Chandika

ଚଣ୍ଡିକାଷ୍ଟକମ୍~ Chandika ashtakam in odia

Last Updated on April 22, 2021 

Read Chandika ashtakam in odia with lyrics (save as pdf) ଚଣ୍ଡିକାଷ୍ଟକମ୍:

ସହସ୍ରଚନ୍ଦ୍ରନିତ୍ଦକାତିକାନ୍ତ-ଚନ୍ଦ୍ରିକାଚୟୈ-
ଦିଶୋଽଭିପୂରୟଦ୍ ବିଦୂରୟଦ୍ ଦୁରାଗ୍ରହଂ କଲେଃ ।
କୃତାମଲାଽବଲାକଲେବରଂ ବରଂ ଭଜାମହେ
ମହେଶମାନସାଶ୍ରୟନ୍ୱହୋ ମହୋ ମହୋଦୟମ୍ ॥ ୧॥

ବିଶାଲ-ଶୈଲକନ୍ଦରାନ୍ତରାଲ-ବାସଶାଲିନୀଂ
ତ୍ରିଲୋକପାଲିନୀଂ କପାଲିନୀ ମନୋରମାମିମାମ୍ ।
ଉମାମୁପାସିତାଂ ସୁରୈରୂପାସ୍ମହେ ମହେଶ୍ୱରୀଂ
ପରାଂ ଗଣେଶ୍ୱରପ୍ରସୂ ନଗେଶ୍ୱରସ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀମ୍ ॥ ୨॥

ଅୟେ ମହେଶି! ତେ ମହେନ୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟନିର୍ଜରାଃ ସମେ
ସମାନୟନ୍ତି ମୂର୍ଦ୍ଧରାଗତ ପରାଗମଂଘ୍ରିଜମ୍ ।
ମହାବିରାଗିଶଂକରାଽନୁରାଗିଣୀଂ ନୁରାଗିଣୀ
ସ୍ମରାମି ଚେତସାଽତସୀମୁମାମବାସସଂ ନୁତାମ୍ ॥ ୩॥

ଭଜେଽମରାଂଗନାକରୋଚ୍ଛଲତ୍ସୁଚାମ ରୋଚ୍ଚଲନ୍
ନିଚୋଲ-ଲୋଲକୁନ୍ତଲାଂ ସ୍ୱଲୋକ-ଶୋକ-ନାଶିନୀମ୍ ।
ଅଦଭ୍ର-ସମ୍ଭୃତାତିସମ୍ଭ୍ରମ-ପ୍ରଭୂତ-ବିଭ୍ରମ-
ପ୍ରବୃତ-ତାଣ୍ଡବ-ପ୍ରକାଣ୍ଡ-ପଣ୍ଡିତୀକୃତେଶ୍ୱରାମ୍ ॥ ୪॥

ଅପୀହ ପାମରଂ ବିଧାୟ ଚାମରଂ ତଥାଽମରଂ
ନୁପାମରଂ ପରେଶିଦୃଗ୍-ବିଭାବିତା-ବିତତ୍ରିକେ ।
ପ୍ରବର୍ତତେ ପ୍ରତୋଷ-ରୋଷ-ଖେଲନ ତବ ସ୍ୱଦୋଷ-
ମୋଷହେତବେ ସମୃଦ୍ଧିମେଲନଂ ପଦନ୍ନୁମଃ ॥ ୫॥

ଭଭୂବ୍-ଭଭବ୍-ଭଭବ୍-ଭଭାଭିତୋ-ବିଭାସି ଭାସ୍ୱର-
ପ୍ରଭାଭର-ପ୍ରଭାସିତାଗ-ଗହ୍ୱରାଧିଭାସିନୀମ୍ ।
ମିଲତ୍ତର-ଜ୍ୱଲତ୍ତରୋଦ୍ୱଲତ୍ତର-କ୍ଷପାକର
ପ୍ରମୂତ-ଭାଭର-ପ୍ରଭାସି-ଭାଲପଟ୍ଟିକାଂ ଭଜେ ॥ ୬॥

କପୋତକମ୍ବୁ-କାମ୍ୟକଣ୍ଠ-କଣ୍ଠୟକଂକଣାଂଗଦା-
ଦିକାନ୍ତ-କାଶ୍ଚିକାଶ୍ଚିତାଂ କପାଲିକାମିନୀମହମ୍ ।
ବରାଂଘ୍ରିନୂପୁରଧ୍ୱନି-ପ୍ରବୃତ୍ତିସମ୍ଭବଦ୍ ବିଶେଷ-
କାବ୍ୟକଲ୍ପକୌଶଲାଂ କପାଲକୁଣ୍ଡଲାଂ ଭଜେ ॥ ୭॥

ଭବାଭୟ-ପ୍ରଭାବିତଦ୍ଭବୋତ୍ତରପ୍ରଭାବି ଭବ୍ୟ
ଭୂମିଭୂତିଭାବନ ପ୍ରଭୂତିଭାବୁକଂ ଭବେ ।
ଭବାନି ନେତି ତେ ଭବାନି! ପାଦପଂକଜଂ ଭଜେ
ଭବନ୍ତି ତତ୍ର ଶତ୍ରୁବୋ ନ ଯତ୍ର ତଦ୍ୱିଭାବନମ୍ ॥ ୮॥

ଦୁର୍ଗାଗ୍ରତୋଽତିଗରିମପ୍ରଭବାଂ ଭବାନ୍ୟା
ଭବ୍ୟାମିମାଂ ସ୍ତୁତିମୁମାପତିନା ପ୍ରଣୀତାମ୍ ।
ଯଃ ଶ୍ରାବୟେତ୍ ସପୁରୂହୂତପୁରାଧିପତ୍ୟ
ଭାଗ୍ୟଂ ଲଭେତ ରିପବଶ୍ଚ ତୃଣାନି ତସ୍ୟ ॥ ୯॥

ରାମାଷ୍ଟାଂକ ଶଶାଂକେଽବ୍ଦେଽଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଶୁକ୍ଲାଶ୍ୱିନେ ଗୁରୌ ।
ଶାକ୍ତଶ୍ରୀଜଗଦାନନ୍ଦଶର୍ମଣ୍ୟୁପହୃତା ସ୍ତୁତିଃ ॥ ୧୦॥

॥ ଇତି କବିପତ୍ୟୁପନାମକ-ଶ୍ରୀ ଉମାପତିଦ୍ୱିବେଦି-ବିରଚିତଂ ଚଣ୍ଡିକାଷ୍ଟକଂ
ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *