శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్~ sri subramanya bhujanga prayata stotram in telugu lyrics

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్: Read sri subramanya bhujanga prayata stotram in telugu with lyrics సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీమహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా |విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మేవిధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ || న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థంన జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్ |చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మేముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ || ౨ || మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢంమనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ |మహీదేవదేవం మహావేదభావంమహాదేవబాలం భజే…

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచం~ Subramanya Kavacham lyrics in telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచం : read Shri Subramanya Kavacham శ్రీ అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | ఓం నమ ఇతి బీజమ్ | భగవత ఇతి శక్తిః | సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః సీం తర్జనీభ్యాం నమః సూం మధ్యమాభ్యాం నమః సైం అనామికాభ్యాం నమః సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం…

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానస పూజ~ Subrahmanya Manasa Puja lyrics in telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానస పూజ : Read Sri Subrahmanya Manasa Puja in telugu with lyrics శ్రీమన్మేరుధరాధరాధిప మహాసౌభాగ్యసంశోభితే మన్దారద్రుమవాటికాపరివృతే శ్రీస్కన్దశైలేమలే సౌధే హాటకనిర్మితే మణిమయే సన్మణ్టపాభ్యన్తరే బ్రహ్మానన్దఘనం గుహాఖ్యమనఘం సింహాసనం చిన్తయే ॥ ౧॥మదనాయుతలావణ్యం నవ్యారుణశతారుణం నీలజీమూతచికురం అర్ధేన్దు సదృశాలికం ॥ ౨॥పుణ్డరీకవిశాలాక్షం పూర్ణచన్ద్రనిభాననం చామ్పేయ విలసంనాసం మన్దహాసాఞ్చితోరసం ॥ ౩॥గణ్డస్థలచలచ్ఛోత్ర కుణ్డలం చారుకన్ధరం కరాసక్తకనః దణ్డం రత్నహారాఞ్చితోరసం ॥ ౪॥కటీతటలసద్దివ్యవసనం పీవరోరుకం సురాసురాదికోటీర నీరాజితపదామ్బుజం ॥ ౫॥నానారత్న విభూషాఢ్యం దివ్యచన్దనచర్చితం సనకాది…

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం~ subramanya swamy bhujanga stotram telugu

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యభుజంగం సదా బాలరూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రీమహాదంతివక్త్రాపి పంచాస్యమాన్యా |విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మేవిధత్తాం శ్రియం కాపి కల్యాణమూర్తిః ||౧|| న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థంన జానామి పద్యం న జానామి గద్యం |చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మేముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రం ||౨|| మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢంమనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహం |మహీదేవదేవం మహావేదభావంమహాదేవబాలం భజే లోకపాలం ||౩|| యదా సన్నిధానం గతా మానవా మేభవాంభోధిపారం గతాస్తే తదైవ |ఇతి వ్యంజయన్సింధుతీరే య ఆస్తేతమీడే పవిత్రం పరాశక్తిపుత్రం ||౪|| యథాబ్ధేస్తరంగా లయం…