మహిమాన్విత 108 లింగనామాలు~ 108 linga names in telugu

మహిమాన్విత 108 లింగనామాలు: 108 linga names in telugu ఓం లింగాయ నమః ఓం శివ లింగాయనమః ఓం శంబు లింగాయనమః ఓం ఆధిగణార్చిత లింగాయనమః ఓం అక్షయ లింగాయనమః ఓం అనంత లింగాయనమః ఓం ఆత్మ లింగాయనమః ఓం అమరనాదేశ్వర లింగాయనమః…

రుద్రాష్టకం~ rudrashtakam in telugu

రుద్రాష్టకం: Read rudrashtakam in telugu with lyrics and download as pdf నమామీశమీశాననిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ ।నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకాశమాకాశవాసం భజేఽహమ్ ॥ 1॥నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ ।కరాలం మహాకాలకాలం కృపాలం గుణాగారసంసారపారం…

పశుపతి అష్టకమ్~ Pashupati Ashtakam in Telugu

పశుపతి అష్టకమ్: Read Pashupati Ashtakam in Telugu with lyrics and download as pdf. పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిమ్ |ప్రణతభక్తజనార్తిహరం పరం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్ ॥ ౧ ॥ న జనకో జననీ న చ…

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం~ maha mrityunjaya stotram in telugu

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం: Read lord Shiva’s maha mrityunjaya stotram in telugu with lyrics. హరిః ఓం అస్యశ్రీ మహా మృత్యుంజయ స్తోత్ర మహామంత్రస్యశ్రీ మార్కండేయ ఋషిఃఅనుష్టుప్ఛంధఃశ్రీ మృత్యుంజయో దేవతాగౌరీ శక్తిఃమమ సర్వారిష్ట సమస్త మృత్యు శాంత్యర్థేజపే వినియోగః ధ్యానమ్చంద్రార్కాగ్ని విలోచనం…

శ్రీ శివరామాష్టకం~ shiva rama ashtakam in telugu

Read sri shiva rama ashtakam in telugu with lyrics శ్రీ శివరామాష్టకం: శివ హరె శివ రామ సఖె ప్రభొ త్రివిధతాపనివారణ హె విభొ ||అజ జనెశ్వర యాదవ పాహి మాం శివ హరె విజయం కురు మె వరమ్ ||౧||…

మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం~ mrityunjaya sahasranama stotram in telugu

Read mrityunjaya sahasranama stotram in telugu with lyrics మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం: శ్రీగణేశాయ నమః |శ్రీభైరవ ఉవాచ –అధునా శృణు దేవేశి సహస్రాఖ్యస్తవోత్తమం |మహామృత్యుంజయస్యాస్య సారాత్ సారోత్తమోత్తమం || అస్య శ్రీమహామృత్యుంజసహస్రనామస్తోత్ర మంత్రస్య,భైరవ ఋషిః, ఉష్ణిక్ ఛందః, శ్రీమహామృత్యుంజయో దేవతా,ఓం బీజం, జుం శక్తిః,…

ఏకశ్లోకీ~ ekashloki in telugu

Read ekashloki in telugu with lyrics ఏకశ్లోకీ: కిం జ్యోతిస్తవభానుమానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికంస్యాదేవం రవిదీపదర్శనవిధౌ కిం జ్యోతిరాఖ్యాహి మే |చక్షుస్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్ధియో దర్శనేకిం తత్రాహమతో భవాన్పరమకం జ్యోతిస్తదస్మి ప్రభో || ||ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్యశ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్యశ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ ఏకశ్లోకీ సంపూర్ణా ||

శివానంద లహరి~ shivananda lahari in telugu

శివానంద లహరి : Read shivananda lahari in telugu with lyrics కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే ।శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియం ॥ 1 ॥ గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః…

నిర్వాణషట్కమ్~ nirvana shatakam in telugu

నిర్వాణషట్కమ్ : Read lord shiva nirvana shatakam in telugu with lyrics శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహంన చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రం ।న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో…

కాశీ విశ్వనాథ్ అష్టకం~ kashi vishwanath ashtakam in telugu

కాశీ విశ్వనాథ్ అష్టకం : Read lord shiva kashi vishwanath ashtakam in telugu with lyrics గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపంగౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగంనారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారంవారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 1 ॥ వాచామగోచరమనేక…
Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇