శ్రీ దుర్గా దేవి | శ్రీ పార్వతి దేవి | శ్రీ లక్ష్మి దేవి

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం~ ashtadasa shakti peetha stotram telugu

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం : Read ashtadasa shakti peetha stotram in telugu with lyrics. లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || 1 || అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా |కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా || 2 || ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా |ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే || 3 || హరిక్షేత్రే కామరూపీ ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ |జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా ||…

శ్రీ పార్వతి దేవి

శ్రీ శారదా భుజంగ ప్రయాత అష్టకమ్ ~ Sharada bhujanga prayata ashtakam stotram lyrics in telugu

శ్రీ శారదా భుజంగ ప్రయాత అష్టకమ్ :Read Sri Sharada bhujanga prayata ashtakam stotram in telugu with lyrics సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాంప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ |సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాంభజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౧ || కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాంకలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ |పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాంభజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౨ || లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాంస్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలామ్ |కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాంభజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౩ || సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీంరమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్…

శ్రీ పార్వతి దేవి

సౌందర్య లహరి~ soundarya lahari telugu

సౌందర్య లహరి : read soundarya lahari in telugu with lyrics by శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుంన చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి |అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహరవిరించాదిభిరపిప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యః ప్రభవతి || ౧ || తనీయాంసం పాంసుం తవ చరణపంకేరుహభవంవిరించిః సంచిన్వన్విరచయతి లోకానవికలం |వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాంహరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూలనవిధిం || ౨ || అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీజడానాం చైతన్యస్తబకమకరందస్రుతిఝరీ |దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌనిమగ్నానాం…