శ్రీ శివ శంకరుడు

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం~ maha mrityunjaya stotram in telugu

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం: Read lord Shiva’s maha mrityunjaya stotram in telugu with lyrics. హరిః ఓం అస్యశ్రీ మహా మృత్యుంజయ స్తోత్ర మహామంత్రస్యశ్రీ మార్కండేయ ఋషిఃఅనుష్టుప్ఛంధఃశ్రీ మృత్యుంజయో దేవతాగౌరీ శక్తిఃమమ సర్వారిష్ట సమస్త మృత్యు శాంత్యర్థేజపే వినియోగః ధ్యానమ్చంద్రార్కాగ్ని విలోచనం స్మితముఖం పద్మద్వ యాంతః స్థితం |ముద్రాపాశ మృగాక్ష స్రక్ర్ప విలస త్పాణిం హిమాంశుప్రభం |కోటీందుప్రగల త్సుధా ఫ్లుతతనుం హారాది భూషోజ్జ్వలం |కాంతం విశ్వ విమోహనం పశుపతిం మృత్యుంజయ భావయే|| ఓం రుద్రం…

శ్రీ శివ శంకరుడు | శ్రీరామ

శ్రీ శివరామాష్టకం~ shiva rama ashtakam in telugu

Read sri shiva rama ashtakam in telugu with lyrics శ్రీ శివరామాష్టకం: శివ హరె శివ రామ సఖె ప్రభొ త్రివిధతాపనివారణ హె విభొ ||అజ జనెశ్వర యాదవ పాహి మాం శివ హరె విజయం కురు మె వరమ్ ||౧|| కమలలొచన రామ దయానిధె హర గురొ గజరక్షక గొపతె ||శివతనొ భవ శఙ్కర పాహి మాం శివ హరె విజయం కురు మె వరమ్ ||౨|| స్వజనరఞ్జన మఙ్గళమన్దిరం భజతి తం…

శ్రీ శివ శంకరుడు

మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం~ mrityunjaya sahasranama stotram in telugu

Read mrityunjaya sahasranama stotram in telugu with lyrics మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం: శ్రీగణేశాయ నమః |శ్రీభైరవ ఉవాచ –అధునా శృణు దేవేశి సహస్రాఖ్యస్తవోత్తమం |మహామృత్యుంజయస్యాస్య సారాత్ సారోత్తమోత్తమం || అస్య శ్రీమహామృత్యుంజసహస్రనామస్తోత్ర మంత్రస్య,భైరవ ఋషిః, ఉష్ణిక్ ఛందః, శ్రీమహామృత్యుంజయో దేవతా,ఓం బీజం, జుం శక్తిః, సః కీలకం, పురుషార్థసిద్ధయేసహస్రనామ పాఠే వినియోగః |ధ్యానం –ఉద్యచ్చంద్రసమానదీప్తిమమృతానందైకహేతుం శివంఓం జుం సః భువనైకసృష్టిప్ర(వి)లయోద్భూత్యేకరక్షాకరం |శ్రీమత్తారదశార్ణమండితతనుం త్ర్యక్షం ద్విబాహుం పరంశ్రీమృత్యుంజయమీడ్యవిక్రమగుణైః పూర్ణం హృదబ్జే భజే || అథ స్తోత్రం –ఓం జుం…

శ్రీ శివ శంకరుడు

ఏకశ్లోకీ~ ekashloki in telugu

Read ekashloki in telugu with lyrics ఏకశ్లోకీ: కిం జ్యోతిస్తవభానుమానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికంస్యాదేవం రవిదీపదర్శనవిధౌ కిం జ్యోతిరాఖ్యాహి మే |చక్షుస్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్ధియో దర్శనేకిం తత్రాహమతో భవాన్పరమకం జ్యోతిస్తదస్మి ప్రభో || ||ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్యశ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్యశ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ ఏకశ్లోకీ సంపూర్ణా ||

శ్రీ శివ శంకరుడు

శివానంద లహరి~ shivananda lahari in telugu

శివానంద లహరి : Read shivananda lahari in telugu with lyrics కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే ।శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియం ॥ 1 ॥ గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజోదలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతాందిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనంవసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2 త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనంజటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరంమహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతించిద్-ఆలంబం సాంబం శివం-అతి-విడంబం హృది…

శ్రీ శివ శంకరుడు

నిర్వాణషట్కమ్~ nirvana shatakam in telugu

నిర్వాణషట్కమ్ : Read lord shiva nirvana shatakam in telugu with lyrics శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహంన చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రం ।న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుఃచిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 1 ॥ అహం ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచ వాయుఃన వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః ।నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ…

శ్రీ శివ శంకరుడు

కాశీ విశ్వనాథ్ అష్టకం~ kashi vishwanath ashtakam in telugu

కాశీ విశ్వనాథ్ అష్టకం : Read lord shiva kashi vishwanath ashtakam in telugu with lyrics గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపంగౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగంనారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారంవారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 1 ॥ వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపంవాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మంవామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతంవారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 2 ॥ భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగంవ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రంపాశాంకుశాభయ…

శ్రీ శివ శంకరుడు

Shiva lingashtakam in telugu లింగాష్టకం with lyrics

లింగాష్టకం : Read shiva lingashtakam in telugu with lyrics. Meaing and Pdf download links will update soon.. బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగంనిర్మలభాసిత శోభిత లింగం ।జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగంతత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 1 ॥ దేవముని ప్రవరార్చిత లింగంకామదహన కరుణాకర లింగం ।రావణ దర్ప వినాశన లింగంతత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 2 ॥ సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగంబుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం ।సిద్ధ సురాసుర వందిత…

శ్రీ శివ శంకరుడు

శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకమ్~ Chandrasekhara Ashtakam in telugu lyrics

శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకమ్ : read chandrasekhara ashtakam in telugu with lyrics చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహి మామ్ |చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్ష మామ్ || ౧ || రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనంశింజినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకమ్ |క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివందితంచంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౨ || పంచపాదపపుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితంఫాలలోచన జాతపావక దగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్ |భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయంచంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౩ || మత్తవారణముఖ్యచర్మకృతోత్తరీయ మనోహరంపంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహమ్ |దేవసింధుతరంగశీకర-సిక్తశుభ్రజటాధరంచంద్రశేఖరమాశ్రయే…

శ్రీ శివ శంకరుడు

ప్రదోష స్తోత్రమ్~ pradosha stotram in telugu lyrics

ప్రదోష స్తోత్రమ్: read Pradosha kala shiva Stotram in telugu with lyricsజయ దేవ జగన్నాథ జయ శఙ్కర శాశ్వత |జయ సర్వసురాధ్యక్ష జయ సర్వసురార్చిత ||౧|| జయ సర్వగుణాతీత జయ సర్వవరప్రద ||జయ నిత్య నిరాధార జయ విశ్వమ్భరావ్యయ ||౨|| జయ విశ్వైకవన్ద్యేశ జయ నాగేన్ద్రభూషణ |జయ గౌరీపతే శమ్భో జయ చన్ద్రార్ధశేఖర ||౩|| జయ కోఠ్యర్కసఙ్కాశ జయానన్తగుణాశ్రయ |జయ భద్ర విరూపాక్ష జయాచిన్త్య నిరఞ్జన ||౪|| జయ నాథ కృపాసిన్ధో జయ భక్తార్తిభఞ్జన…