సర్ప స్తోత్రం~ Sri Sarpa Stotram in telugu

శ్రీ నాగ స్తోత్రం/సర్ప స్తోత్రం: Read Sri Sarpa Stotram in telugu with lyrics and download as pdf. బ్రహ్మలోకేచ యే సర్పః శేషనాగః పురోగమః|నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః సంతుమే సదా ||1|| విష్ణులోకేచ యే సర్పః వాసుకి ప్రముఖాశ్చయే|నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః…

నవనాగనామస్తోత్రం~ nava naga nama stotram in telugu

Read nava naga nama stotram in telugu with lyrics నవనాగనామస్తోత్రం : శ్రీ గణేశాయ నమఃఅనంతం వాసుకిం శేషం పద్మనాభం చ కంబలం |శంఖపాలం ధృతరాష్ట్రం తక్షకం కాలియం తథా || 1 || ఏతాని నవనామాని నాగానాం చ మహాత్మనాం…
Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇