ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ~ Chandika Ashtakam in kannada

Last Updated on April 22, 2021 

Read Chandika Ashtakam in kannada with lyrics ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ:

ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರನಿತ್ದಕಾತಿಕಾಂತ-ಚಂದ್ರಿಕಾಚಯೈ-
ದಿಶೋಽಭಿಪೂರಯದ್ ವಿದೂರಯದ್ ದುರಾಗ್ರಹಂ ಕಲೇಃ |
ಕೃತಾಮಲಾಽವಲಾಕಲೇವರಂ ವರಂ ಭಜಾಮಹೇ
ಮಹೇಶಮಾನಸಾಶ್ರಯನ್ವಹೋ ಮಹೋ ಮಹೋದಯಂ || 1||

ವಿಶಾಲ-ಶೈಲಕಂದರಾಂತರಾಲ-ವಾಸಶಾಲಿನೀಂ
ತ್ರಿಲೋಕಪಾಲಿನೀಂ ಕಪಾಲಿನೀ ಮನೋರಮಾಮಿಮಾಂ |
ಉಮಾಮುಪಾಸಿತಾಂ ಸುರೈರೂಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಹೇಶ್ವರೀಂ
ಪರಾಂ ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸೂ ನಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಂದಿನೀಂ || 2||

ಅಯೇ ಮಹೇಶಿ! ತೇ ಮಹೇಂದ್ರಮುಖ್ಯನಿರ್ಜರಾಃ ಸಮೇ
ಸಮಾನಯಂತಿ ಮೂರ್ದ್ಧರಾಗತ ಪರಾಗಮಂಘ್ರಿಜಂ |
ಮಹಾವಿರಾಗಿಶಂಕರಾಽನುರಾಗಿಣೀಂ ನುರಾಗಿಣೀ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಚೇತಸಾಽತಸೀಮುಮಾಮವಾಸಸಂ ನುತಾಂ || 3||

ಭಜೇಽಮರಾಂಗನಾಕರೋಚ್ಛಲತ್ಸುಚಾಮ ರೋಚ್ಚಲನ್
ನಿಚೋಲ-ಲೋಲಕುಂತಲಾಂ ಸ್ವಲೋಕ-ಶೋಕ-ನಾಶಿನೀಂ |
ಅದಭ್ರ-ಸಂಭೃತಾತಿಸಂಭ್ರಮ-ಪ್ರಭೂತ-ವಿಭ್ರಮ-
ಪ್ರವೃತ-ತಾಂಡವ-ಪ್ರಕಾಂಡ-ಪಂಡಿತೀಕೃತೇಶ್ವರಾಂ || 4||

ಅಪೀಹ ಪಾಮರಂ ವಿಧಾಯ ಚಾಮರಂ ತಥಾಽಮರಂ
ನುಪಾಮರಂ ಪರೇಶಿದೃಗ್-ವಿಭಾವಿತಾ-ವಿತತ್ರಿಕೇ |
ಪ್ರವರ್ತತೇ ಪ್ರತೋಷ-ರೋಷ-ಖೇಲನ ತವ ಸ್ವದೋಷ-
ಮೋಷಹೇತವೇ ಸಮೃದ್ಧಿಮೇಲನಂ ಪದನ್ನುಮಃ || 5||

ಭಭೂವ್-ಭಭವ್-ಭಭವ್-ಭಭಾಭಿತೋ-ವಿಭಾಸಿ ಭಾಸ್ವರ-
ಪ್ರಭಾಭರ-ಪ್ರಭಾಸಿತಾಗ-ಗಹ್ವರಾಧಿಭಾಸಿನೀಂ |
ಮಿಲತ್ತರ-ಜ್ವಲತ್ತರೋದ್ವಲತ್ತರ-ಕ್ಷಪಾಕರ
ಪ್ರಮೂತ-ಭಾಭರ-ಪ್ರಭಾಸಿ-ಭಾಲಪಟ್ಟಿಕಾಂ ಭಜೇ || 6||

ಕಪೋತಕಂಬು-ಕಾಮ್ಯಕಂಠ-ಕಂಠಯಕಂಕಣಾಂಗದಾ-
ದಿಕಾಂತ-ಕಾಶ್ಚಿಕಾಶ್ಚಿತಾಂ ಕಪಾಲಿಕಾಮಿನೀಮಹಂ |
ವರಾಂಘ್ರಿನೂಪುರಧ್ವನಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಸಂಭವದ್ ವಿಶೇಷ-
ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪಕೌಶಲಾಂ ಕಪಾಲಕುಂಡಲಾಂ ಭಜೇ || 7||

ಭವಾಭಯ-ಪ್ರಭಾವಿತದ್ಭವೋತ್ತರಪ್ರಭಾವಿ ಭವ್ಯ
ಭೂಮಿಭೂತಿಭಾವನ ಪ್ರಭೂತಿಭಾವುಕಂ ಭವೇ |
ಭವಾನಿ ನೇತಿ ತೇ ಭವಾನಿ! ಪಾದಪಂಕಜಂ ಭಜೇ
ಭವಂತಿ ತತ್ರ ಶತ್ರುವೋ ನ ಯತ್ರ ತದ್ವಿಭಾವನಂ || 8||

ದುರ್ಗಾಗ್ರತೋಽತಿಗರಿಮಪ್ರಭವಾಂ ಭವಾನ್ಯಾ
ಭವ್ಯಾಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಿಮುಮಾಪತಿನಾ ಪ್ರಣೀತಾಂ |
ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇತ್ ಸಪುರೂಹೂತಪುರಾಧಿಪತ್ಯ
ಭಾಗ್ಯಂ ಲಭೇತ ರಿಪವಶ್ಚ ತೃಣಾನಿ ತಸ್ಯ || 9||

ರಾಮಾಷ್ಟಾಂಕ ಶಶಾಂಕೇಽಬ್ದೇಽಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಾಶ್ವಿನೇ ಗುರೌ |
ಶಾಕ್ತಶ್ರೀಜಗದಾನಂದಶರ್ಮಣ್ಯುಪಹೃತಾ ಸ್ತುತಿಃ || 10||

|| ಇತಿ ಕವಿಪತ್ಯುಪನಾಮಕ-ಶ್ರೀ ಉಮಾಪತಿದ್ವಿವೇದಿ-ವಿರಚಿತಂ ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ
ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: