వేద సూక్తములు

త్రిసుపర్ణ మంత్ర సూక్తం ~ trisuparnam mantra suktam in telugu lyrics

త్రిసుపర్ణం మంత్ర సూక్తం : Read trisuparnam mantra suktam in telugu with lyrics ఓం బ్రహ్మ॑మేతు॒ మామ్ | మధు॑మేతు॒ మామ్ |బ్రహ్మ॑మే॒వ మధు॑మేతు॒ మామ్ |యాస్తే॑ సోమ ప్ర॒జా వ॒థ్సోఽభి॒ సో అ॒హమ్ |దుష్ష్వ॑ప్న॒హన్దు॑రుష్వ॒హ |యాస్తే॑ సోమ ప్రా॒ణాగ్ంస్తాఞ్జు॑హోమి |త్రిసు॑పర్ణ॒మయా॑చితం బ్రాహ్మ॒ణాయ॑ దద్యాత్ |బ్ర॒హ్మ॒హ॒త్యాం వా ఏ॒తే ఘ్న॑న్తి |యే బ్రా”హ్మ॒ణాస్త్రిసు॑పర్ణ॒o పఠ॑న్తి |తే సోమ॒o ప్రాప్ను॑వన్తి |ఆ॒స॒హ॒స్రాత్ప॒ఙ్క్తిం పున॑న్తి |ఓమ్ || ౧ బ్రహ్మ॑ మే॒ధయా” |మధు॑ మే॒ధయా” |బ్రహ్మ॑మే॒వ మధు॑…

వేద సూక్తములు

ఆ నో భద్రాః సూక్తం ~ aano bhadra suktam in telugu lyrics

ఆ నో భద్రాః సూక్తం ~ Read aano bhadra suktam in telugu with lyrics ఆ నో” భ॒ద్రాః క్రత॑వో యన్తు వి॒శ్వతోఽద॑బ్ధాసో॒ అప॑రీతాస ఉ॒ద్భిద॑: |దే॒వా నో॒ యథా॒ సద॒మిద్ వృ॒ధే అస॒న్నప్రా”యువో రక్షి॒తారో” ది॒వేది॑వే || ౦౧ దే॒వానా”o భ॒ద్రా సు॑మ॒తిరృ॑జూయ॒తాం దే॒వానా”o రా॒తిర॒భి నో॒ ని వ॑ర్తతామ్ |దే॒వానా”o స॒ఖ్యముప॑ సేదిమా వ॒యం దే॒వా న॒ ఆయు॒: ప్రతి॑రన్తు జీ॒వసే॑ || ౦౨ తాన్పూర్వ॑యా ని॒విదా” హూమహే వ॒యం భగ”o…

వేద సూక్తములు

గో సూక్తం ~ go suktam in telugu lyrics

గో సూక్తం : Read go suktam in telugu with lyrics ఆ గావో॑ అగ్మన్ను॒త భ॒ద్రమ॑క్ర॒న్త్సీద॑న్తు గో॒ష్ఠే ర॒ణయ॑న్త్వ॒స్మే |ప్ర॒జావ॑తీః పురు॒రుపా॑ ఇ॒హ స్యు॒రిన్ద్రా॑య పూ॒ర్వీరు॒షసో॒ దుహా॑నాః || ౧ ఇన్ద్రో॒ యజ్వ॑నే పృణ॒తే చ॑ శిక్ష॒త్యుపేద్ద॑దాతి॒ న స్వం మా॑షుయతి |భూయో॑భూయో ర॒యిమిద॑స్య వ॒ర్ధయ॒న్నభి॑న్నే ఖి॒ల్యే ని ద॑ధాతి దేవ॒యుమ్ || ౨ న తా న॑శన్తి॒ న ద॑భాతి॒ తస్క॑రో॒ నాసా॑మామి॒త్రో వ్యథి॒రా ద॑ధర్షతి |దే॒వాంశ్చ॒ యాభి॒ర్యజ॑తే॒ దదా॑తి చ॒ జ్యోగిత్తాభి॑:…

వేద సూక్తములు

శ్రీ గణేశ సూక్త~ ganesha suktam in telugu

ఋగ్వేదీయ (గణపతి) శ్రీ గణేశ సూక్తం : Read ganapathi(ganesha) suktam in telugu with lyrics (rig veda) ఆ తూ న॑ ఇంద్ర క్షు॒మంతం᳚ చి॒త్రం గ్రా॒భం సం గృ॑భాయ .మ॒హా॒హ॒స్తీ దక్షి॑ణేన .. 8.081.01వి॒ద్మా హి త్వా᳚ తువికూ॒ర్మిం తు॒విదే᳚ష్ణం తు॒వీమ॑ఘం .తు॒వి॒మా॒త్రమవో᳚భిః .. 8.081.02న॒హి త్వా᳚ శూర దే॒వా న మర్తా॑సో॒ దిత్సం᳚తం .భీ॒మం న గాం వా॒రయం᳚తే .. 8.081.03ఏతో॒ న్వింద్రం॒ స్తవా॒మేశా᳚నం॒ వస్వః॑ స్వ॒రాజం᳚ .న రాధ॑సా మర్ధిషన్నః…

వేద సూక్తములు

ఆయుష్య సూక్తం ~ ayushya suktam in telugu lyrics

ఆయుష్య సూక్తం ~ Read ayushya suktam in telugu with lyrics యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉ॑జ్జహా॒ర ప్రా॒ణైః శి॒రః కృత్తివాసా”: పినా॒కీ |ఈశానో దేవః స న ఆయు॑ర్దధా॒తు॒ తస్మై జుహోమి హవిషా॑ ఘృతే॒న || ౧ || విభ్రాజమానః సరిర॑స్య మ॒ధ్యా॒-ద్రో॒చ॒మా॒నో ఘర్మరుచి॑ర్య ఆ॒గాత్ |స మృత్యుపాశానపను॑ద్య ఘో॒రా॒ని॒హా॒యు॒షే॒ణో ఘృతమ॑త్తు దే॒వః || ౨ || బ్రహ్మజ్యోతి-ర్బ్రహ్మ-పత్నీ॑షు గ॒ర్భ॒o య॒మా॒ద॒ధాత్ పురురూప॑o జయ॒న్తమ్ |సువర్ణరంభగ్రహ-మ॑ర్కమ॒ర్చ్య॒o త॒మా॒యు॒షే వర్ధయామో॑ ఘృతే॒న || ౩ ||…

వేద సూక్తములు

అరుణ ప్రశ్నః ~ aruna prashna in telugu lyrics

అరుణ ప్రశ్నః Raed aruna prashna in telugu with lyrics ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: |వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౧-౦-౦ ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: |వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః…

వేద సూక్తములు

అఘమర్షణ సూక్తం ~ aghamarshana suktam in telugu lyrics

అఘమర్షణ సూక్తం : Read aghamarshana suktam in telugu with lyrics హిర॑ణ్యశృఙ్గ॒o వరు॑ణ॒o ప్రప॑ద్యే తీ॒ర్థం మే॑ దేహి॒ యాచి॑తః |య॒న్మయా॑ భు॒క్తమ॒సాధూ॑నాం పా॒పేభ్య॑శ్చ ప్ర॒తిగ్ర॑హః |యన్మే॒ మన॑సా వా॒చా॒ క॒ర్మ॒ణా వా దు॑ష్కృత॒o కృతం |తన్న॒ ఇంద్రో॒ వరు॑ణో॒ బృహ॒స్పతి॑: సవి॒తా చ॑ పునన్తు॒ పున॑: పునః |నమో॒ఽగ్నయే”ఽప్సు॒మతే॒ నమ॒ ఇన్ద్రా॑య॒ నమో॒ వరు॑ణాయ॒ నమో వారుణ్యై॑ నమో॒ఽద్భ్యః || యద॒పాం క్రూ॒రం యద॑మే॒ధ్యం యద॑శా॒న్తం తదప॑గచ్ఛతాత్ |అ॒త్యా॒శ॒నాద॑తీ-పా॒నా॒-ద్య॒చ్చ ఉ॒గ్రాత్ప్ర॑తి॒గ్రహా”త్ |తన్నో॒ వరు॑ణో…

వేద సూక్తములు

navagraha suktam in telugu lyrics

ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్|ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే || ఓం భూః ఓం భువ॑: ఓగ్॒o సువ॑: ఓం మహ॑: ఓం జనః ఓం తప॑: ఓగ్ం స॒త్యమ్ ఓం తత్స॑వి॒తుర్వరే”ణ్య॒o భర్గో॑దే॒వస్య॑ ధీమహి ధియో॒ యో న॑:ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం ఆపో॒ జ్యోతీ॒రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ || మమోపాత్త-సమస్త-దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ నమస్కారాన్ కరిష్యే || ఓం ఆస॒త్యేన॒ రజ॑సా॒ వర్త॑మానో నివే॒శయ॑న్న॒మృత॒o మర్త్య॑ఞ్చ…

వేద సూక్తములు

రాత్రి సూక్తం ~ ratri suktam in telugu lyrics

రాత్రి సూక్తం ~ Read ratri suktam in telugu with lyrics అస్య శ్రీ రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః,శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః | రాత్రీ॒ వ్య॑ఖ్యదాయ॒తీ పు॑రు॒త్రా దే॒వ్య॒౧॑క్షభి॑: |విశ్వా॒ అధి॒ శ్రియో॑ఽధిత || ౧ ఓర్వ॑ప్రా॒ అమ॑ర్త్యా ని॒వతో॑ దే॒వ్యు॒౧॑ద్వత॑: |జ్యోతి॑షా బాధతే॒ తమ॑: || ౨ నిరు॒ స్వసా॑రమస్కృతో॒షస॑o దే॒వ్యా॑య॒తీ |అపేదు॑ హాసతే॒ తమ॑: || ౩ సా నో॑ అ॒ద్య యస్యా॑ వ॒యం ని…

వేద సూక్తములు

నీలా సూక్తమ్ ~ neela(nila) suktam in telugu lyrics

నీలా సూక్తమ్ : Read neela(nila) suktam in telugu with lyrics ఓం గృ॒ణా॒హి॒ |ఘృ॒తవ॑తీ సవిత॒రాధి॑పత్యై॒: పయ॑స్వతీ॒రన్తి॒రాశా॑నో అస్తు |ధ్రు॒వా ది॒శాం విష్ణు॑ప॒త్న్యఘో॑రా॒ఽస్యేశా॑నా॒సహ॑సో॒యా మ॒నోతా” | బృహ॒స్పతి॑-ర్మాత॒రిశ్వో॒త వా॒యుస్స॑న్ధువా॒నావాతా॑ అ॒భి నో॑ గృణన్తు |వి॒ష్ట॒oభో ది॒వోధ॒రుణ॑: పృథి॒వ్యా అ॒స్యేశ్యా॑నా॒ జగ॑తో॒ విష్ణు॑పత్నీ || ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑  ||