ചണ്ഡികാഷ്ടകം~ Chandika ashtakam in malayalam

Last Updated on April 22, 2021 

Read Chandika ashtakam in malayalam with lyrics ചണ്ഡികാഷ്ടകം:

സഹസ്രചന്ദ്രനിത്ദകാതികാന്ത-ചന്ദ്രികാചയൈ-
ദിശോഽഭിപൂരയദ് വിദൂരയദ് ദുരാഗ്രഹം കലേഃ |
കൃതാമലാഽവലാകലേവരം വരം ഭജാമഹേ
മഹേശമാനസാശ്രയന്വഹോ മഹോ മഹോദയം || 1||

വിശാല-ശൈലകന്ദരാന്തരാല-വാസശാലിനീം
ത്രിലോകപാലിനീം കപാലിനീ മനോരമാമിമാം |
ഉമാമുപാസിതാം സുരൈരൂപാസ്മഹേ മഹേശ്വരീം
പരാം ഗണേശ്വരപ്രസൂ നഗേശ്വരസ്യ നന്ദിനീം || 2||

അയേ മഹേശി! തേ മഹേന്ദ്രമുഖ്യനിർജരാഃ സമേ
സമാനയന്തി മൂർദ്ധരാഗത പരാഗമംഘ്രിജം |
മഹാവിരാഗിശങ്കരാഽനുരാഗിണീം നുരാഗിണീ
സ്മരാമി ചേതസാഽതസീമുമാമവാസസം നുതാം || 3||

ഭജേഽമരാംഗനാകരോച്ഛലത്സുചാമ രോച്ചലൻ
നിചോല-ലോലകുന്തലാം സ്വലോക-ശോക-നാശിനീം |
അദഭ്ര-സംഭൃതാതിസംഭ്രമ-പ്രഭൂത-വിഭ്രമ-
പ്രവൃത-താണ്ഡവ-പ്രകാണ്ഡ-പണ്ഡിതീകൃതേശ്വരാം || 4||

അപീഹ പാമരം വിധായ ചാമരം തഥാഽമരം
നുപാമരം പരേശിദൃഗ്-വിഭാവിതാ-വിതത്രികേ |
പ്രവർതതേ പ്രതോഷ-രോഷ-ഖേലന തവ സ്വദോഷ-
മോഷഹേതവേ സമൃദ്ധിമേലനം പദന്നുമഃ || 5||

ഭഭൂവ്-ഭഭവ്-ഭഭവ്-ഭഭാഭിതോ-വിഭാസി ഭാസ്വര-
പ്രഭാഭര-പ്രഭാസിതാഗ-ഗഹ്വരാധിഭാസിനീം |
മിലത്തര-ജ്വലത്തരോദ്വലത്തര-ക്ഷപാകര
പ്രമൂത-ഭാഭര-പ്രഭാസി-ഭാലപട്ടികാം ഭജേ || 6||

കപോതകംബു-കാമ്യകണ്ഠ-കണ്ഠയകങ്കണാംഗദാ-
ദികാന്ത-കാശ്ചികാശ്ചിതാം കപാലികാമിനീമഹം |
വരാംഘ്രിനൂപുരധ്വനി-പ്രവൃത്തിസംഭവദ് വിശേഷ-
കാവ്യകൽപകൗശലാം കപാലകുണ്ഡലാം ഭജേ || 7||

ഭവാഭയ-പ്രഭാവിതദ്ഭവോത്തരപ്രഭാവി ഭവ്യ
ഭൂമിഭൂതിഭാവന പ്രഭൂതിഭാവുകം ഭവേ |
ഭവാനി നേതി തേ ഭവാനി! പാദപങ്കജം ഭജേ
ഭവന്തി തത്ര ശത്രുവോ ന യത്ര തദ്വിഭാവനം || 8||

ദുർഗാഗ്രതോഽതിഗരിമപ്രഭവാം ഭവാന്യാ
ഭവ്യാമിമാം സ്തുതിമുമാപതിനാ പ്രണീതാം |
യഃ ശ്രാവയേത് സപുരൂഹൂതപുരാധിപത്യ
ഭാഗ്യം ലഭേത രിപവശ്ച തൃണാനി തസ്യ || 9||

രാമാഷ്ടാങ്ക ശശാങ്കേഽബ്ദേഽഷ്ടമ്യാം ശുക്ലാശ്വിനേ ഗുരൗ |
ശാക്തശ്രീജഗദാനന്ദശർമണ്യുപഹൃതാ സ്തുതിഃ || 10||

|| ഇതി കവിപത്യുപനാമക-ശ്രീ ഉമാപതിദ്വിവേദി-വിരചിതം ചണ്ഡികാഷ്ടകം
സമ്പൂർണം ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: