಣಂ
ಭವಾಂಭೋಧಿಮುತ್ತೀರ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಂತರಂಗಃ |
ನಿಮಜ್ಜಂತಮೇನಂ ದುರಾಶಾವಿಷಾಬ್ಧೌ
ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಲೋಕಂ ಕಥಂ ಪರ್ಯುದಾಸ್ಸೇ || ೧೯ ||

ಕದಾ ವಾ ಹೃಷೀಕಾಣಿ ಸಾಮ್ಯಂ ಭಜೇಯುಃ
ಕದಾ ವಾ ನ ಶತ್ರುರ್ನ ಮಿತ್ರಂ ಭವಾನಿ |
ಕದಾ ವಾ ದುರಾಶಾವಿಷೂಚೀವಿಲೋಪಃ
ಕದಾ ವಾ ಮನೋ ಮೇ ಸಮೂಲಂ ವಿನಶ್ಯೇತ್ || ೨೦ ||

ನಮೋವಾಕಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ ದೇವಿ ಯುಷ್ಮ-
ತ್ಪದಾಂಭೋಜಯುಗ್ಮಾಯ ತಿಗ್ಮಾಯ ಗೌರಿ |
ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟಪ್ರತೋಲೀ-
ಪ್ರದೀಪಾಯಮಾನಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಾಯ || ೨೧ ||

ಕಚೇ ಚಂದ್ರರೇಖಂ ಕುಚೇ ತಾರಹಾರಂ
ಕರೇ ಸ್ವಾದುಚಾಪಂ ಶರೇ ಷಟ್ಪದೌಘಂ |
ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾರೇರಭಿಪ್ರಾಯಮೇಕಂ
ಮದಾಘೂರ್ಣನೇತ್ರಂ ಮದೀಯಂ ನಿಧಾನಂ || ೨೨ ||

ಶರೇಷ್ವೇವ ನಾಸಾ ಧನುಷ್ವೇವ ಜಿಹ್ವಾ
ಜಪಾಪಾಟಲೇ ಲೋಚನೇ ತೇ ಸ್ವರೂಪೇ |
ತ್ವಗೇಷಾ ಭವಚ್ಚಂದ್ರಖಂಡೇ ಶ್ರವೋ ಮೇ
ಗುಣೇ ತೇ ಮನೋವೃತ್ತಿರಂಬ ತ್ವಯಿ ಸ್ಯಾತ್ || ೨೩ ||

ಜಗತ್ಕರ್ಮಧೀರಾನ್ವಚೋಧೂತಕೀರಾನ್
ಕುಚನ್ಯಸ್ತಹಾರಾನ್ಕೃಪಾಸಿಂಧುಪೂರಾನ್ |
ಭವಾಂಭೋಧಿಪಾರಾನ್ಮಹಾಪಾಪದೂರಾನ್
ಭಜೇ ವೇದಸಾರಾಞ್ಶಿವಪ್ರೇಮದಾರಾನ್ || ೨೪ ||

ಸುಧಾಸಿಂಧುಸಾರೇ ಚಿದಾನಂದನೀರೇ
ಸಮುತ್ಫುಲ್ಲನೀಪೇ ಸುರತ್ನಾಂತರೀಪೇ |
ಮಣಿವ್ಯೂಹಸಾಲೇ ಸ್ಥಿತೇ ಹೈಮಶಾಲೇ
ಮನೋಜಾರಿವಾಮೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಮನೋ ಮೇ || ೨೫||

ದೃಗಂತೇ ವಿಲೋಲಾ ಸುಗಂಧೀಷುಮಾಲಾ
ಪ್ರಪಂಚೇಂದ್ರಜಾಲಾ ವಿಪತ್ಸಿಂಧುಕೂಲಾ |
ಮುನಿಸ್ವಾಂತಶಾಲಾ ನಮಲ್ಲೋಕಪಾಲಾ
ಹೃದಿ ಪ್ರೇಮಲೋಲಾಮೃತಸ್ವಾದುಲೀಲಾ || ೨೬ ||

ಜಗಜ್ಜಾಲಮೇತತ್ತ್ವಯೈವಾಂಬ ಸೃಷ್ಟಂ
ತ್ವಮೇವಾದ್ಯ ಯಾಸೀಂದ್ರಿಯೈರರ್ಥಜಾಲಂ |
ತ್ವಮೇಕೈವ ಕರ್ತ್ರೀ ತ್ವಮೇಕೈವ ಭೋಕ್ತ್ರೀ
ನ ಮೇ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ನ ಮೇ ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ || ೨೭ ||

ಇತಿ ಪ್ರೇಮಭಾರೇಣ ಕಿಂಚಿನ್ಮಯೋಕ್ತಂ
ನ ಬುಧ್ವೈವ ತತ್ತ್ವಂ ಮದೀಯಂ ತ್ವದೀಯಂ |
ವಿನೋದಾಯ ಬಾಲಸ್ಯ ಮೌರ್ಖ್ಯಂ ಹಿ ಮಾತ-
ಸ್ತದೇತತ್ಪ್ರಲಾಪಸ್ತುತಿಂ ಮೇ ಗೃಹಾಣ || ೨೮ ||

|| ದೇವೀಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: