శ్రీ శివ శంకరుడు

దక్షిణామూర్తి అష్టకమ్~ dakshinamurthy ashtakam telugu

Last Updated on April 20, 2021 

దక్షిణామూర్తి అష్టకమ్ : Read sri dakshinamurthy ashtakam in telugu with lyrics

అష్టకమ్1(by Adi Shankaracharya):

విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా |
యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౧ ||

బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పున-
ర్మాయాకల్పితదేశకాల కలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతం |
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౨ ||

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే
సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ |
యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౩ ||

నానాచ్ఛిద్రఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిః స్పందతే |
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగ-
త్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౪ ||

దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీబాలాంధజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః |
మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యామోహసంహారిణే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౫ ||

రాహుగ్రస్తదివాకరేందుసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనా-
త్సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యోఽభూత్సుషుప్తః పుమాన్ |
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౬ ||

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా |
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౭ ||

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః |
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామిత-
స్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౮ ||

భూరంభాంస్యనలోఽనిలోఽంబరమహర్నాథో హిమాంశుః పుమా-
నిత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం |
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభో-
స్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౯ ||

సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మింస్తవే
తేనాస్య శ్రవణాత్తదర్థమననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ |
సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం || ౧౦ ||

||దక్షిణామూర్త్యష్టకం సంపూర్ణం ||

శ్రీవ్యాస ఉవాచ –(అష్టకమ్2)


శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ
బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ |
శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ
స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ ||

సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత-
దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ |
చిన్మాత్రతాం నిజ కరాంగుళి ముద్రయా య-
స్స్వస్యానిశం వదతి నాథ నమో నమస్తే || ౨ ||

జీవేశ్వరాద్యఖిలమత్ర వికారజాతం
జాతం యతస్స్థితమనంతసుఖే చ యస్మిన్ |
యేనోపసంహృతమఖండచిదేకశక్త్యా
స్వాభిన్నయైవ జగదీశ నమో నమస్తే || ౩ ||

యస్స్వాంశజీవసుఖ దుఃఖ ఫలోపభోగ-
హేతోర్వపూంషి వివిధాని చ భౌతికాని |
నిర్మాయ తత్ర విశతా కరణైస్సహాన్తే
జీవేన సాక్ష్యమత ఏవ నమో నమస్తే || ౪ ||

హృత్పుండరీకగతచిన్మణిమాత్మరూపం
యస్మిన్ సమర్పయతి యోగబలేన విద్వాన్ |
యః పూర్ణబోధసుఖలక్షణ ఏకరూప
ఆకాశవద్విభురుమేశ నమో నమస్తే || ౫ ||

యన్మాయయా హరిహర ద్రుహిణా బభూవు-
స్సృష్ట్యాదికారిణ ఇమే జగతామధీశాః |
యద్విద్యయైవ పరయాత్రహి వశ్యమాయా
స్థైర్యం గతా గురువరేశ నమో నమస్తే || ౬ ||

స్త్రీపుంనపుంసకసమాహ్వయ లింగహీనో-
ఽప్యాస్తేత్రిలింగక ఉమేశతయా య ఏవ |
సత్యప్రబోధ సుఖరూపతయా త్వరూప-
వత్త్వే న చ త్రిజగతీశ నమో నమస్తే || ౭ ||

జీవత్రయం భ్రమతి వై యదవిద్యయైవ
సంసారచక్ర ఇహ దుస్తరదుఃఖ హేతౌ |
యద్విద్యయైవ నిజబోధరతం స్వవశ్యా
విద్యం చ తద్భవతి సాంబ నమో నమస్తే || ౭ ||

ఇతి శ్రీగురుజ్ఞానవాసిష్ఠజ్ఞానకాండస్య ద్వితీయపాదే ప్రథమాధ్యాయే శ్రీవ్యాసకృత దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *