శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి

venkatesha(srinivasa) bhujangam in telugu శ్రీ వేంకటేశ భుజంగం lyrics

శ్రీ వేంకటేశ భుజంగం Read sri venkatesha (srinivasa) bhujangam in telugu with lyrics ముఖే చారుహాసం కరే శంఖచక్రంగలే రత్నమాలాం స్వయం మేఘవర్ణమ్ |తథా దివ్యశస్త్రం ప్రియం పీతవస్త్రంధరంతం మురారిం భజే వేంకటేశమ్ || ౧ || సదాభీతిహస్తం ముదాజానుపాణింలసన్మేఖలం రత్నశోభాప్రకాశమ్ |జగత్పాదపద్మం మహత్పద్మనాభంధరంతం మురారిం భజే వేంకటేశమ్ || ౨ || అహో నిర్మలం నిత్యమాకాశరూపంజగత్కారణం సర్వవేదాంతవేద్యమ్ |విభుం తాపసం సచ్చిదానందరూపంధరంతం మురారిం భజే వేంకటేశమ్ || ౩ || శ్రియా విష్టితం…

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి

venkateswara (srinivasa) karavalambam in telugu శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్ lyrics

శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్ : read sri venkateswara /venkatesa karavalambam in telugu with lyrics శ్రీశేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తేనారాయణాచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష |లీలాకటాక్షపరిరక్షితసర్వలోకశ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మాదివందితపదాంబుజ శంఖపాణేశ్రీమత్సుదర్శనసుశోభితదివ్యహస్త |కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తేశ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || వేదాంతవేద్య భవసాగర కర్ణధారశ్రీపద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ |లోకైకపావన పరాత్పర పాపహారిన్శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ || లక్ష్మీపతే నిగమలక్ష్య నిజస్వరూపకామాదిదోషపరిహారిత బోధదాయిన్ |దైత్యాదిమర్దన…

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి

venkateswara ashtakam in telugu శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టకమ్ lyrics

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టకమ్ : Read sri venkateswara ashtakam telugu with lyrics వేంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః |సంకర్షణోఽనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ || ౧ || జనార్దనః పద్మనాభో వేంకటాచలవాసినః |సృష్టికర్తా జగన్నాథో మాధవో భక్తవత్సలః || ౨ || గోవిందో గోపతిః కృష్ణః కేశవో గరుడధ్వజః |వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః || ౩ || శ్రీధరః పుండరీకాక్షః సర్వదేవస్తుతో హరిః |శ్రీనృసింహో మహాసింహః సూత్రాకారః పురాతనః || ౪ || రమానాథో మహీభర్తా…

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి

Venkateshwara Stotram in telugu శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం lyrics

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం: Read shri Venkateshwara Stotram in telugu with lyrics కమలాకుచచూచుకకుంకుమతోనియతారుణితాతులనీలతనో |కమలాయతలోచన లోకపతేవిజయీభవ వేంకటశైలపతే || ౧ || సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే |శరణాగతవత్సల సారనిధేపరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || ౨ || అతివేలతయా తవ దుర్విషహై–రనువేలకృతైరపరాధశతైః |భరితం త్వరితం వృషశైలపతేపరయా కృపయా పరిపాహి హరే || ౩ || అధివేంకటశైలముదారమతే–ర్జనతాభిమతాధికదానరతాత్ |పరదేవతయా గదితాన్నిగమైఃకమలాదయితాన్న పరం కలయే || ౪ || కలవేణురవావశగోపవధూ–శతకోటివృతాత్స్మరకోటిసమాత్ |ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే || ౫ || అభిరామగుణాకర దాశరథేజగదేకధనుర్ధర…

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి

venkateswara suprabhatam in telugu శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం lyrics

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం : venkateswara suprabhatam in telugu lyrics కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ౨ || మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేఃవక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే | [రూపే]శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలేశ్రీవేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ || తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనేభవతు ప్రసన్నముఖచంద్రమండలే |విధిశంకరేంద్రవనితాభిరర్చితేవృషశైలనాథదయితే దయానిధే || ౪ || అత్ర్యాదిసప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాంఆకాశసింధుకమలాని…

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram in telugu శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం lyrics

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం: Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram in telugu with lyrics మార్కండేయ ఉవాచ |నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ |ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు |ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే హరిః || ౨ || ఆకాశరాట్సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు |దేవదేవోత్తమో పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః || ౩ || సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిరీశ్వరః |పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం…