శ్రీ రాధా కృష్ణ

శ్రీ కృష్ణ అష్టకమ్~ krishna ashtakam telugu

శ్రీ కృష్ణ అష్టకమ్: read shri krishna ashtakam lyrics in telugu శ్రియాశ్లిష్టో విష్ణుః స్థిరచరగురుర్వేదవిషయోధియాం సాక్షీ శుద్ధో హరిరసురహంతాఽబ్జనయనః |గదీ శంఖీ చక్రీ విమలవనమాలీ స్థిరరుచిఃశరణ్యో లోకేశో మమ భవతు కృష్ణోఽక్షివిషయః || ౧ || యతః సర్వం జాతం వియదనిలముఖ్యం జగదిదంస్థితౌ నిఃశేషం యోఽవతి నిజసుఖాంశేన మధుహా |లయే సర్వం స్వస్మిన్హరతి కలయా యస్తు స విభుఃశరణ్యో లోకేశో మమ భవతు కృష్ణోఽక్షివిషయః || ౨ || అసూనాయమ్యాదౌ యమనియమముఖ్యైః సుకరణై-ర్నిరుద్ధ్యేదం చిత్తం…